2

Pô Dra Hơči̱h

  1Kâo jing boh bơnga dơnung Sarôn,
   laih anŭn jing sa boh bơnga pông yang amăng dơnung.

Pô Tơdăm

  2Kar hăng sa boh bơnga pông yang amăng tŏng krah khul rơ̆k drơi
   hrup hăng anŭn mơ̆n gơyut khăp kâo amăng tŏng krah ƀing đah kơmơi.

Pô Dra Hơči̱h

  3Hrup hăng sa ƀĕ kơyâo pôm amăng tŏng krah khul kơyâo glai
   kar hăng anŭn mơ̆n pô kâo khăp amăng tŏng krah ƀing tơdăm.
  Kâo mơak dŏ be̱r gah yŭ tơui ñu
   laih anŭn boh čroh ñu jing mơmĭh hiam kơ kâo ƀơ̆ng yơh.
  4Ñu ba kâo mŭt amăng anih phet ƀơ̆ng huă,
   laih anŭn hla gru ñu ƀơi gah ngŏ kâo jing tơlơi khăp yơh.
  5Pơkơtang bĕ kâo hăng ƀañ boh kơƀâo krô,
   pơphrâo bĕ kâo hăng khul boh pôm,
   yuakơ kâo jing tơdu rơmơ̆n hăng tơlơi khăp yơh.
  6Hơpăl tơngan gah ieo ñu gah yŭ akŏ kâo,
   laih anŭn hơpăl tơngan gah hơnuă ñu kuar mă kâo.
  7Ơ ƀing ană đah kơmơi Yerusalaim hơi, kâo pơđu̱r kơ ƀing gih
   ƀuăn rơ̆ng yua mơ̆ng khul kơtŏng laih anŭn rơsa ania tơdron đang yơh tui anai:
  Anăm pơtơgŭ ƀôdah râo mơdưh ôh tơlơi khăp
   tơl truh mông tơlơi khăp anŭn amoaih kiăng yơh.
  8Hơmư̆ bĕ! Adih pô kâo khăp!
   Ñu rai laih anai,
  kơplŏng găn hĭ khul čư̆,
   kơdăt rơgao hĭ khul bŏl čư̆.
  9Pô kâo khăp jing kar hăng sa drơi kơtŏng ƀôdah sa drơi rơsa tơno dăm.
   Lăng adih! Ñu dŏ dơ̆ng pơ adih gah rŏng pơnăng gơmơi,
  hlak lăng gle̱ng mơ̆ng khul amăng phă̱,
   laih anŭn čơmư nao mơ̆ng driah rưng amăng phă̱.
  10Pô kâo khăp pơhiăp hăng kâo tui anai,
   “Tơgŭ bĕ, Ơ gơyut khăp kâo hơi,
   Ơ pô hiam rô̆ hơi, rai hrŏm hăng kâo bĕ.
  11Anai nê! Bơyan puih rơgao hĭ laih,
   laih anŭn hơjan ăt hơmâo kho̱ng hĭ laih mơ̆n.
  12Khul bơnga bluh rai ƀơi lŏn tơnah;
   bơyan adoh hơmâo truh laih,
   dơnai čim pơrơgŏm mơñi arăng hơmư̆ laih amăng anih lŏn ta.
  13Kơyâo hra pơtơbiă rai boh tơsă hơnuăl ñu;
   khul bơnga boh kơƀâo pơlar mơnâo ƀâo mơngưi gơñu.
  Tơgŭ rai bĕ, Ơ gơyut khăp kâo hơi;
   Ơ pô hiam rô̆ hơi, rai hrŏm hăng kâo bĕ.”

Pô Tơdăm

  14Čim pơrơgŏm kâo dŏ amăng hơ̆ng dơ̆ng boh pơtâo,
   amăng khul anih kơdŏp hơet ƀơi akiăng čư̆,
  pơrơđah kơ kâo bĕ ƀô̆ mơta ih,
   brơi bĕ kâo hơmư̆ jua pơhiăp ih;
  yuakơ jua pơhiăp ih jing mơmĭh,
   laih anŭn ƀô̆ mơta ih jing rô̆ hiam.
  15Mă brơi kơ ƀing gơmơi khul mơja bĕ,
   jing khul mơja anet pơrăm hĭ khul đang boh kơƀâo anŭn,
   yuakơ khul đang boh kơƀâo gơmơi hlak čơnŭh tơbiă bơnga.

Pô Dra Hơči̱h

  16Pô kâo khăp jing lŏm kơ kâo laih anŭn kâo lŏm kơ ñu;
   ñu wai tơpul ñu tŏng krah khul bơnga pông yang.
  17Tơl hrơi sêng brêng mơguah truh rai,
   laih anŭn tơlơi tơui kơnăm rơgao hĭ,
  Ơ pô kâo khăp hơi, glaĭ bĕ,
   laih anŭn jing bĕ kar hăng sa drơi kơtŏng
   ƀôdah sa drơi rơsa tơno dăm ƀơi khul bŏl čư̆ Bether.