2

Mniê dôk ung:

  1Kâo jing mnga rôs tlung Sarôn,
   sa mnga lili hlăm tlung.

Êkei dôk mô̆:

  2Msĕ si mnga lili ti krah adhan êruê,
   msĕ snăn mơh pô kâo khăp ti krah phung mniê êra.

Mniê dôk ung:

  3Msĕ si sa ƀĕ ana boh pom ti krah kmrơ̆ng,
   msĕ snăn mơh pô kâo khăp ti krah phung êkei hlăk ai.
  Hŏng klei mơak snăk kâo dôk gŭ ti êyui ñu,
   leh anăn boh ñu jing mmih tơdah kâo ƀơ̆ng.
  4Ñu atăt kâo kơ sang mâo klei huă mnăm prŏng,
   leh anăn ñu yơr čhiăm gru klei khăp ti dlông kâo.
  5Lŏ bi mơai kâo bĕ hŏng boh kriăk ƀâo,
   bi ktang kâo hŏng boh pom;
   kyuadah kâo hwăt leh kyua klei kâo khăp đei.
  6Ơ čiăng kơ kngan điâo ñu jing dŏ boh kŏ kâo đal,
   leh anăn brei kngan hnuă ñu kmiêk kâo!
  7Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem, kâo mtă kơ diih,
   hŏng anăn ktŏng leh anăn hlô rang ana hlăm dliê,
   đăm mčhur amâodah bi êrâo klei khăp ôh êlâo djŏ mmông.
  8Hmư̆ bĕ asăp pô kâo khăp!
   Nĕ anei, ñu hriê,
  êjai kdăt ti dlông čư̆,
   leh anăn kdưt ti dlông kbuôn.
  9Pô kâo khăp jing msĕ si sa drei ktŏng,
   amâodah sa drei hlô rang knô êdam.
  Nĕ anei, ñu dôk dơ̆ng ti tluôn mtih sang hmei,
   ñu iêp ti ƀăng bhă điêt leh anăn dlăng ti mrang ƀăng bhă.
  10Pô kâo khăp blŭ leh anăn lač kơ kâo:
   “Kgŭ bĕ, Ơ pô kâo khăp, pô siam kâo,
   leh anăn nao bĕ drei,
  11kyuadah nĕ anei, yan puih êgao leh,
   leh anăn adiê hjan không leh.
  12Mnga blang ti lăn ala,
   truh leh mmông mmuñ,
   leh anăn arăng hmư̆ leh asăp ktrâo kŭt ku hlăm lăn čar drei.
  13Ana boh hra mboh,
   leh anăn ana boh kriăk ƀâo bi mnga,
  leh anăn arăng ƀâo mnâo jăk diñu.
   Kgŭ bĕ, Ơ pô kâo khăp, pô siam kâo,
   leh anăn nao bĕ drei.”

Êkei dôk mô̆:

  14Ơ mgăm kâo, hlăm anôk ƀăng kđang boh tâo,
   leh anăn ti ping čư̆ dơ̆ng,
  brei kâo ƀuh ƀô̆ mta ih,
   brei kâo hmư̆ asăp ih,
  kyuadah asăp ih blŭ jing mơak mơưr,
   leh anăn ƀô̆ mta ih siam sĭn.
  15Mă hĕ phung mja,
   phung êđai mja dôk bi rai đang boh kriăk ƀâo,
   kyuadah ana boh kriăk ƀâo drei dôk bi mnga.

Mniê dôk ung:

  16Pô kâo khăp jing dŏ kâo, leh anăn kâo jing dŏ ñu,
   ñu atăt phung biăp ñu ti krah mnga lili.
  17Tơl mmông aguah ưm bi êdah leh anăn êyui đuĕ jih,
   Ơ pô kâo khăp, lŏ hriê bĕ, msĕ si sa drei ktŏng,
   msĕ si sa drei hlô rang knô êdam ti dlông čư̆.