3

Tus Hlub Zaj Npau Suav

  1Txhua hmo uas kuv pw saum kuv lub txaj,
  kuv ua npau suav toog txog tus uas kuv hlub;
  kuv nrhiav nws, tiamsis nrhiav tsis tau li.
  2Kuv thiaj sawv mus ncig thoob plaws hauv lub nroog,
  mus txhua nrho txhua txojkev loj thiab kev me.
  Kuv nrhiav tus uas kuv hlub nkaus xwb.
  Kuv nrhiav kawg, tiamsis tsis pom nws li
  3Thaum cov fajxwm uas ncig hauv lub nroog pom kuv,
  kuv nug lawv hais tias, “Nej puas pom tus uas kuv hlub?”
  4Thaum kuv ncaim lawv mus ib pliag xwb,
   kuv txawm ntsib nws;
  kuv khawm dai lias nws thiab tsis
   pub nws mus qhov twg li,
  mus txog thaum kuv coj nws mus rau
   hauv kuv niam lub tsev,
  thiab mus rau hauv chav tsev uas
   kuv niam yug kuv.

  5Ib tsoom pojniam uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
   nej cia li coglus rau kuv;
  cia li coglus rau tej kauv thiab tej
   muaslwj
  hais tias nej yuav tsis tuaj tabkaum
   wb txojkev hlub.

Zaj Nkauj Peb

Tus Hluas Nkauj

  6Yam dabtsi uas tabtom tawm tom tiaj suabpuam tuaj
   uas zoo ib yam li tej pa taws ncho?
  Tej tshuaj tsw qab thiab tej tshuaj tsw qab mules
  uas cov tub lag tub luam muag ntawd yog dabtsi?
  7Xalumoos tabtom tuaj, nws zaum
   rawv saum nws lub zwmtxwv;
  muaj rau caum leej tubrog tsomkwm nws tuaj,
  yog cov tubrog uas muaj zog tshaj hauv cov Yixalayees.
  8Lawv cov ntawd puavleej txawj tua
   ntaj heev;
  thiab lawv yog cov tubrog uas txawj
   ntaus rog kawg li.
  Lawv txhua tus puavleej tuav rawv ntaj ntawm tes,
  thiab npaj rawv tos sib tua thaum tsaus ntuj.
  9Vajntxwv Xalumoos muab cov ntoo uas coj pem tebchaws
   Lenpanoos tuaj ua nws lub zwmtxwv.
  10Lub zwmtxwv ntawd muab nyiaj
   vuam tej ceg huv tibsi;
  daim uas thaiv nraum nraubqaum yog muab kub ua,
  daim ntaub tsamxem uas pua lub zwmtxwv
  yog cov pojniam hauv lub nroog Yeluxalees ntos.
  11Cov pojniam hauv Xi-oos, cia li tawm tuaj
   saib Vajntxwv Xalumoos;
  nws ntoo rawv lub kausmom kub uas nws niam
   muab rau nws ntoo hnub txis tshoob,
  hnub uas nws muaj kev zoo siab
   thiab txaus siab kawg nkaus.

Tus Hluas Nraug