3

  1Yie lungh muonz zanc bueix jienv coux,
   lorz yie nyei hnyouv hnamv wuov dauh.
  Yie lorz ninh yaac lorz maiv buatc.
  2Yie gorngv, “Yie ih zanc oix jiez sin daaih youh zingh gu'nyuoz,
   gan jaai-horngc caux domh zuangx zaamc mingh.
  Yie oix lorz yie nyei hnyouv hnamv wuov dauh.”
   Yie ziouc lorz mv baac lorz maiv buatc.
  3Zuov zingh nyei mienh gan ninh mbuo zuov nyei dorngx mingh
   ninh mbuo buangh zuqc yie.
  Yie naaic ninh mbuo,
   “Meih mbuo buatc yie nyei hnyouv hnamv wuov dauh dorn nyei fai?”
  4Yie jang-jang jiex ninh mbuo
   ziouc lorz buatc yie nyei hnyouv hnamv wuov dauh.
  Yie nanv jienv ninh, maiv bungx
   taux yie dorh mingh yie nyei maa nyei biauv,
   dorh bieqc yie cuotv seix nyei gen.
  5O Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv aac,
   yie ziangv jienv lomc-huaang nyei jung njaih kuinx meih mbuo,
  maiv dungx la'nyauv yie mbuo,
   sueih yie mbuo hnamv taux buangv hnyouv.

Da'faam Diuh Nzung

Sieqv

  6Naaiv haaix nyungc yiem deic-bung-huaang daaih
   buatc hnangv douz-sioux-don nor?
  Maaih ⟨mu^yorc⟩ caux faan^gen^sen nyei qiex ndaang,
   yaac maaih saeng-eix mienh nyungc-nyungc ndaang nyei ga'naaiv nyei qiex.
  7Mangc maah! Se Saa^lo^morn nyei jiuc.
   Maaih luoqc ziepc dauh henv nyei jun-baeng,
   se I^saa^laa^en Mienh nyei jun-baeng weih gormx.
  8Yietc zungv nanv nzuqc ndaauv,
   benx mborqv jaax liouc nyei baeng.
  Dauh dauh nyei jaaiv cipv jienv nzuqc ndaauv,
   mbungh lungh muonz zanc cuotv nyei heiv sic.
  9Saa^lo^morn Hungh longc Le^mbaa^norn nyei ndiangx
   weic ganh zoux norm jiuc.
  10Jiuc nyei ndiouh longc nyaanh zoux,
   longc jiem zoux bueic nyei dorngx,
  zueiz nyei dorngx longc setv luoqc nyei ndie,
   Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv longc hnyouv zorng gu'nyuoz.
  11O ⟨Si^on⟩ nyei zuangx sieqv aac,
   meih mbuo cuotv daaih mangc Saa^lo^morn Hungh maah!
  Ninh ndongx jienv hungh ningv,
   se ninh gitv huon nyei hnoi,
   ninh nyei hnyouv a'hneiv nyei hnoi,
   ninh nyei maa bun ninh ndongx nyei hungh ningv.