3

Mniê Dôk Ung Dôk Mĭn

  1Êjai mlam ti dlông jhưng pĭt,
   kâo duah pô ai tiê kâo khăp;
   kâo duah ñu, ƀiădah amâo ƀuh ôh.
  2“Ară anei kâo srăng kgŭ hiu hlăm ƀuôn prŏng,
   ktuê êlan leh anăn anôk wăl;
  kâo srăng duah pô ai tiê kâo khăp.”
   Kâo duah ñu leh, ƀiădah amâo ƀuh ôh.
  3Phung gak tuôm hŏng kâo,
   êjai diñu hiu hlăm ƀuôn,
   “Ih tuôm ƀuh mơ̆ pô ai tiê kâo khăp?”
  4Ƀiă riă leh kâo găn đuĕ mơ̆ng diñu,
   kâo ƀuh pô ai tiê kâo khăp.
  Kâo kmiêk ñu, amâo brei ñu đuĕ ôh
   tơl kâo atăt ba ñu leh kơ sang amĭ kâo,
   leh anăn hlăm adŭ pĭt pô kkiêng leh kơ kâo.
  5Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem, kâo mtă kơ diih
   hŏng anăn ktŏng leh anăn hlô rang ana hlăm dliê,
   đăm mčhur amâodah bi êrâo klei khăp ôh êlâo djŏ mmông.
  6Hlei pô anăn kbiă hriê mơ̆ng kdrăn tač,
   msĕ si kmeh săp pui,
  mâo mnâo lu mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   mâo wăt jih kpŭng ƀâo mngưi phung čhĭ mnia?
  7Nĕ anei, dŏ anăn jing mtao Y-Salômôn ti dlông grê kkung ñu!
   Jŭm grê anăn mâo năm pluh čô hlăm phung êkei jhŏng ktang phung Israel.
  8Jih jang diñu liêô đao gưm
   leh anăn jing phung knhăk hlăm klei bi blah,
  grăp čô mâo đao gưm ñu ti kơiêng,
   čiăng mgang klei jêč roh êjai mlam.
  9Mtao Salômôn ngă kơ ñu pô sa boh grê
   hŏng kyâo mơ̆ng čar Liƀan.
  10Ñu ngă giê kkung gơ̆ hŏng prăk,
   anôk knang gơ̆ ngă hŏng mah,
  anôk sun dôk guôm hŏng čhiăm hrah jŭ;
   hŏng klei khăp phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem mñam čhiăm guôm hlăm lam.
  11Ơ phung anak mniê Siôn, nao bĕ,
   leh anăn dlăng Mtao Salômôn,
  đua đuôn mtao amĭ ñu bi mđua ñu leh
   ti hruê bi kuôl ung mô̆ ñu,
   hruê hơ̆k mơak kơ ai tiê ñu.