4

Buklâu Gŭ Ur Tâm Rnê Ma Bu Ur Gŭ Sai

Buklâu gŭ ur:

1Aơ, ay jêng ueh reh, Hơi nơm gâp rŏng, Aơ, ay jêng ueh ngăn! Măt ay nâm bu plŭk Pakơi geh bok nkŭm muh măt ay. Sŏk ay jêng nâm bu du mlâm be, Njŭr ta pĭng yôk Galaat. 2Sêk ay nâm bu âk biăp me lĕ bu kreh rsau, tă bơh dak nglao khân păng tă ŭm lĕ rngôch khân păng deh kon bar, mâu geh du mlâm ôh rlêh kon. 3Mbung ay nâm bu brai chăng, jêh ri trôm mbung ay ueh ngăn. Trô bom ay jêng nâm bu du đah play pom granat Pakơi bok nkŭm muh măt ay. 4Trôko ay jêng nâm bu vâl tŭm Y-David, Lĕ ndâk jêh gay prăp ndơ tâm lơh. 5Bar mlâm toh ay jêng nâm bu bar mlâm kon jun, kon yơng deh kon bar, gŭ sa gơ̆ ta nklang kao lili. 6Tât mông lĕ nđĭk jêh tơm si n'hâm roh lĕ, gâp mra hăn rlet yôk ndơ ƀâu kah jêh ri ma gôl dak ƀâu kah. 7Hơi nơm gâp rŏng, ay jêng ueh reh ngăn, mâu geh ntŭk mhĭk ôh. 8Hơi ur gâp, hăn hom ndrel gâp tă bơh bri Liban, hăn hom he. Du tă bơh n'glơn yôk Amana, Tă bơh n'glơn yôk Sênir jêh ri Hermôn, Tă bơh trôm mbung yau mŭr, Tă bơh yôk yau brĕch. 9Nuih n'hâm gâp lĕ pha ay jêh, Hơi oh gâp, ur gâp, Nuih n'hâm gâp lĕ pha ay jêh, Ma nau ay uănh ntơ̆ măt ma gâp kanŏng du tơ̆, Yor ma du rse văn lŭ khlay ta trôko ay, Yor ri nuih n'hâm gâp lĕ pha ay. 10Hơi oh gâp, ur gâp, kah njŭng ngăn nau ay rŏng ma gâp! Nau ay rŏng ueh rlau lơn ma dak play kriăk ƀâu, Jêh ri dak kôlônh ay ƀâu kah lơn ma ndơ ƀâu kah êng! 11Hơi ur gâp, trôm mbung ay ăn truh dak sŭk, dak sŭk jêh ri dak toh ndrôk tâm dâng mpiăt ay; ƀâu nglâm bok ao ay nâm bu ƀâu nglâm bri Liban. 12Oh gâp, ur gâp jêng nâm bu du mlâm n'gar trao bu ntĭl jêng, du mlâm n'gar trao bu ntĭl jêng, du ntŭk tu dak lĕ bu nsêt jêh 13Lĕ nkeh ay jêng du đang play pom granat, geh ăp ntil play ueh reh, kao hêma ndrel ma dak ƀâu kah, 14dak âu kah jêh ri rmĭt kring, calamôs jêh ri sinamôn, ndrel ma lĕ rngôch ndơ ƀâu kah, 15du ntŭk tu dak tâm n'gar trao, du ntŭk ndrâm ntu dak rêh, jêh ri âk n'hor dak tă bơh bri Liban.

bu ur gŭ sai:

16Kah rgăl hom, Hơi sial tă bơh dor, jêh ri văch hom, Hơi sial tă bơh rđŭng! Khôm mpruh hom ta n'gar trao gâp, Ă

n ƀâu n'hôl dak ƀâu kah păng đô̆ rdu lam ntŭk. Ăn nơm gâp rŏng văch tât n'gar trao păng, Jêh ri sa play ueh reh tâm n'gar trao nây.