4

Dorn

  1Yie hnamv nyei sieqv aac, meih nzueic haic,
   meih za'gengh! nzueic.
  Yiem meih nyei mbiorngz hmien ndie gu'nyuoz
   meih nyei m'zing hnangv baeqc gopv nor.
  Meih nyei mba'biei hnangv yietc guanh yungh
   njiec Gi^le^aatc Mbong nyei mbaiv.
  2Meih nyei nyaah hnangv siang-japv liuz,
   coqv hoqc nzaaux nzengc nyei ba'gi yungh nyeiz baeqc.
  Yietc zungv benx yietc sung yietc doix,
   yaac maiv caa yietc norm.
  3Meih nyei nzuih meix hnangv siqv-hongc nyei suix,
   meih nyei nzuih za'gengh nzueic haic.
  Meih nyei kamx-bui hnangv i maengx ziqc liouh biouv
   yiem meih nyei mbiorngz hmien ndie gu'nyuoz.
  4Meih nyei jaang hnangv Ndaawitv Hungh
   zoux siou mborqv jaax nyei ga'naaiv nyei laauh,
  yaac hnangv kuangx jienv
   henv haic nyei baeng nyei yietc cin norm torngv-baaih.
  5Meih nyei i norm nyorx hnangv yietc doix njaih dorn,
   se njaih nyeiz njiec nyei sung-dorn,
   yiem baeqc horqc biangh gu'nyuoz lorz nyanc.
  6Zuov lungh ndorm laangh nyei nziaaux buonc,
   hmuangx nyei dongh linh mitc mi'aqv,
  yie oix gaanv mingh taux maaih ⟨mu^yorc⟩ nyei mbong,
   taux maaih faan^gen^sen nyei mbong-aiv.
  7O yie hnamv nyei sieqv aac,
   meih za'gengh nzueic haic.
   Maiv maaih dorngx nqemh aqv.
  8Yie nyei siang-mbuangz aac,
   tov caux jienv yie leih nqoi Le^mbaa^norn
   tov caux jienv yie leih nqoi Le^mbaa^norn maah!
  Leih nqoi Aa^maa^naa nyei mbong-ningv,
   leih nqoi Seni caux Hemon nyei mbong-ningv,
  leih nqoi sienh nyei kuotv,
   caux maaih nda'maauh mbeux nyei mbong.
  9Yie nyei muoc, yie nyei siang-mbuangz aac,
   meih nimc yie nyei hnyouv mi'aqv.
  Meih bungx m'zing mangc yietc mueic,
   longc meih nyei yietc diuh jiem-limc
   nimc yie nyei hnyouv mi'aqv.
  10Yie nyei muoc, yie nyei siang-mbuangz,
  meih hnamv yie se za'gengh longx haic,
   meih hnamv yie se gauh longx a'ngunc diuv,
   meih nyei youh ndaang nyei qiex yaac gauh ndaang jiex yietc zungv laapc liuc.
  11Yie nyei siang-mbuangz aac,
   meih nyei nzuih meix hnangv mueiz-dorngh oix ndiepv nor,
   meih nyei mbietc ga'ndiev se hnangv ngongh nyorx caux mueiz-dorngh,
   meih nyei lui-houx ndaang hnangv Le^mbaa^norn nyei qiex ndaang.
  12Yie nyei muoc, yie nyei siang-mbuangz aac,
   meih se yietc norm forv jienv nyei huingx,
   weih jienv nyei wuom-nyuonh,
   mborqv jienv yienx nyei wuom-zingv.
  13Meih nyei huingx zuangx ziqc liouh ndiangx,
   yaac maaih nyungc-nyungc longx jiex nyei biouv,
   maaih fongc fin biangh caux naa^ndaa,
   14maaih naa^ndaa caux saa^fon biangh,
   maaih zaah nqaan caux jieh louh ndiangx,
   caux yietc zungv zoux hung nyei ndiangx-ndaang.
  Yiem wuov maaih mu^yorc caux ⟨aa^lo ndie-ndaang,⟩
   aengx maaih yietc zungv zaangc horngh ndaang nyei ga'naaiv.
  15Meih se hnangv huingx nyei wuom-nyuonh,
   hnangv liouc cuotv nyei wuom-zingv,
   yaac hnangv Le^mbaa^norn liouc njiec nyei suang-suiv.

Sieqv

  16O baqv bung nziaaux aah! Nyie daaih maah!
   Naamh bung nziaaux aah! Buonc daaih maah
  buonc yie nyei huingx
   weic buonc huingx ndaang nyei qiex nzaanx cuotv mingh.
  Bun yie hnamv nyei mienh daaih bieqc ninh nyei huingx,
   nyanc huingx gauh longx jiex nyei biouv.