4

Pô Tơdăm

  1Ih hiam rô̆ biă mă yơh, Ơ gơyut khăp kâo hơi!
   Sĭt, hiam rô̆ biă mă yơh!
   Mơta ih gah lăm kơ khăn pơgang jing hrup hăng mơta čim pơrơgŏm yơh.
   Ƀŭk ih hơtăm hrup hăng tơpul bơbe jŭ̱ trŭn rai mơ̆ng čư̆ Gilead.
  2Khul tơgơi ih kô̱̆ kar hăng tơpul triu pơrơđah blâo kô̱̆ phrâo yuă
   phrâo tơbiă rai mơ̆ng anih mơnơi.
  Rĭm ƀĕ le̱ng kơ pơdjơ̆ hăng tơdruă,
   laih anŭn ƀu hơmâo ôh sa ƀĕ tơgơi amăng gơñu rơngiă hĭ.
  3Tơƀông ih hrup hăng mơrai mriah;
   amăng bah ih hiam biă mă.
  Dua gah meng ih gah lăm kơ khăn pơgang
   jing hrup hăng sămkrah boh pumƀre yơh.
  4Tơkuai ih hrup hăng sang kơtŭm Dawid,
   pơdơ̆ng đĭ hiam rô̆ laih kiăng kơ pioh gơnam pơblah;
  pơ anŭn arăng tơƀăk sa-rơbâo boh khiơl,
   abih bang khiơl anŭn jing le̱ng kơ khiơl ƀing tơhan pơblah khĭn kơtang soh sel.
  5Dua gah tơsâo ih kar hăng dua drơi ană rơsa,
   jing hrup hăng dua drơi ană rơsa tuh kơmar,
   laih anŭn dŏ ƀơ̆ng tŏng krah khul bơnga pông yang yơh.
  6Tơl hrơi sêng brêng mơguah truh
   laih anŭn tơlơi kơnăm mơmŏt đuaĭ hĭ thĕng,
  kâo či nao pơ čư̆ jrao phĭ̱ ƀâo hiam,
   laih anŭn pơ bŏl čư̆ ƀâo mơngưi yơh.
  7Ơ gơyut khăp kâo hơi, ih hiam rô̆ abih bang,
   laih anŭn ƀu hơmâo gru rơka hơget ôh ƀơi ih.

  8Ơ pô kâo khăp hơi, trŭn rai hrŏm hăng kâo bĕ mơ̆ng čư̆ Lebanôn,
   trŭn rai hrŏm hăng kâo bĕ mơ̆ng čư̆ Lebanôn.
  Lăng trŭn bĕ mơ̆ng kơčŏng čư̆ Amana,
   mơ̆ng kơčŏng čư̆ Senir laih anŭn čư̆ Hermôn,
   mơ̆ng khul anih pa̱r rơmung dŭl laih anŭn mơ̆ng khul čư̆ rơmung djrang.
  9Ơ adơi kâo hơi, pô kâo khăp hơi, ih hơmâo klĕ mă laih pran jua kâo;
   ih hơmâo klĕ mă laih pran jua kâo hăng tơlơi mơta ih lăng gle̱ng anŭn,
   laih anŭn hăng añŭ pơtâo yom ƀơi tơkuai ih.
  10Ơ adơi kâo hơi, pô kâo khăp hơi, tơlơi khăp ih jing hiam biă mă yơh!
   Tơlơi pơmơak mơ̆ng tơlơi khăp ih jing mơak hloh kơ ia tơpai,
   laih anŭn mơnâo ƀâo mơngưi ia jâo ih jing hiam hloh kơ mơnâo ƀâo hiam pơkŏn yơh!
  11Ơ bơnai kâo hơi, tơƀông ih tơdjŏh kar hăng ia hơni;
   gah yŭ jơlah ih hơmâo ia hơni laih anŭn ia tơsâo.
   Mơnâo ƀâo hiam mơ̆ng sum ao ih jing kar hăng mơnâo ƀâo anih lŏn Lebanôn yơh.
  12Ơ adơi kâo, pô kâo khăp hơi, ih jing kar hăng sa boh đang krư̆ khuă hĭ laih;
   ih jing kar hăng sa ia bluh kơđŏl hĭ laih, jing kar hăng phŭn ia krư̆ kơđŏm hĭ laih.
  13Khul kơyâo ih jing sa boh đang hơmâo khul kơyâo pumƀre
   hăng khul boh čroh jơma̱n hiam hloh,
   hơmâo bơnga brui laih anŭn phŭn nar,
  14phŭn nar laih anŭn kơñit,
   rơ̆k rơya laih anŭn sinamon,
  hăng lu djuai kơyâo ƀâo mơngưi,
   hrŏm hăng kơyâo jrao phĭ̱ laih anŭn alôê mơ̆n
   wơ̆t hăng abih bang gơnam ƀâo mơngưi hiam hloh.
  15Ih jing kar hăng ia bluh amăng đang, jing kar hăng sa boh ia dơmŭn rơiêŭ mơak,
   sa hơnŏh ia rô trŭn mơ̆ng čư̆ Lebanôn yơh.

Pô Dra Hơči̱h

  16Mơdưh bĕ, Ơ angĭn gah dư̱r,
   laih anŭn rai bĕ, Ơ angĭn gah thu̱ng hơi!
   Thut ƀơi đang kâo bĕ, tui anŭn mơnâo ƀâo mơngưi đang kâo dưi pơlar tơbiă hyu.
  Brơi bĕ pô kâo khăp mŭt rai amăng đang ñu
   laih anŭn ƀơ̆ng khul boh čroh hiam jơma̱n hloh pơ anŭn.