4

Êkei Dôk Mô̆ Bi Mni kơ Mniê Dôk Ung

Êkei dôk mô̆:

  1Nĕ anei, ih jing siam, Ơ pô kâo khăp,
   nĕ anei, ih jing siam êdi!
  ală ih jing msĕ si mgăm
   ti tluôn čhiăm guôm ƀô̆ ih.
  Ƀŭk ih jing msĕ si sa phung bê,
   trŭn ti ping čư̆ Galaat.
  2Êgei ih jing msĕ si lu biăp ana arăng kăp mlâo leh
   đĭ hriê mơ̆ng anôk diñu mnei,
  jih jang diñu mđai mdua,
   leh anăn amâo mâo sa drei amâo mâo êđai ôh.
  3Kƀông ih jing msĕ si mrai hrah,
   leh anăn ƀăng êgei ih siam snăk.
  Miêng ih jing msĕ si sa mkrah boh pomgranat
   ti tluôn čhiăm guôm ƀô̆ ih.
  4Kkuê ih jing msĕ si sang tum Y-Đawit,
   mdơ̆ng leh čiăng pioh mnơ̆ng bi blah,
  tinăn arăng kƀăk sa êbâo khil,
   jih khil anăn pioh kơ phung jhŏng ktang.
  5Dua boh ksâo ih jing msĕ si dua drei êđai hlô rang,
   êđai ktŏng mđai mdua,
   dôk ƀơ̆ng rơ̆k ti krah mnga lili.
  6Tơl truh aguah ưm bi êdah leh anăn êyui đuĕ jih,
   kâo srăng nao kơ čư̆ mnơ̆ng ƀâo mngưi
   leh anăn kơ kbuôn êa ƀâo mngưi.
  7Ơ pô kâo khăp, ih jing siam jih yơh,
   amâo mâo anôk jhat ôh.
  8Ơ mô̆ kâo, nao bĕ mbĭt hŏng kâo mơ̆ng čar Liƀan,
   nao bĕ drei.
  Đuĕ mơ̆ng čŏng čư̆ Amana,
   mơ̆ng čŏng čư̆ Sênir leh anăn Hermôn,
  mơ̆ng ƀăng êmông gu,
   mơ̆ng čư̆ êmông brêč.
  9Ai tiê kâo bha ih leh, Ơ adei kâo, mô̆ kâo,
   ai tiê kâo bha ih leh,
  hŏng klei ih kliêk dlăng kơ kâo knŏng sa bliư̆,
   leh anăn hŏng klei kâo ƀuh sa boh tâo yuôm ti kkuê ih.
  10Ơ mmih snăk klei ih khăp, Ơ adei kâo, mô̆ kâo!
   Klei ih khăp jăk kdlưn hĭn kơ kpiê,
   leh anăn êa mñak ih ƀâo mngưi hĭn kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi mkăn!
  11Ơ mô̆ kâo, kƀông ih bi rôč êa hnuê,
   êa hnuê leh anăn êa ksâo êmô dôk ti gŭ êlah ih;
   mnâo čhiăm ao ih jing msĕ si mnâo čar Liƀan.
  12Adei kâo, mô̆ kâo jing msĕ si sa boh war djam arăng kđăl leh,
   sa boh war djam arăng kđăl leh, sa bĭt akŏ êa arăng kđăl leh.
  13Jih kƀiêng ih jing sa đang boh pom granat,
   mâo djăp mta boh jăk hĭn,
   mnga hêna mbĭt hŏng êa ƀâo mngưi,
  14êa ƀâo mngưi leh anăn kñĭt triêl, kalamôs leh anăn sinamôn,
   mbĭt hŏng jih jang ana kyâo ƀâo mgnưi, êa mir, êa alôê,
   mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng ƀâo mngưi —
  15sa bĭt akŏ êa hlăm war djam, sa bĭt kbăng êa hdĭp,
   leh anăn lu hnoh êa mơ̆ng čar Liƀan.

Mniê dôk ung:

  16Mdih bĕ, Ơ angĭn mơ̆ng dưr,
   leh anăn hriê bĕ, Ơ angĭn mơ̆ng dhŭng!
  Thut bĕ ti war djam kâo,
   brei mnâo ƀâo mngưi ñu đung hiu tar ƀar.
  Brei pô kâo khăp hriê kơ war djam ñu,
   leh anăn ƀơ̆ng boh jăk hĭn hlăm war djam anăn.