5

  1Kuv nplooj siab, kuv tus nkauj nyab,
  kuv twb tuaj rau hauv kuv lub vaj lawm.
  Kuv tuaj de kuv tej txujlom thiab tej
   nroj mules uas tsw qab;
  kuv tabtom noj tej nas ntab thiab tej
   zib ntab;
  kuv tabtom haus tej cawv txiv hmab
   thiab tej kua mis.

Cov Pojniam

  Cov phoojywg, cia li noj thiab haus
   mus txog thaum uas nej qaug rau txojkev hlub lawm tso!

Zaj Nkauj Plaub

Tus Hluas Nkauj

  2Kuv pw tsaug zog lawm,
  tiamsis kuv lub siab yeej tsim pes
   dheev li.
  Kuv ua npau suav toog hnov tus uas
   kuv hlub tuaj khob qhovrooj.

Tus Hluas Nraug

  Tus uas kuv hlub, kuv nplooj siab, kuv tus nquab,
   cia li qhib qhovrooj rau kuv los tsev.
  Kuv lub taubhau ntub lwg thiab
   ntsu tej lwg thaum ib tag hmo tas li lawm.

Tus Hluas Nkauj

  3Kuv twb hle khaub ncaws lawm;
  vim li cas kuv tseem rov hnav dua
   thiab?
  Kuv twb ntxuav kuv txhais kotaw lawm,
  vim li cas kuv tseem rov tsuj av
   dua thiab?

  4Tus uas kuv hlub cev nws txhais tes
   ntawm qhovrooj los,
  ua rau kuv lub siab dhia tigtoog
   thaum nws nyob ze kuv.
  5Kuv twb npaj tos qhib qhovrooj rau
   nws los tsev lawm.
  Kuv muab tshuaj tsw qab mules pleev kuv txhais tes,
  kuv cov ntivtes puavleej pleev tshuaj
   mules huv tibsi,
  kuv mam cev tes mus tuav tus ntsia
   liaj rooj.
  6Kuv qhib qhovrooj rau tus uas kuv
   hlub los tsev,
  tiamsis xyov nws twb mus dua qhov twg lawm.
  Ua li cas kuv xav hnov nws lub suab ua luaj li!
  Kuv tawm mus nrhiav nws, tiamsis nrhiav tsis tau;
   kuv hu nws tiamsis tsis hnov nws teb.
  7Cov tub fajxwm uas zov lub nroog
   ntsib kuv;
  lawv muab kuv ntaus ua rau kuv tej nqaij ntsuab tas;
  cov tub fajxwm ntawm tus ntsayeej
   muab kuv daim ntaub npog ntsejmuag dua.
  8Ib tsoom pojniam uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
   nej cia li coglus rau kuv;
  yog nej ntsib tus uas kuv hlub, nej
   cia li qhia rau nws hais tias kuv mob vim txojkev hlub.

Cov Pojniam

  9Tus uas zoo nkauj tshaj ib tsoom pojniam huv tibsi,
  puas yog tus uas koj hlub txawv dua
   lwm tus?
  Dabtsi ua rau tus uas koj hlub zoo
   tshaj tus uas luag lwm tus hlub,
  thiaj tsimnyog kom peb coglus rau koj?

Tus Hluas Nkauj

  10Tus uas kuv hlub zoo nraug thiab
   muaj zog heev;
  nws yog ib tug uas nto npe tshaj plaws
   nyob rau hauv ib txhiab leej ntawd.
  11Nws lub ntsejmuag yog tej tseem kub
   thiab du ntaug lees;
  nws cov plaubhau ntev npws loo dub
   nciab li tus uablag.
  12Nws ob lub qhovmuag zoo nkauj ib
   yam li cov nquab nyob raws ntug dej,
  cov nquab uas da kua mis thiab sawv
   nplawg ntia raws ntug dej.
  13Nws lub plhu zoo ib yam li lub vaj
   uas muaj tshuaj tsw qab thiab txujlom
   puv nkaus tsw qab ntxiag.
  Nws ob daim dincauj zoo ib yam li
   tej paj lilis uas ntub tshuaj mules.
  14Nws ob txhais tes zoo nkauj kawg
   nkaus,
  nws coj tej nplhaib uas muaj nqis tshaj plaws.
  Nws lub cev ntaj ntsug dulug ntaug
   lees ib yam li tus kaus ntxhw,
  muab tej hlaws xafiles dai thoob
   plaws rau nws lub cev.
  15Nws ob txhais ncejpuab zoo ib yam li
  tej qe zeb uas muab cog rau saum thooj tseem kub.
  Nws lub cev ntaj ntsug zoo ib yam li lub Roob Lenpanoos
  uas muaj tej ntoo ciab tuaj puagncig.
  16Nws lub ncauj hais lus qab zib
   ntxim nwj;
  nws lub cev ntaj ntsug ntxim nyiam
   thiab txaus siab kawg li.
  Cov ntxhais hauv lub nroog Yeluxalees,
  tus uas kuv nyiam thiab hlub zoo li no ntag.

Cov Pojniam