5

Dorn

  1Yie nyei muoc, yie nyei siang-mbuangz aac,
   yie bieqc yie nyei huingx,
   yie siou yie nyei ⟨mu^yorc⟩ caux yie nyei ndaang nyei ga'naaiv.
  Yie nyanc yie nyei mueiz-dorngh caux yie nyei mueiz-pengx.
   Yie hopv liuz yie nyei a'ngunc diuv caux ngongh nyorx aqv.

Zuangx Sieqv

  O a'nziaauc doic aah! Gunv nyanc gunv hopv.
   O meih mbuo yietc zungv hnamv jaax nyei mienh aac, gunv hopv taux beuv.

Da'feix Diuh Nzung

Sieqv

  2Yie m'njormh mi'aqv, mv baac yie nyei hnyouv ging jienv nyei.
   Muangx maah! Yie hnamv nyei mienh ngaengv gaengh.

Dorn

  Yie nyei muoc, yie hnamv nyei sieqv,
   yie nyei norqc nqo, yie nyei dunh yunh nyei mienh aah!
  Tov tengx yie koi gaengh
   weic zuqc yie nyei m'nqorngv zuqc mbiungc-suiv ndorn nzengc,
   yie nyei mba'biei zuqc lungh muonz zanc nyei mouc-yiez pinx hnam.

Sieqv

  3Yie jaiv nqoi lui-houx,
   yie hnangv haaix nor aengx haih zuqv jienv?
  Yie nzaaux liuz zaux,
   yie weic haaix diuc oix zuqc aengx bun, yie nyei zaux laih hlopv?
  4Yie hnamv nyei mienh sung ninh nyei buoz
   bieqc gaengh sorn nyei kuotv,
   yie nyei hnyouv haiz a'hneiv haic.
  5Yie jiez sin daaih oix koi gaengh bun yie hnamv nyei mienh bieqc.
   Yie nyei buoz maaih mu^yorc ndiepv njiec.
  Yie nyei buoz-ndoqv maaih mu^yorc wuom
   ndiepv jienv gaeng-sorn.
  6Yie weic yie hnamv nyei mienh koi gaengh.
   Mv baac ninh mingh mi'aqv.
  Ninh gorngv waac wuov zanc yie nyei hnyouv zungv gan ninh mingh.
  Yie lorz ninh, mv baac lorz maiv buatc.
   Yie heuc ninh, mv baac ninh maiv dau.
  7Zuov zingh nyei mienh youh jienv zingh mingh
   ninh mbuo buangh zuqc yie.
  Ninh mbuo mborqv yie, bun yie zuqc mun.
  Zuov zingh laatc nyei mienh yaac
   caangv yie buix nyei lui-ndaauv mi'aqv.
  8O Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv aah!
   Yie jaa waac meih mbuo.
  Se gorngv meih mbuo buatc yie hnamv nyei dorn,
   tov mbuox ninh,
   weic zuqc yie hnamv gau ninh, benx baengc mi'aqv.

Zuangx Sieqv

  9O yiem zuangx sieqv mbu'ndongx gauh nzueic jiex nyei sieqv aac,
   meih hnamv wuov dauh maaih haaix nyungc gauh longx ganh dauh?
  Meih hnamv wuov dauh maaih haaix nyungc gauh longx ganh dauh
   meih cingx daaih hnangv naaiv nor jaa waac yie mbuo?

Sieqv

  10Yie hnamv wuov dauh nzueic baetv-baetv, ziangh duqv henv.
   Beiv yietc waanc dauh ninh gauh longx jiex.
  11Ninh nyei m'nqorngv hnangv zien jiex nyei jiem,
   ninh nyei mba'biei nyuotv-nyuotv,
   jieqv nyei, hnangv norqc aa.
  12Ninh nyei m'zing hnangv yiem wuom-hlen nyei baeqc gopv,
   hnangv longc ngongh nyorx nzaaux yaac puix duqv horpc.
  13Ninh nyei kamx-bui hnangv hun zuangx ndaang nyei miev buangv,
   ninh nyei nzuih meix hnangv baeqc horqc biangh ndiepv mu^yorc wuom.
  14Ninh nyei buoz hnangv jiem-guaengv,
   dangh jienv jaaix nyei, nzueic nyei ga'naaiv.
  Ninh nyei sin hnangv diu daaih nyei zaangz-nyaah,
   zorng jienv mbanv mbuov, nzang nyei la'bieiv-jaaix.
  15Ninh nyei zaux hnangv la'bieiv-mau nyei ndiouh,
   don jienv jiem-taapv gu'nguaaic.
  Ninh nyei fangx zeiv hnangv Le^mbaa^norn Mbong,
   hnangv gauh longx jiex nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  16Ninh nyei waac za'gengh gaam haic,
   ziangh dauh mienh maaih yuoqc fei fangx.
  O Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv aah!
   Naaiv se yie hnamv nyei mienh.
   Naaiv se yie nyei doic.