8

  1Baan maiv duqv meih zoux yie nyei gorx,
   se juangc maa hopv nyorx nyei muoz-doic.
  Se gorngv hnangv naaic yie yiem ga'nyiec maengx buangh meih,
   yie ziouc zom meih,
   yaac maiv maaih haaix dauh mangc piex yie.
  2Yie ziouc dorh meih,
   dorh meih bieqc yie nyei maa nyei biauv,
   se dorh mingh taux njaaux yie wuov dauh.
  Yie oix bun meih hopv ndaang nyei ga'naaiv peux daaih nyei diuv,
   bun meih hopv yie nyei ziqc liouh biouv nyei diuv.
  3Ninh nyei zaaix jieqv buoz yiem yie nyei m'nqorngv ga'ndiev.
   Ninh nyei mbiaauc jieqv buoz qam jienv yie.
  4O Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv aac,
   yie kuinx meih mbuo,
  maiv dungx la'nyauv yie mbuo,
   sueih yie mbuo hnamv taux buangv hnyouv.

Da'luoqc Diuh Nzung

Zuangx Sieqv

  5Haaix dauh bueic jienv ninh hnamv nyei mienh
   yiem deic-bung-huaang faaux daaih?

Sieqv

  Yie yiem ba'jaauh ndiangx ga'ndiev heuc meih nyie.
   Yiem wuov meih nyei maa weic meih mun kouv,
   yiem wuov meih nyei maa yungz meih daaih.
  6Tov bun yie yiem meih nyei hnyouv hnangv mborqv jienv yienx nor,
   hnangv yienx yiem meih nyei buoz zoux norm jangx-hoc,
  weic zuqc hnamv nyei jauv ndongc daic nyei jauv henv,
   mueic jieqv hanc ndongc yiemh gen ciouv.
  Ninh njopc cuotv hnangv douz-mbietc,
   hnangv hiaangx haic nyei douz.
  7Wuom camv maiv haih mietc hnamv nyei hnyouv,
   wuom yiemx yaac maiv haih ziemx daic.
  Se gorngv haaix dauh dorh ninh nyei jaa-dingh ga'naaiv yietc zungv
   oix yienc hnamv nyei hnyouv,
   wuov dauh ziouc zuqc zuangx mienh mangc piex taux daauh.

Sieqv Nyei Gorx

  8Yie mbuo maaih dauh muoc-faix,
   ninh nyei nyorx maiv gaengh hlo,
  mienh daaih tov ninh wuov hnoi,
   yie mbuo weic yie mbuo nyei muoc oix zuqc hnangv haaix nor zoux?
  9Se gorngv ninh benx zingh laatc,
   yie mbuo ziouc yiem gu'nguaaic ceix nyaanh laauh.
  Se gorngv ninh benx gaengh,
   yie mbuo longc si^ndaa zongh ndiangx-benv weih jienv.

Sieqv

  10Yie se zingh laatc,
   yie nyei nyorx yaac hnangv laauh.
  Weic naaiv, ziux yie hnamv nyei mienh nyei m'zing mangc,
   yie bun ninh duqv baengh orn.

Dorn

  11Saa^lo^morn maaih nzong a'ngunc huingx yiem Mbaa^an Haamon.
   Ninh zorqv ninh nyei a'ngunc huingx bun mienh gouv.
  Huingx-gu'nyuoz nyei biouv,
   dauh dauh goux huingx nyei mienh oix zuqc cuotv yietc cin norm zinh bun ninh.
  12Mv baac yie ganh maaih yie ganh nyei a'ngunc huingx
   yiem yie nyei nza'hmien.
  O Saa^lo^morn aac, wuov deix yietc cin norm zinh se bun meih,
   wuov deix nyic baeqv norm bun goux biouv nyei mienh.
  13O yiem huingx gu'nyuoz nyei sieqv aah!
   Caux yie zoux doic nyei mienh oix muangx meih nyei sing-qiex.
   Tov bun yie muangx haiz meih nyei qiex.

Sieqv

  14Yie hnamv nyei mienh aah! Tov meih siepv-siepv nyei daaih
   hnangv dauh jung,
  fai hnangv dauh njaih gouv lunx
   gan miev ndaang nyei mbong daaih.