11

Tin-Hungh Hnamv Ninh Hnyouv Ngaengc Nyei Baeqc Fingx

  1“I^saa^laa^en hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc
   yie hnamv ninh,
   yaac heuc yie nyei dorn yiem I^yipv cuotv daaih.
  2Yie yietc zei heuc ninh mbuo,
   ninh mbuo yietc zei leih go yie.
  Ninh mbuo zanc-zanc fongc horc ziec bun ⟨Mbaa^an zienh,⟩
   yaac buov hung bun miuc-fangx.
  3Mv baac se dongh yie njaaux E^faa^im yangh jauv,
   yie longc yie nyei buoz hlorpv jienv ninh mbuo,
   ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv se yie zorc ninh mbuo longx.
  4Yie longc korv-lienh mienh nyei hnyouv zoux hlaang ken ninh mbuo,
   yaac longc hnamv mienh nyei hnyouv zoux kou kou jienv ninh mbuo.
  Yie bun ninh mbuo nyei ndiangx-gaaz heng njiec,
   yaac ndoqv njiec uix ninh mbuo.
  5Ninh mbuo oix zuqc nzuonx I^yipv Deic-Bung,
   Atc^si^lie duqv gunv ninh mbuo,
   laaix ninh mbuo maiv kangv nzuonx daaih lorz yie.
  6Mienh oix longc nzuqc ndaauv yiem ninh mbuo nyei zingh mborqv jaax,
   baaic waaic ninh mbuo nyei zingh nyei gaengh sorn,
  yaac laaix ninh mbuo caangh laangh daav nyei za'eix
   bun ninh mbuo zuqc mietc.
  7Yie nyei baeqc fingx kungx maaih hnyouv oix leih nqoi yie,
   ninh mbuo ziouc zuqc dingc ziangx oix zuqc gaaz ⟨ndiangx-gaaz,⟩
   yaac maiv maaih haaix dauh haih tengx ninh mbuo zorqv nqoi.
  8“E^faa^im aah! Yie hnangv haaix nor haih bungx guangc meih?
   I^saa^laa^en aah! Yie hnangv haaix nor haih zorqv meih jiu bun ganh dauh?
  Yie hnangv haaix nor haih bun meih hnangv Atc^maa?
   Yie hnangv haaix nor haih zoux bun meih hnangv zoux bun Se^mbo^yim?
  Yie nyei hnyouv faanv-fei lunc,
   weic zuqc yie za'gengh korv-lienh ninh mbuo.
  9Yie maiv ei yie qiex jiez haic nyei jauv zoux bun meih mbuo.
   Yie maiv aengx mietc E^faa^im,
  weic zuqc yie se Tin-Hungh, maiv zeiz baamh mienh.
   Yie se yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
   Yie yaac maiv zeiz qiex jiez nyei daaih lorz meih mbuo.
  10Ninh mbuo oix gan jienv Ziouv,
   ninh oix hnangv sienh nor njunh.
  Zeiz nyei, ninh za'gengh oix njunh.
   Ninh nyei naamh nyouz ziouc yiem fai bung
   sin zinx jienv daaih.
  11Ninh mbuo ziouc sin zinx jienv daaih hnangv I^yipv daaih nyei norqc,
   yaac hnangv yiem Atc^si^lie daaih nyei baeqc gopv.
  Yie oix dorh ninh mbuo nzuonx ninh mbuo ganh nyei biauv.”
   Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

I^saa^laa^en Caux Yu^ndaa Zuqc Dingc Zuiz

  12E^faa^im longc gorngv-baeqc nyei waac,
   I^saa^laa^en longc guv guaix nyei jauv weih jienv yie.
  Yu^ndaa ngaengc Tin-Hungh,
   se ngaengc jienv ziepc zuoqv nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.