13

Tơlơi Phat Kơđi Hơnăl Tuč Ƀơi Ƀing Israel

  1Mơ̆ng đưm hlâo adih, tơdang kơnung djuai Ephraim pơhiăp,
   ƀing kơnung djuai Israel pơkŏn huĭ hyưt yơh;
   ƀing gơñu pơpŭ kơ ƀing Ephraim.
  Samơ̆ ƀing Ephraim ngă soh yơh yuakơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal,
   yuakơ tơlơi anŭn yơh, ƀing gơñu či djai hĭ.
  2Ƀing gơñu ăt ngă soh jai lu tui dơ̆ng yơh,
   anŭn jing pơkra khul rup trah kiăng kơ kơkuh pơpŭ, kar hăng:
  Khul rup trah ngă hăng amrăk,
   pơkra hăng tơlơi pơmĭn mơnuih mơnam,
   tơngan mơnuih yơh pơkra tơbiă hơdôm rup anŭn.
  Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ tui anai,
   “Brơi bĕ gơnam ngă yang kơ hơdôm yang rup anŭn!”
  Hiư̆m arăng dưi čum ju̱m hơdôm rup trah anŭn,
   jing rup arăng pơkra hrup hăng rup rơmô tơno lĕ?
  3Yuakơ tơlơi sat ƀing gơñu ngă anŭn yơh, ƀing gơñu či rơngiă hĭ hrup hăng kơthul mơguah,
   hrup hăng ia ngo̱m kơhŭl đĭ rơngiă hĭ thĕng mơtam yơh tơdang hrơi truh.
  Ƀing gơñu či jing hrup hăng hơkam angĭn puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anih prăh pơdai,
   hrup hăng asăp apui tơbiă đuaĭ mơ̆ng đing asăp apui yơh.
  4Yahweh laĭ tui anai dơ̆ng, “Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô ba tơbiă laih ƀing gih mơ̆ng lŏn čar Êjip.
  Ƀing gih ƀu hơmâo yang pơkŏn dơ̆ng ôh samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Kâo yơh.
   Kơnơ̆ng hơjăn Kâo yơh jing Pô Pơklaih gih.
  5Kâo răk rong laih ƀing gih amăng anih thu krô,
   jing amăng anih tơdron ha̱r anŭn.
  6Samơ̆ tơdang ƀing gih mŭt laih amăng anih lŏn hiam klă,
   ƀing gih ƀơ̆ng trơi hrăp yơh;
   giŏng anŭn ƀing gih ngă pơgao ang laih anŭn wơr bĭt hĭ Kâo.
  7Tui anŭn, Kâo či kơsung rai pơrai hĭ ƀing gih hrup hăng sa drơi rơmung dŭl kơsung mă yơh.
   Kâo či dŏ krăp mă pơrăm hĭ ƀing gih ƀơi jơlan hrup hăng sa drơi rơmung djrang dŏ krăp yơh.
  8Kâo či kơsung mă pơrai hĭ ƀing gih hrup hăng sa drơi tơgâo ania kơsung mă yơh
   tơdang ñu hil arăng klĕ mă hĭ ană ñu,
   laih anŭn Kâo či hek đăh lui hĭ ƀing gih yơh.
  Kâo či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu ƀơi anih anŭn mơtam hrup hăng sa drơi rơmung dŭl lun ƀơ̆ng yơh,
   laih anŭn Kâo či pơsăn pơrai hĭ ƀing gih hrup hăng hlô mơnơ̆ng glai ngă yơh.

  9“Kâo či pơrai hĭ ƀing gih yơh, Ơ ƀing Israel hơi!
   Yuakơ ƀing gih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo, jing Pô Djru gih yơh.
  10Ƀing gih rơkâo laih kiăng kơ hơmâo sa čô pơtao laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ,
   samơ̆ hiư̆m pă ƀing gơñu dưi pơklaih hĭ lŏn čar gih lĕ?
  11Amăng tơlơi Kâo hil yơh, Kâo pha brơi kơ ƀing gih ƀing pơtao,
   laih anŭn ăt amăng tơlơi Kâo nač mơ̆n, Kâo hơmâo mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu.
  12Tơlơi soh ƀing Israel Kâo čih pioh laih,
   laih anŭn tơlơi ƀai gơñu Kâo răk pioh laih pơ anih hơđơ̆ng.
  13Ƀing Israel hơmâo laih tơlơi mơyŭn kiăng kơ hơdip,
   samơ̆ ñu mlŭk biă mă ƀu kiăng mă ôh;
   ñu jing hrup hăng sa čô čơđai jĕ či tơkeng rai laih,
   samơ̆ ñu hơngah hĭ ƀu kiăng tơbiă hĭ mơ̆ng kian ôh.

  14“Kâo či pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng plei atâo djai ôh,
   laih anŭn Kâo či pơrơngai hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi djai lơi.
  Ơ tơlơi djai, pơpă tơlơi ruă kli̱n khe̱ng ŏng lĕ?
  Ơ plei atâo djai, pơpă tơlơi răm rai ŏng lĕ?

  “Kâo ƀu či pap kơ ƀing ană plei Israel anŭn dơ̆ng tah.
   15Wơ̆t tơdah ƀing Israel đĭ kơyar hrup hăng rơ̆k čăt đĭ hiam,
   Kâo či brơi rai pơ ƀing gơñu angĭn glung pơiă gah ngŏ̱ mơ̆ng tơdron ha̱r,
   tui anŭn angĭn anŭn či pơthu hĭ abih ia bluh laih anŭn ia dơmŭn gơñu yơh.
   Angĭn anŭn či pơrai hĭ abih bang gơnam yom hiam gơñu yơh.
  16Ƀing ană plei plei Samaria khŏm glăm mă tơlơi pơkơhma̱l yơh,
   yuakơ ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo.
  Ƀing gơñu či djai hĭ hăng đao gưm amăng tơlơi pơblah yơh;
   ƀing rŏh ayăt gơñu či hơprăh pơdjai hĭ ƀing ană čơđai gơñu ƀơi lŏn,
   laih anŭn brĕh blang hĭ ƀing đah kơmơi pi kian gơñu.”