3

Y-Ôsê Jêh Ri Buur Ka N'hong

1Yêhôva lah ma gâp, "Hăn hom đŏng, rŏng tay ma du huê buur jêng bu ur ka n'hong hŏ tâm dŏng tri đah păng; nâm bu Yêhôva ăt rŏng ma phung ƀon lan Israel, nđâp tơlah khân păng rle ma phung brah êngm jêh ri rŏng ma ƀănh play kriăk ƀâu."
2Pôri gâp hŏ rvăt bu ur nây ma jê̆t ma prăm sêkel prăk, du hômer n'gul ba orgơ. 3Jêh ri gâp lah ma păng, "Ăn ay gŭ kâp gân gâp jŏ nar; lơi ƀư nau ka n'hong ôh jêh ri mâu lĕ dơi jêng ur ma du huê bu klâi êng, pôri gâp mra jêng đah may tâm ban pô nây lĕ." 4Yorlah phung kon sau Israel mra găn âk nar, mâu geh hađăch ôh, mâu lah mâu geh kôranh, mâu geh nau ƀư brah, mâu geh meh gâng brah, mâu geh êphôt, mâu lah têraphim. 5Ƀiălah, jêh nây, phung kon sau Israel plơ̆ joi tay Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêh ri Y-David hađăch khân păng. Khân păng mra văch ma nau klach yơk gay plơ̆ sĭt ma Yêhôva, jêh ri dơi geh nau Păng yô̆ dơn nau ueh uĭn păng tâm rnôk nglĕ dŭt.