4

Yawmsaub ua plaub rua cov Yixayee

  1Cov Yixayee 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug,
   tsua qhov Yawmsaub muaj plaub
   rua cov kws nyob huv lub tebchaws nuav.
  “Tsw muaj kev ua ncaaj, tsw muaj kev khuvleej,
   tsw muaj kev paub Vaajtswv
   huv lub tebchaws nuav.
  2Tsuas yog muaj kev twv tsawm, kev daag, kev sws tua,
   hab ua tub saab ua nkauj ua nraug xwb.
  Puab tsw tswj puab tug kheej hlo le,
   tua tuabneeg taag los tua thab.
  3Vem le nuav lub tebchaws txhad quaj ntsuag,
   txhua tug kws nyob huv lub tebchaws
   poob sab qaug zug taag,
  tej tsaj qus hab tej noog sau nruab ntug
   hab tej ntseg huv havtxwv
   raug muab rhuav tshem taag.

  4“Tsw xob ca leejtwg ua plaub, tsw xob ca leejtwg kom,
   tsua qhov kuv ua plaub rua koj nawj, pov thawj 'e.
  5Nruab nub koj yuav dawm,
   hab mo ntuj tug xwbfwb cev lug yuav nrug koj dawm,
   hab kuv yuav ua rua koj nam puam tsuaj.
  6Kuv haiv tuabneeg raug puam tsuaj
   vem tsw muaj kev paub.
  Vem koj tsw yuav kev paub,
   kuv kuj tsw yuav koj ua kuv le pov thawj.
  Vem koj nov qaab koj tug Vaajtswv txuj kevcai,
   mas kuv yuav nov qaab koj cov tub ki hab.
  7Puab yim fuam vaam coob, puab yim ua txhum.
   Mas kuv yuav muab puab lub koob meej
   ntxeev ua kev txaaj muag rua puab.
  8Puab muab kuv haiv tuabneeg lub txem yug puab,
   puab ntshaw noj cov tuabneeg hov tej kev txhum.
  9Cov pejxeem raug le caag
   cov pov thawj yuav raug ib yaam le hov,
  kuv yuav rau txem rua puab
   lawv le puab txujkev txhum,
  kuv yuav ua pauj rua puab
   lawv le puab tau ua.

  10“Puab yuav noj kuas tsw txawj tsau,
   puab yuav deev luas kuas yuav tsw fuam vaam,
   tsua qhov puab tso Yawmsaub tseg,
  11txhob txwm moog deev lwm tug.
   Tej cawv txwv maab hab cawv txwv maab tshab
   txeeb tej kev nkaag sab lawm.
  12Kuv haiv tuabneeg moog ua nug
   rua yaam kws muab ntoo ua,
  hab ib tug nyuas paas qha
   tej kws puab xaav paub.
  Lub sab kws nyam deev luas,
   coj puab moog yuam kev lawm
  hab puab tso puab tug Vaajtswv tseg
   moog deev luas.
  13Puab muab tsaj xyeem rua sau tej ncov roob,
   hab puab muab hov txhua chaw hlawv
  xyeem rua sau tej pov roob huv qaab tej ntoo qheb,
   tej ntoo txwv cua hab tej ntoo thuv,
   vem tas huv qaab tej ntoo hov muaj duab ntxoo zoo.
  Vem le ntawd koj tej ntxhais txhad le ua nkauj ua nraug,
   koj tej nkauj nyaab kuj moog deev lwm tug.
  14Thaus koj tej ntxhais ua nkauj ua nraug
   hab koj tej nkauj nyaab deev lwm tug
  kuv yuav tsw rau txem, tsua qhov
   cov txwvneej kuj moog tshaam cov puj muag cev
   hab deev cov puj muag cev xyeem rua daab,
  mas cov tuabneeg kws tsw paub qaabhau hov
   yuav raug kev puam tsuaj.

  15“Yixayee 'e, txawm yog koj moog deev hluas nraug,
   los tsw xob ca Yuta ua txhum le koj.
  Tsw xob moog rua huv lub moos Kilakaa,
   lossws nce moog rua lub moos Npe‑avee,
  hab tsw xob twv tsawm has tas,
   ‘Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum.’
  16Yixayee tawv ncauj ib yaam le
   tug xyuas nyuj tawv ncauj.
  Yawmsaub yuav yug puab ib yaam le yug mivnyuas yaaj
   huv lub tshaav zaub daav tau lov?
  17Efa‑i kuj koom nrug txoov daab lawm,
   ca le tso nwg nyob nwg.
  18Thaus puab haus cawv taag lawm
   puab kuj moog ua puj muag cev,
  puab nyam qhov kws poob ntsej muag
   heev dua le nyam tau koob meej.
  19Cua daaj cua dub nthuav tis qhwv nkaus puab,
   puab yuav raug txaaj muag
   rua puab tej kevcai xyeem daab.”