6

Cov Neeg Tsis Kam Hloov Siab

1Tej neeg hais tias, “Peb cia li rov mus cuag tus TSWV! Nws tau ua rau peb raug mob, tiamsis nws yuav kho peb tej mob kom zoo; nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog? 2Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua tshiab, thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob. 3Cia peb xyaum tiag kom paub tus TSWV. Nws yuav los cuag peb ib yam li qhov kaj ntug uas niaj tagkis muaj thiab ib yam li kob nag tshiab uas niaj xyoo los rau hauv lub ntiajteb.”
4Tiamsis tus TSWV hais tias, “Cov Yudas thiab cov Yixalayees, kuv yuav ua dabtsi rau nej? Nej hlub kuv ib yam li cov huab tsaus ib pliag thaum sawv ntxov thiab ib yam li tej lwgdej uas tshav ntuj tuaj ziab ces qhuav tas lawm xwb. 5Twb yog vim li ntawd kuv thiaj txib kuv cov cevlus los qhia kuv tej kev txiav txim thiab kev puastsuaj rau nej. Nej twb pom tseeb thiab paub meej tej uas kuv xav tau ntawm nej lawm. 6Qhov uas kuv xav tau yog kom nej muaj txojkev hlub, tsis yog tus tsiaj uas nej muab tua theej txhoj. Kuv xav kom kuv haivneeg paub kuv tseeb dua li uas cia lawv coj khoom tuaj fij rau kuv.
7“Tiamsis thaum lawv los txog rau ntawm lub nroog Adas xwb, lawv twb rhuav kuv tej lus cog tseg lawm. 8Nkile-as yog lub nroog uas cov neeg ua phem ua qias thiab tua neeg nyob puv nkaus. 9Cov povthawj zoo ib yam li tej tubsab uas tos rawv ua limhiam rau tej neeg taug kev. Lawv tua neeg raws txojkev uas mus rau ntawm qhov chaw dawbhuv hauv Sekhees, thiab txhua yam kev phem no yog lawv txhob txwm ua xwb. 10Kuv pom muaj ib yam uas phem heev nyob hauv cov Yixalayees: Qhov ntawd yog kuv haivneeg mus pe mlom ua rau lawv tsis huv lawm.
11“Hais rau nej cov Yudas paub hais tias kuv twb teem caij yuav rau txim rau nej raws li tej kev txhaum uas nej niaj hnub ua ntawd lawm.