6

Kuinx Baeqc Fingx Nzuonx Daaih Lorz Ziouv

  1Baeqc fingx gorngv, “Daaih maah!
   Mbuo nzuonx mingh lorz Ziouv,
   ninh betv mbuo
   mv baac oix zorc mbuo longx.
  Ninh mborqv mbuo,
   mv baac oix beu jienv mbuo mun nyei dorngx.
  2Aengx jiex mingh i hnoi ninh oix bun mbuo fingv.
   Taux da'faam hnoi ninh ziouc liepc mbuo jiez,
   weic bun mbuo duqv yiem ninh nyei nza'hmien.
  3Mbuo oix zuqc hiuv duqv Ziouv,
   bun mbuo longc nzengc qaqv oix hiuv ninh.
  Ninh ndongc haaix zungv cuotv daaih
   hnangv lungh ndorm nyei njang cuotv.
  Ninh oix daaih lorz mbuo hnangv ciou-gen mbiungc,
   hnangv cun-gen mbiungc bun ndau ndorn.”
  4Ziouv gorngv, “E^faa^im Mienh aac,
   yie horpc zuqc hnangv haaix nor dorh meih mbuo?
  Yu^ndaa Mienh aac,
   yie horpc zuqc hnangv haaix nor dorh meih mbuo?
  Meih mbuo hnamv yie hnangv lungh ndorm nyei mouc,
   yaac hnangv mbiungc-suiv nziouv nyei nqaai mi'aqv.
  5Weic naaiv yie longc douc waac mienh hngaqv ninh mbuo.
   Yie longc yie ganh nyei nzuih gorngv nyei waac daix ninh mbuo.
   Yie siemv zuiz nyei sic cuotv mingh hnangv njang.
  6Yie a'hneiv nyei se mienh ziepc zuoqv nyei hnamv,
   maiv zeiz mienh fongc horc ziec.
  Yie oix mienh nyiemc Tin-Hungh
   gauh camv buov ziec nyei ga'naaiv.
  7Ninh mbuo hnangv Aa^ndam ngaengc jienv yie caux ninh mbuo laengz nyei ngaengc waac.
   Yiem wuov ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie.
  8Gi^le^aatc benx orqv mienh nyei zingh,
   maaih nziaamv guoqv jienv jauv mingh.
  9Hnangv guanh janx-zaqc bingx jienv zuov mienh,
   sai mienh yaac hnangv wuov nor gapv zunv daaih benx guanh
  gan Sekem nyei jauv daix mienh,
   zoux ciouv, zoux doqc nyei sic.
  10Yiem I^saa^laa^en nyei zeiv-fun mbu'ndongx
   yie buatc gamh nziev nyei sic.
  Yiem wuov E^faa^im maaih hienx nyei jauv,
   I^saa^laa^en zuqc maaih uix.
  11“Yu^ndaa Mienh aah! Weic meih yaac fih hnangv nyei,
   zungv dingc ziangx siou nyei ziangh hoc mi'aqv.
  Yie oix bun yie nyei baeqc fingx nzuonx daaih
   duqv longx hnangv loz nyei ziangh hoc.