6

Klei Phung Israel Mgưt Kmhal kơ Klei Soh

  1“Bơ bĕ drei, brei drei lŏ wĭt kơ Yêhôwa.
   Kyuadah ñu hiêk drei leh,
  ƀiădah ñu srăng bi hlao drei;
   ñu bi êka drei leh,
   ƀiădah ñu srăng păn anôk êka drei.
  2Êdei dua hruê ñu srăng lŏ bi hdĭp drei,
   ti hruê tal tlâo ñu srăng lŏ rŭ drei,
   čiăng kơ drei dưi dôk hdĭp ti anăp ñu.
  3Brei drei thâo, brei drei hung kơ klei thâo kral Yêhôwa;
   klei ñu hriê jing sĭt nik msĕ si ang dar.
  Ñu srăng hriê kơ drei msĕ si êa hjan,
   msĕ si êa hjan yan mnga krih lăn.”
  4Ya kâo srăng ngă kơ ih, Ơ Êphraim?
   Ya kâo srăng ngă kơ ih, Ơ Yuđa?
  Klei khăp diih kơ kâo jing msĕ si knam aguah,
   msĕ si êa nguôm djăl thu.
  5Kyuanăn kâo čăm leh diih hŏng phung khua pô hưn êlâo,
   kâo bi mdjiê diih leh hŏng klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kâo,
   leh anăn klei kâo phat kđi kbiă nao msĕ si klei mngač.
  6 Kyuadah kâo čiăng klei pap, amâo djŏ mnơ̆ng ngă yang,
   klei thâo kral Aê Diê, amâo djŏ ôh mnơ̆ng myơr čuh.
  7Ƀiădah msĕ si Y-Ađam, diñu gao leh klei bi mguôp;
   tinăn diñu amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng kâo.
  8Galaat jing sa boh ƀuôn phung ngă klei jhat,
   bŏ hŏng gru êrah.
  9Msĕ si phung knĕ dôk kăp sa čô mnuih,
   snăn mơh phung khua ngă yang bi mguôp mbĭt.
  Diñu bi mdjiê mnuih ti êlan nao kơ ƀuôn Sičem,
   sĭt nik diñu ngă klei ƀai.
  10Hlăm sang Israel kâo ƀuh leh klei jhat snăk;
   klei Êphraim ngă klei knhông dôk tinăn,
   Israel jing čhŏ leh.
  11Wăt kơ ih mơh, Ơ Yuđa,
   arăng mkra leh yan wiă kơ ih.
   Tơdah kâo lŏ brei klei jăk jĭn kơ phung ƀuôn sang kâo,