8

1Hãy thổi kèn báo động! Quân thù sắp đến như diều hâu đáp xuống, tiến đánh dân Ta vì chúng bội ước Ta và phạm luật Ta. 2Lúc ấy, Y-sơ-ra-ên sẽ kêu gọi Ta, "Lạy Chân Thần của con, chúng con biết Ngài.”
Chúng con là Y-sơ-ra-ên.
3Nhưng đã muộn rồi, vì Y-sơ-ra-ên không thích phúc lành; nên các dân thù nghịch sẽ đuổi theo chúng. 4Chúng tôn nhiều người làm vua, nhưng chẳng nhờ Ta. Chúng lập nhiều nhà lãnh đạo mà Ta chẳng hề biết đến! Chúng tự tạo cho mình những thần tượng bằng vàng, bằng bạc, vì thế chúng bị tiêu diệt.
5Sa-ma-ri hỡi, thần tượng bò con vàng của ngươi bị Ta vứt bỏ. Cơn phẫn nộ Ta cháy phừng chống nghịch các ngươi. Cho đến bao giờ các ngươi mới được tinh luyện trong Y-sơ-ra-ên? 6Bao giờ các ngươi mới nhìn nhận thần tượng này chỉ là nhân tạo, không phải là Chân Thần? Thật thế, thần tượng ấy phải bị đập tan từng mảnh.
7Gieo gió, gặt bão; chúng sẽ biết điều đó. Cây lúa của chúng èo uột không mọc lên nổi; hoa lúa chẳng sinh hạt, may ra nếu có hạt nào thì cũng bị những người xa lạ ăn nuốt.
8Y-sơ-ra-ên bị nuốt trửng. Bây giờ giữa các dân tộc, nó là vật vô dụng. 9Nó cô độc lang thang như lừa hoang lên tận A-sy-ri. Còn Ép-ra-im đi kiếm ngưòi để thuê làm tình nhân. 10Nhưng dù nó thuê được nhiều đồng minh, thì Ta cũng sẽ triệu tập chúng lại rồi bắt đi lưu đày. Dân số ít oi còn lại phải chịu gánh nặng xâu thuế của bọn vua chúa quan quyền.
11Vì Ép-ra-im làm nhiều bàn thờ để phạm tội, nên đối với nó các bàn thờ ấy chính là tội lỗi. 12Dù Ta viết cho nó một bộ luật toàn bích, nó cũng chẳng thèm để ý quan tâm. 13Dân chúng chỉ thích dâng tế lễ, giết sinh tế và ăn thịt, nhưng Chúa Hằng Hữu chẳng nhậm các tế lễ ấy. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác chúng và hình phạt tội lỗi chúng. Chúng lại quay về Ai-cập. 14Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo hóa mình mà xây cất các đền miễu. Giu-đa tăng số các thành phố được bảo vệ bằng công sự. Nhưng Ta sẽ sai lửa đốt tan các thành phố và thiêu hủy các cung đền.