8

Tshev qhov kws Yixayee pe txoov daab

  1“Ca le muab raaj kub yaaj lug npuav ntawm koj qhov ncauj.
   Ib tug daav noj twm saamswm yaa sau Yawmsaub lub tsev,
  vem cov tuabneeg tau rhuav kuv tej lug cog tseg
   hab faav xeeb rua kuv txuj kevcai lawm.
  2Cov Yixayee quaj thov kuv has tas,
   ‘Kuv tug Vaajtswv 'e,
   peb cov Yixayee leeg paub koj.’
  3Cov Yixayee muab txujkev zoo tso tseg lawm,
   yeeb ncuab txhad lawv caum puab.
  4Puab tsaa muaj vaajntxwv
   tassws tsw yog kuv qha puab ua le ntawd.
  Puab tsaa cov thawj, los kuv tsw paub hlo le.
   Puab xuas puab tej nyaj tej kub ua tej txoov daab
   ua rua puab raug kev puam tsuaj.
  5Cov Xamali 'e, mej tug txoov daab thaav nyuj
   kuv tsw yuav hlo le.
  Kuv txujkev npau tawg tshwm lug rua puab.
   Yuav ntev le caag puab le dawb huv tau?
  6Tug txoov daab hov
   ib tug Kws nchuav lug rua huv Yixayee xwb,
  tug txoov daab hov yeej tsw yog Vaajtswv.
   Xamali tug thaav nyuj yuav raug muab tsoo
   ua tej dwb daim.

  7“Puab tseb cua,
   puab yuav tau sau khaub zeeg cua.
  Tej mog kws tseed nyob huv teb tsw puv,
   yuav tsw tau coj lug ua moov hlo le.
  Txawm yog tau moov,
   los lwm haiv tuabneeg yuav coj moog noj.
  8Cov Yixayee raug luas noj taag lawm,
   puab nyob huv plawv ib tsoom tebchaws
   zoo yaam le tej twj taig kws tsw muaj qaabhau hlo le.
  9Puab moog cuag Axilia yaam le
   tug neeg luav qus moog yos ua twm xwb,
   Efa‑i moog ndav tuabneeg tuaj nyam nwg.
  10Txawm yog puab ndav lwm haiv tuabneeg tuaj puab tog,
   los nwgnuav kuv yuav sau zog puab ua ke.
  Tshuav tsw ntev puab yuav raug mob daa pis luam
   vem raug tej vaajntxwv hab cov thawj tsuj yuam.

  11“Efa‑i ua thaaj ntau quas zug lug daws txem,
   los tej thaaj hov kuj ntxeev ua lub txem rov rua nwg.
  12Txawm yog kuv sau kuv tej kevcai quas vaam txuj,
   los puab yuav suav tas
   yog tej nyuas yaam txawv txawv xwb.
  13Puab tua tsaj xyeem rua kuv hab puab noj tej nqaj hov,
   los Yawmsaub yeej tsw zoo sab rua puab.
  Nwgnuav nwg cim ntsoov txug puab tej kev txhum
   hab txav txem rua puab,
   puab yuav rov qaab moog rua Iyi tebchaws.
  14Yixayee nov qaab tug kws tswm puab lawm,
   hab ua tej tsev vaajntxwv.
  Yuta kuj ua tej moos kws muaj ntsaa loog tsaav ntxwv.
   Kuv yuav tso suavtawg lug raug puab tej moos
   hab kub puab tej chaw ruaj khov.”