9

Rau txem rua cov Yixayee

  1Yixayee 'e, tsw xob xyiv faab,
   tsw xob zoo sab xyiv faab le ib tsoom tuabneeg,
  tsua qhov koj moog deev luas
   es tso koj tug Vaajtswv tseg.
  Mej suavdawg nyam cov nam ndav tej nqe ndav
   tom tej tshaav ntaus nplej.
  2Tej tshaav ntaus qoob
   hab tej qhov tsuam kua txwv maab
   yuav tsw txaus yug puab,
  hab tej cawv txwv maab tshab
   yuav tu ncua.
  3Puab yuav tsw tau nyob
   huv Yawmsaub lub tebchaws moog le.
  Efa‑i yuav rov moog rua Iyi tebchaws,
   hab puab yuav noj tej kws qas tsw huv
   rua huv Axilia tebchaws.
  4Puab yuav tsw laub cawv txwv maab xyeem rua Yawmsaub,
   Puab yuav tsw tua tsaj xyeem
   ua rua Yawmsaub txaus sab.
  Puab tej mov noj yuav zoo le tej mov paam tuag,
   leejtwg noj lawm yuav qas tsw huv.
  Puab tej mov noj tsuas yog daws puab kev tshaib xwb,
   yuav coj moog tsw txug Yawmsaub lub tuam tsev.

  5Mej yuav ua le caag
   thaus txug nub kws ua tej kevcai kws teem ca,
   hab nub kws ua kevcai noj haus rua Yawmsaub?
  6Txawm yog puab tswv dim kev puam tsuaj,
   los Iyi yuav sau zog puab ca,
   lub moos Meefi yuav muab puab log.
  Zaub kis yuav tuaj laum puab tej
   hov txhua chaw tswm txaj kws xuas nyaj ua,
  hab xuav paug yuav tuaj laum nkaus
   puab tej tsev ntaub.
  7Nub kws teem txem lug txug lawm,
   nub kws pauj taub lug txug lawm.
   Yixayee yeej yuav paub.
  Tug xwbfwb cev lug mas ruag kawg
   hab tug kws muaj Vaaj Ntsuj Plig kuj vwm lawm,
  vem yog tim mej lub txem luj kawg
   hab vem mej ntxub kuv heev.
  8Tug xwbfwb cev lug ua tug faaj xwm
   nrug kuv tug Vaajtswv saib ntsoov Efa‑i.
  Tassws rooj hlua cuab noog nyob huv xwbfwb txhua txujkev,
   hab txujkev ntxub tog rawv nwg
   rua huv nwg tug Vaajtswv lub tuam tsev.
  9Puab ua phem ua qas kawg
   yaam le thaus kws ua rua huv lub moos Kinpe‑a.
  Vaajtswv yuav ncu ntsoov puab tej kev txhum,
   nwg yuav rau txem rua puab.

  10“Thaus kuv ntswb Yixayee mas zoo yaam le
   ntswb txwv maab huv tebchaws moj saab qhua.
  Thaus kuv pum mej tej laug mas zoo yaam le
   pum thawj phaum txwv cua sau tsob ntoo txwv cua.
  Tassws puab tuaj cuag Npa‑aa ntawm Pe‑au,
   hab muab puab tug kheej pub hlo
   rua yaam kws txaaj muag hov,
  puab txhad ntxwm ntxub kawg
   ib yaam le tug kws puab nyam hov.
  11Efa‑i lub koob meej yuav yaa plawg yaam le noog yaa,
   yuav tsw yug mivnyuas, tsw suab mivnyuas,
   tsw xeeb mivnyuas.
  12Txawm yog puab tu mivnyuas hlub lawm
   los kuv yuav ua kuas ncaim puab tsw tshuav ib tug le.
  Puab yuav raug txom nyem
   rua thaus kuv ncaim puab lawm.
  13Lawv le kuv pum, Efa‑i tej tub ki
   tub raug muab ua luas le nqaj qhauv lawm,
  Efa‑i yuav coj nwg le tub ki moog cob
   rua tug kws tua pov tseg.
  14Au Yawmsaub thov pub rua puab.
   Koj yuav pub daabtsw rua puab?
  Thov pub lub plaab pob mivnyuas
   hab pub lub txwv mig kws qhuav rua puab.

  15“Puab txhua yaam kev phem nyob huv lub moos Kilakaa.
   Kuv chiv ntxub puab lub chaw ntawd.
  Kuv yuav ntab puab tawm huv kuv lub tsev
   vem yog tim tej kev limham kws puab ua.
  Kuv yuav tsw hlub puab dua le lawm,
   puab cov thawj puavleej faav xeeb.
  16Efa‑i raug muab ua puam tsuaj lawm,
   puab tej caag qhuav lawm, puab yuav tsw txw txwv lawm.
  Txawm yog puab yug tau tub ki,
   los kuv yuav muab tej tub ki
   kws puab hlub hov tua pov tseg.”
  17Kuv tug Vaajtswv yuav muab puab laim pov tseg,
   tsua qhov puab tsw noog nwg lug.
  Puab yuav ua tuabneeg loj leeb
   rua huv ib tsoom tebchaws.