Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ amăng plei Philip, jing sa boh plei đĭ kơyar ƀing Rôm yơh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 61 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih kiăng kơ pơtrŭt pơđu̱r ƀing đaŏ ƀơi plei Philip kiăng kơ hơdip mơak mơai amăng rĭm anih hơdip.

Sŏp hră Paul čih kơ ƀing Philip; ñu čih kơ Sang Ơi Adai blung hlâo ñu pơkô̆ pơjing ƀơi lŏn ƀing Yurôp, jing amăng kwar Makedonia lŏm kơ ƀing Rôm. Paul čih hră anai tơdang ñu ăt dŏ amăng sang mơnă laih anŭn ƀơi hrơi mông tơdang hơmâo đơđa ƀing đaŏ pơkŏn pơrŭng pơrăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu laih anŭn ñu ăt rŭng răng yuakơ arăng pơtô tơlơi pơtô soh amăng Sang Ơi Adai ƀơi plei Philip. Wơ̆t tơdah tui anŭn, hră anai čih pioh tơlơi mơak mơai hăng tơlơi kơjăp pran jua kơ tơlơi kơnơ̆ng Paul yơh dưi pŏk pơblang yuakơ tơlơi đaŏ dơlăm amăng Yang Yêsu Krist.
 Paul čih hră anai yuakơ ñu kiăng kơ bơni kơ ƀing đaŏ amăng plei Philip yuakơ ƀing gơ̆ hơmâo djru laih kơ ñu gơnam brơi pơyơr tơdang ñu bưp tơlơi kơƀah tơnap. Ñu yua mông mơyŭn anŭn yơh kiăng kơ pơkơjăp ƀing gơ̆, tui anŭn kiăng kơ ƀing gơ̆ či dŏ kơjăp hơđơ̆ng pran jua amăng abih bang tơlơi tơnap gleh kơ ñu pô wơ̆t hăng kơ ƀing gơ̆ mơ̆n. Ñu pơtrŭt pơđu̱r ƀing gơ̆ kiăng kơ hơmâo kơnuih luă gŭ hrup hăng Yang Yêsu hơmâo jing hiam hloh kơ kơnuih git gai hăng pran jua hưp klih pơgao ang. Ñu pơhơdơr kơ ƀing gơ̆ kơ tơlơi hơdip ƀing gơ̆ pơgop pơlir hăng Krist kơ tơlơi Ơi Adai khăp pap pha brơi yơh, jing tơlơi ƀing gơ̆ hơmâo mă tŭ laih mơ̆ng tơlơi đaŏ, ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi gưt tui hơdôm tơlơi phiăn tơlơi juăt ƀing Yehudah ôh. Ñu čih kơ tơlơi hơ̆k mơak laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m, jing tơlơi Ơi Adai pha brơi kơ ƀing hlơi hơdip pơgop pơlir hăng Krist yơh.
 Hră anai Paul čih kơđŏm kơ tơlơi mơak, tơlơi pơkơjăp pran jua, tơlơi pơgop pơlir pơgop sa laih anŭn tơlơi gir run amăng tơlơi đaŏ hăng tơlơi hơdip ƀing đaŏ yơh. Hră anai ăt pơrơđah kơ tơlơi Paul khăp pap biă mă kơ Sang Ơi Adai plei Philip.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-11)
Anih hơdip Paul hơmâo (1:12-26)
Tơlơi hơdip hơdơ̆ng pơgop pơlir amăng Krist (1:27–2:18)
Hơdôm hơdră jơlan kơ Timothe hăng Epaphroditos (2:19-30)
Hơdôm tơlơi pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt laih anŭn hăng tơlơi huĭ hyưt (3:1–4:9)
Paul hăng ƀing gơyut gơyâo ñu amăng plei Philip (4:10-20)
Tơlơi klah čŭn (4:21-23)