Giới Thiệu

 Thơ Phi-líp là bức thơ Phao-lô gởi cho Hội Thánh ông thành lập đầu tiên trên lục địa Âu Châu. Phao-lô quan tâm đến những tà thuyết được giảng dạy tại Phi-líp. Tuy nhiên ông cũng vui mừng và tin chắc vào đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su của các tín hữu tại Phi-líp.
 Phao-lô gởi thơ cho Hội Thánh Phi-líp để cảm ơn về món quà mà họ đã gởi giúp đỡ trong khi ông cần. Nhân dịp này Phao-lô khuyến khích tín hữu tại Phi-líp hãy can đảm và tin tưởng dù chính họ cũng như ông đang gặp khó khăn. Phao-lô khuyên tín hữu Phi-líp hãy khiêm nhường như Chúa Giê-su thay vì chạy theo tham vọng ích kỷ và kiêu ngạo. Ông nhắc nhở họ rằng đời sống trong Chúa Cứu Thế là nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời chứ không phải do làm theo những nghi lễ Do Thái giáo. Phao-lô mô tả niềm vui mừng và bình an của những người ở trong Chúa Cứu Thế.
 Thơ này nói về niềm vui mừng, sự bình an, hiệp nhất và kiên trì trong đời sống đức tin cũng như tình cảm sâu xa của Phao-lô đối với Hội Thánh Phi-líp.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-11
2. Hoàn cảnh của Phao-lô 1:12-26
3. Đời sống của Chúa Cứu Thế 1:27–2:18
4. Chương trình cho Ti-mô-thê và Ê-ba-phô-đi 2:19-30
5. Những lời cảnh cáo và nguy hiểm 3:1–4:9
6. Phao-lô và những bạn hữu tại Phi-líp 4:10-20
7. Kết luận 4:21-23