Klei Hưn Mdah

Hră Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti Ƀuôn Philip anei jing Sang Aê Diê tal êlâo Y-Pôl mkŏ mjing ti knông lăn čar Ơrôp (Châu Âu). Anei jing sa pŏk hră Y-Pôl čih êjai ñu dôk hlăm sang mnă, ƀiădah êlâo kơ anăn ñu mâo lu klei rŭng răng kyuadah mâo lu phung bi kdơ̆ng hŏng ñu leh anăn ñu êdu ai ênguôt kyua mâo lu klei mtô čhuai ti Sang Aê Diê ƀuôn Philip. Ƀiădah hlăm hră anei lŏ bi êdah sa klei mơak leh anăn klei knang kjăp, leh anăn klei anei dưi mblang klă knŏng hŏng klei đăo êlam kjăp Y-Pôl mâo hlăm Khua Yang Yêsu Krist.
 Klei Y-Pôl čiăng čih hră kơ phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Philip kyuadah ñu čiăng lač jăk kơ phung đăo ti ƀuôn Philip kyua mnơ̆ng digơ̆ mơĭt đru ñu êjai mâo klei kƀah. Êgao hĭn kơ klei anăn hlăm mông anei mơh, Y-Pôl čiăng bi juh digơ̆ brei jing jhŏng ktang leh anăn dôk kjăp hlăm klei đăo wăt tơdah digơ̆ tuôm hŏng klei dleh dlan msĕ si ñu. Y-Pôl mtô kơ digơ̆ brei mâo ai tiê luă gŭ msĕ si Khua Yang Yêsu, amâo djŏ ôh tui tiŏ klei hing ang leh anăn klei krưh mgao ênuk anei. Y-Pôl lŏ bi hdơr kơ phung đăo ti ƀuôn Philip kơ klei hdĭp digơ̆ jing klei bi mguôp hŏng Yang Krist, jing sa klei brei mơ̆ng Aê Diê digơ̆ mă tŭ knŏng hŏng klei đăo, amâo djŏ gưt tui si klei bhiăn klei mkra mơ̆ng klei phung Yuđa đăo ôh. Y-Pôl bi êdah klei mơak leh anăn klei êđăp ênang Aê Diê brei leh kơ phung dôk hlăm Yêsu Krist.
 Hră anei kñăm kơ klei hơ̆k mơak, klei đăo sĭt, klei bi mguôp jing sa, leh anăn klei gĭr hlăm klei hdĭp leh anăn klei đăo phung đăo. Klei anăn čiăng bi êdah klei khăp prŏng kơ Y-Pôl hŏng phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Philip.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-11)
Klei truh kơ Y-Pôl (1:12-26)
Klei hdĭp Yang Krist (1:27–2:18)
Hdră mkăp pioh kơ Y-Timôthê leh anăn Y-Êpaphôdit (2:19-30)
Klei brei răng leh anăn klei mtă (3:1–4:9)
Y-Pôl leh anăn phung ƀĭng găp ñu (4:10-20)
Klah čŭn (4:21-23)