2

Giduc Nyiemc Ganh Zoux Faix, Tin-Hungh Taaih Ninh Zoux Hlo Jiex

1Se gorngv meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc gauh jorm hnyouv, se gorngv hiuv duqv Giduc hnamv meih mbuo ziouc orn meih mbuo nyei hnyouv, se gorngv meih mbuo caux Singx Lingh maaih jiu tong, se gorngv meih mbuo laanh zoux longx bun laanh, laanh korv-lienh laanh nor, 2tov bun yie njien-youh taux daauh. Meih mbuo oix zuqc dongh diuc hnyouv, laanh hnamv laanh, yaac oix zuqc horpc fim dongh eix. 3Maiv dungx zoux haaix nyungc weic douh ganh duqv longx fai ceng ganh hlo. Oix zuqc laanh caux laanh nyiemc zoux faix, funx mienh gauh longx ganh. 4Maiv dungx kungx hnamv ganh nyei nza'hmien, oix zuqc maaih hnyouv jangx taux ga'nyiec nyei mienh. 5Meih mbuo oix zuqc maaih hnyouv hnangv Giduc Yesu nyei hnyouv.
  6Giduc m'daaih maaih Tin-Hungh nyei fiem-fingx.
   Ninh caux Tin-Hungh fih hnangv nyei
    mv baac ninh maiv nzaeng zoux fih hnangv.
  7Daaux nzuonx ninh maaih nyei nyungc-nyungc siev jienv guangc nzengc,
   zipv nouh nyei fiem-fingx,
    cuotv seix benx dauh baamh mienh.
  8Za'gengh maaih mienh nyei fangx zeiv.
   Ninh ganh yaac laengz zoux faix,
   muangx Tin-Hungh nyei waac taux daic,
    taux zuqc yiem ziepc nzaangc jaax daic.
  9Weic naaiv Tin-Hungh taaih ninh zoux gauh hlo jiex,
   yaac bun ninh maaih mbuox gauh hlang jiex maanc mbuox nyei mbuox.
  10Hnangv naaiv, weic taaih Yesu nyei mbuox,
   yiem tin-dorngh, yiem yaangh gen, caux yiem yiemh gen nyei yietc zungv
    oix zuqc gueic njiec baaix.
  11Dauh dauh oix nyiemc Yesu Giduc zoux Ziouv,
   ziouc taaih Zaangc Diex Tin-Hungh.

Mbuo Oix Zuqc Yiem Baamh Gen Ziux Njang Hnangv Hleix Nor

12Hnamv nyei gorx-youz aac, weic naaiv, hnangv zinh ndaangc yie caux meih mbuo yiem, meih mbuo zanc-zanc muangx yie nyei waac. Ih zanc yie maiv caux meih mbuo yiem aqv, mv baac meih mbuo gauh oix zuqc muangx longx. Oix zuqc gamh nziex, sin zinx jienv longc qaqv zoux ziangx meih mbuo duqv njoux nyei gong, 13weic zuqc Tin-Hungh zanc-zanc yiem meih mbuo nyei hnyouv zoux gong, bun meih mbuo maaih hnyouv yaac maaih banh zeic ei jienv ninh longx nyei za'eix zoux.
14Zoux haaix nyungc maiv dungx ngopv yaac maiv dungx daux nzuih, 15meih mbuo ziouc zoux Tin-Hungh nyei cing-nzengc, maiv lamh guaix dorngx nyei naamh nyouz. Meih mbuo oix zuqc yiem baamh gen, hnyouv waaic, baamz zuiz mienh nyei dorngx mbu'ndongx ziux njang hnangv hleix yiem wuov lungh ziux jienv njang nor, 16zunh ziangh maengc nyei doz bun ninh mbuo. Meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, taux Yesu Giduc aengx daaih wuov hnoi yie ziouc a'hneiv haic weic zuqc hiuv duqv yie cuotv qaqv zoux nyei gong maiv ndortv buonv aqv. 17Meih mbuo nyei sienx fim se hnangv ziec bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv nor. Se gorngv yie zuqc daix dox nziaamv cuotv meih mbuo nyei sienx fim gu'nguaaic hnangv ciev ziec nyei ga'naaiv nor, yie ziouc orn-lorqc yaac caux meih mbuo zuangx mienh orn-lorqc. 18Fih hnangv nyei, meih mbuo oix zuqc orn-lorqc, yaac caux yie orn-lorqc.

Baulo Paaiv E^baa^fo^ndi^tatv Caux Ti^mo^tai Mingh Fi^lipv^poi Zingh

19Se gorngv ei Ziouv Yesu nyei za'eix nor, yie oix siepv-siepv nyei paaiv Ti^mo^tai mingh taux meih mbuo naaic weic zuqc yie oix hiuv duqv meih mbuo nyei fienx, yie ziouc hnyouv longx aqv. 20Yie maiv maaih haaix dauh hnangv Ti^mo^tai nor, caux yie dongh hnyouv ziepc zuoqv nyei oix tengx meih mbuo. 21Dauh dauh kungx gunv ganh nyei nza'hmien hnangv, maiv hnamv taux Yesu Giduc oix ninh mbuo tengx zoux haaix nyungc. 22Ti^mo^tai nyei hnyouv meih mbuo hiuv nyei. Ninh caux yie zunh kuv fienx hnangv i dorn-diex juangc gong zoux nor. 23Yie yietv hiuv duqv yie ganh nyei jauv aengx maaih haaix nyungc sic cuotv, yie ziouc paaiv ninh mingh meih mbuo wuov. 24Yie yaac kaux Ziouv hnamv daaih maiv lauh yie ganh yaac duqv mingh meih mbuo naaic.
25Yie hnamv daaih oix zuqc paaiv dauh mbuo nyei gorx-youz E^baa^fo^ndi^tatv nzuonx meih mbuo naaic. Ninh caux yie juangc gong zoux, juangc nzaeng kuv fienx, maiv bun ndortv. Meih mbuo yaac paaiv ninh daaih liuc leiz yie qiemx longc nyei. 26Ninh za'gengh! jangx haic meih mbuo. Hnyouv yaac nzauh haic weic zuqc meih mbuo haiz gorngv ninh butv baengc. 27Ninh gengh butv kouv nyei, kaav deix daic mi'aqv. Mv baac Tin-Hungh korv-lienh ninh. Maiv daan korv-lienh ninh hnangv, yaac korv-lienh yie, maiv bun yie jaa nzauh. 28Weic naaiv yie gauh oix heuc ninh nzuonx. Meih mbuo aengx duqv buatc ninh ziouc hnyouv longx aqv. Yie ganh nyei you-nzauh yaac tuix deix mi'aqv. 29Ninh zoux dauh sienx Yesu nyei gorx-youz, meih mbuo ziouc oix zuqc njien-njien youh youh nyei zipv ninh. Yaac oix zuqc taaih naaiv nyungc mienh, 30weic zuqc ninh weic zoux Giduc nyei gong kaav deix daic mi'aqv. Meih mbuo maiv haih tengx yie zoux nyei, ninh maiv longc maengc nyei nzipc jienv tengx.