2

Klei Luă Gŭ Krist leh anăn Klei Aê Diê Mpŭ Kơ Ñu

1Snăn tơdah mâo klei bi mđĭ ai hlăm Krist, tơdah mâo klei bi juh mơ̆ng klei Ñu khăp, tơdah mâo klei bi mguôp hlăm Mngăt Myang, tơdah mâo klei khăp leh anăn klei thâo pap, 2brei diih bi ênŭm klei mơak kâo hlăm klei diih mâo klei mĭn msĕ, klei khăp msĕ, jing sa ai leh anăn sa klei mĭn. 3Đăm ngă ôh sa mta klei hŏng klei mĭn kơ pô amâodah hŏng klei mgao, ƀiădah hŏng klei luă gŭ brei diih yap phung mkăn jing prŏng hĭn kơ diih pô. 4Brei grăp čô hlăm phung diih đăm mĭn kơ klei tŭ dưn knŏng kơ ñu pô ôh, ƀiădah mĭn wăt kơ klei tŭ dưn kơ phung mkăn msĕ mơh. 5Brei diih mâo klei mĭn msĕ si Krist Yêsu mâo leh.
  6Wăt tơdah Ñu mâo klei jing Aê Diê,
   Ñu amâo yap yuôm ôh klei Ñu mđơr hŏng Aê Diê jing klei Ñu djă pioh,
  7ƀiădah Ñu toh hĕ klei anăn,
   leh anăn tŭ klei jing sa čô dĭng buăl,
   brei arăng kkiêng kơ Ñu jing mnuih.
  8Leh Ñu jing sa čô mnuih,
   Ñu bi luă gŭ Ñu pô,
   leh anăn gưt asăp tơl djiê,
   wăt klei djiê ti kyâo bi kal.
  9Kyuanăn Aê Diê mpŭ kơ Ñu ti dlông snăk,
   leh anăn brei kơ Ñu anăn ti dlông hĭn kơ jih jang anăn,
  10 čiăng kơ ti anăp anăn Yêsu
   jih jang phung hlăm adiê, ti lăn ala,
   leh anăn ti gŭ lăn ala srăng čuôn kơŭt,
  11leh anăn jih jang êlah srăng hưn kơ
   Yêsu Krist jing Khua Yang,
   čiăng bi guh kơang Aê Diê Ama.

Mtrang Msĕ Si Pui Kđen Ti Lăn Ala

12Snăn Ơ phung ayŏng adei kâo khăp, msĕ si diih gưt leh nanao, amâo djŏ knŏng ti anăp kâo ôh, ƀiădah gưt lu hĭn ară anei êjai kâo êkŭt, mă bruă bĕ kyua klei bi mtlaih diih hŏng klei huĭ leh anăn klei ktư̆ yơ̆ng. 13Kyuadah Aê Diê dôk mă bruă hlăm diih mjing hlăm diih wăt klei čiăng leh anăn klei dưi ngă klei bi mơak kơ Ñu.
14Ngă bĕ jih jang bruă amâo blŭ dŭñ dŭñ amâodah kĭ kơ̆ ôh, 15 čiăng kơ diih jing êngeh amâo mâo klei dưi ƀuah ôh, jing phung anak Aê Diê amâo mâo klei čhŏ ôh ti krah ênuk phung soh leh anăn jhat. Ti krah diñu diih mtrang msĕ si pui mngač hlăm lăn ala, 16djă pioh klei blŭ klei hdĭp, čiăng kơ hlăm Hruê Krist kâo dưi bi mni kơ kâo pô kyua diih, kyuadah kâo amâo êran hơăi mang ôh, kăn mă bruă hơăi mang rei. 17Wăt tơdah êrah kâo srăng tuh msĕ si mnơ̆ng myơr mnăm ti dlông mnơ̆ng ngă yang myơr leh anăn klei đăo diih, kâo hơ̆k leh anăn mơak mbĭt hŏng diih jih jang. 18Msĕ mơh brei diih hơ̆k leh anăn mơak mbĭt hŏng kâo.

Y-Timôthê leh anăn Y-Êpaphôdit

19Tơdah Khua Yang Yêsu čiăng kâo čang hmăng amâo sui ôh srăng tiŏ nao Y-Timôthê kơ diih, čiăng kơ kâo dưi mâo klei bi mđĭ ai êjai hmư̆ klei mrâo mrang mơ̆ng diih. 20Kâo amâo mâo pô mkăn ôh mâo klei mĭn msĕ si ñu, uêñ sĭt nik kơ klei diih jing. 21Jih jang diñu duah klei tŭ dưn kơ diñu pô, amâo djŏ ôh klei tŭ dưn kơ Yêsu Krist. 22Ƀiădah diih thâo leh klei sĭt suôr Y-Timôthê, si ñu mă bruă kơ klei mrâo mrang jăk mbĭt hŏng kâo msĕ si anak hŏng ama ñu. 23Snăn kâo čang hmăng tiŏ nao ñu mtam kơ diih tơdah leh kâo thâo klei srăng truh kơ kâo. 24Leh anăn kâo knang kơ Khua Yang amâo sui ôh kâo pô srăng nao msĕ mơh.
25Kâo mĭn yuôm tiŏ wĭt Y-Êpaphôdit kơ diih, adei kâo, pô mă bruă leh anăn bi blah mbĭt hŏng kâo, pô diih tiŏ hriê leh đru mă bruă kơ kâo. 26Kyuadah ñu hnĭng kơ jih jang diih, leh anăn ñu mâo klei rŭng răng kyua diih hmư̆ leh klei ñu ruă. 27Sĭt nik ñu ruă leh, păt čiăng djiê. Ƀiădah Aê Diê pap kơ ñu, leh anăn amâo djŏ knŏng kơ ñu ôh ƀiădah wăt kơ kâo msĕ mơh, huĭdah lŏ thiăm klei ênguôt kơ klei ênguôt kâo mâo leh. 28Kyuanăn kâo čiăng hĭn tiŏ nao ñu, čiăng kơ diih mâo klei mơak lŏ ƀuh ñu, leh anăn čiăng kơ kâo amâo lŏ mâo klei ênguôt đei ôh. 29Snăn brei diih jum ñu hlăm Khua Yang hŏng klei mơak sĭt nik, leh anăn mpŭ bĕ kơ mnuih msĕ snăn, 30kyua bruă Krist ñu păt čiăng djiê. Ñu săn asei mlei čiăng bi leh bruă diih đru kâo.