3

Kev ncaaj nceeg kws tseeb

1Thaus kawg nuav, kuv cov kwvtij, ca le zoo sab rua huv tug Tswv. Qhov kws rov sau tej qub nuav dua ib zag tuaj rua mej kuj tsw ceblaaj le caag rua kuv, hab yog ua rua mej paub ceev faaj. 2Ca le ceev faaj cov dev, ceev faaj cov kws ua phem, cov kws hlais nqaj hlais tawv. 3Vem tas peb txhad yog tseem cov kws ua kevcai txav, yog peb cov kws pe hawm Vaajtswv ntawm Vaaj Ntsuj Plig hab khaav txug Yexu Kheto, tsw vaam khom rua nqaj tawv, 4txawm yog kuv muaj tej qhov kws vaam khom rua nqaj tawv hab kuj xwj.
 Yog lwm tug xaav tas puab muaj qhov kws vaam khom nqaj tawv kuv kuj yimfuab muaj ntau dua.
5Kuv tub ua kevcai txav rua thaus kuv muaj yim nub lawm, kuv yog haiv tuabneeg Yixayee, yog xeem Npeeyamee, yog ib tug Henplais kws yug ntawm tuabneeg Henplais lug, has txug txuj kevcai kuv yog ib tug Falixai, 6has txug qhov kws kub sab quas lug kuv kuj tswm txom cov pawg ntseeg, has txug qhov kws ua ncaaj nceeg lawv le txuj kevcai kuv tsw muaj chaw thuaj le.
7Tassws yaam kws txeev ua tshaaj thawj rua kuv, kuv suav tas yaam hov yog poob peev lawm vem yog saib rua Kheto. 8Kuv suav tas txhua yaam poob peev vem yog qhov kws paub Yexu Kheto kws yog kuv tug Tswv muaj nqes heev dhau. Vem muaj tug Tswv kuv txhad poob peev txhua yaam hab suav tas tej hov zoo ib yaam le tej tshwj xuam kws muab pov tseg sub kuv txhad tau Kheto ua tshaaj thawj, 9hab txhad pum tas kuv nyob huv tug Tswv. Kuv txujkev ncaaj nceeg tsw yog tau ntawm qhov kws xyum lawv le txuj kevcai tassws yog tau ntawm qhov kws ntseeg Kheto, yog txujkev ncaaj nceeg kws tau ntawm Vaajtswv vem yog qhov kws ntseeg. 10Kuv xaav paub tug Tswv hab paub tug fwjchim kws nwg caj sawv rov lug, hab koom nrug nwg raug kev tswm txom hab zoo ib yaam le nwg rua huv nwg txujkev tuag, 11hab tseed vaam tas yuav tau caj sawv huv qhov tuag rov lug.

Swv zug moog txug tug nrwm

12Tsw yog kuv tub tau lawm lossws kuv tub zoo kawg nkaus lawm, tassws kuv saamswm swv zug moog sub kuv txhad txeeb tau ua kuv tug vem yog tim le nuav Yexu Kheto tub txeeb kuv ca lawm. 13Cov kwvtij, kuv tsw suav tas kuv tub txeeb tau lawm tassws kuv ua ib yaam xwb yog kuv tsw ncu tej kws dhau taag lug lawd hab fuas moog rua yaam kws nyob yaav tom ntej, 14hab swv zug moog kuas txug tug nrwm sub txhad tau txais tshaav ntuj kws yog qhov kws Vaajtswv hu kuv moog rua sau ntuj huv Yexu Kheto. 15Peb cov kws hlub tav lawd yuav tsum xaav le nuav, hab yog mej xaav dua lwm yaam, Vaajtswv yuav muab yaam ntawd qha rua mej paub tseeb. 16Txawm le caag los xwj, peb ca coj lawv nraim tej kws peb paub lug lawd.
17Cov kwvtij, ca le koom ua ke yoog lawv le kuv, mej ca le saib cov tuabneeg kws ua lub neej lawv le tug yaam ntxwv kws peb tau ua rua mej pum lawd. 18Tsua qhov muaj ntau leej ua lub neej ua yeeb ncuab rua Kheto tug khaublig ntoo, yog cov kws kuv tub txeev has rua mej ntau zag lawm hab nwgnuav kuv has nrug lub kua muag. 19Thaus kawg puab yuav raug puam tsuaj, puab tug Vaajtswv yog puab lub plaab, hab puab khaav txug puab tej kev txaaj muag, puab tsuas yog xaav txug tej kws yog nplajteb le xwb. 20Tassws peb yog tuabneeg sau ntuj hab peb tog rawv tug cawmseej kws lug sau ntuj lug, yog tug Tswv Yexu Kheto. 21Nwg yuav muab peb lub cev kws tsw tswm txaj hloov kuas zoo ib yaam le nwg lub cev kws muaj fwjchim ci ntsaa ab, yog nwg swv nwg tug fwjchim kws ua kuas txhua yaam nyob huv qaab nwg kev tswjfwm.