3

Txojkev Ncaj Ncees Tseeb

1Cov kwvtij, thaum kawg no kuv thov kom nej cia li zoo siab qhov uas nej tau nrog tus Tswv koom ua ke. Qhov uas kuv rov sau tej uas kuv twb sau ib zaug tuaj rau nej lawm, yeej tsis ua rau kuv nyuaj siab dabtsi, tiamsis yuav ua rau nej paub ceevfaj nej thiaj tsis yuam kev. 2Nej yuav tsum ceevfaj cov neeg uas ua phem ua qias, cov neeg uas ua phem, cov neeg uas muab lawv lub cev hlais. 3Cov neeg uas ua kevcai txiav tiag yog peb, tsis yog lawv, peb paub pehawm Vajtswv rau qhov. Vaj Ntsujplig qhia peb, thiab peb zoo siab vim peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, peb yeej tsis cia siab rau tej kevcai uas neeg uas. 4Yog kuv xav cia siab rau tej ntawd los yeej tau. Kuv yeej paub tej ntawd huv tibsi, yog leejtwg tseem xav hais tias nws cia siab rau tej kevcai uas neeg ua, kuv hajyam muaj chaw cia siab rau tej ntawd heev dua nws. 5Thaum yug kuv tau yim hnub lawm, lawv muab kuv ua kevcai txiav. Kuv yeej yog neeg Yixalayees, kuv yog xeem Npeenyamees, kuv yog neeg Henplais, kuv yug hauv haivneeg Henplais. Yog yuav hais txog qhov uas coj raws li cov Yudais tej kevcai, kuv yeej yog tus uas coj raws li cov Falixais pab. 6Yav tas los kuv coj txoj kevcai no nruj heev, kuv thiaj li tsimtxom cov ntseeg Yexus. Yog Vajtswv coj tus uas xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai los nrog Vajtswv sib raug zoo lawm, ces Vajtswv yuav xub coj kuv los lawm, ces Vajtswv yuav xub coj kuv los nrog Vajtswv sib rau zoo, rau qhov kuv yeej coj raws li txoj kevcai, kuv tsis tau ua txhaum ib nqes li. 7Tiamsis tej uas yav tas los kuv suav hais tias muaj nqis, nimno kuv tsis suav hais tias tej ntawd muaj nqis lawm, rau qhov kuv xav ua kom haum Yexus Khetos siab. 8Tsis yog kuv suav hais tias tej ntawd tsis muaj nqis xwb, tiamsis yog txhua yam huv tibsi, rau qhov kuv xav tau yam uas muaj nqis heev dua tej ntawd; yam uas kuv xav tau ntawd yog qhov uas kuv xav muab siab npuab Yexus Khetos tus uas yog kuv tus Tswv heev dua yav tas los. Kuv ua kuv lub neej kom haum Yexus Khetos siab, kuv thiaj li tso ib puas tsav yam tseg. Kuv saib tej ntawd zoo ib yam li tej liamsim uas luag muab povtseg lawm xwb; kuv ua li ntawd kom kuv thiaj tau Yexus Khetos los ua kuv tus Tswv 9thiab kom kuv tau nrog nws koom ib txojsia. Txawm yog kuv xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai los Vajtswv yeej tsis suav hais tias kuv yog neeg ncaj ncees. Tiamsis qhov uas Vajtswv suav hais tias kuv yog neeg ncaj ncees, twb yog vim kuv ntseeg Yexus Khetos. Txhua tus uas ntseeg, Vajtswv yeej suav hais tias lawv yog cov uas ncaj ncees. 10Yam uas kuv xav yuav heev dua lwm yam huv tibsi, yog qhov uas kuv xav paub Yexus Khetos heev dua yav tas los. Thiab xav tau lub hwjchim uas ua rau Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. Kuv zoo siab nrog nws raug kev txomnyem thiab kuv xav muaj lub siab zoo li nws lub thaum nws raug kev tuag, 11kuv cia siab hais tias Vajtswv yeej yuav tsa kuv sawv hauv qhov tuag rov qab los.

Khiav Ncaj Nraim Mus rau Tus Ciam Tom Kawg

12Kuv tsis tau khav hais tias kuv twb tau tej uas kuv hais los no lawm lossis ua tau kuv lub neej zoo kawg nkaus lawm, tiamsis kuv tseem tabtom siv zog ua saib kuv puas tau tej ntawd los ua kuv tug, ib yam li Yexus Khetos tau coj kuv los ua nws tug lawm. 13Cov kwvtij, kuv tsis tau xav hais tias kuv twb khiav mus txog tom kawg lawm; tsuas muaj ib yam uas kuv yuav ua xwb, yam ntawd yog li no: Kuv yuav tsis cim ntsoov tej uas kuv ua tas los lawm, tiamsis kuv yuav siv zog ntsos mus kom txog tej uas nyob tom hauv ntej. 14Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog. Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej tos peb cov uas ntseeg Yexus Khetos.
15Peb cov uas paub Vajtswv tseeb lawm, tsimnyog peb txhua tus xav li ntawd. Tiamsis yog nej cov muaj qee leej xav lwm yam lawm, Vajtswv yuav qhia yam ntawd rau nej paub. 16Txawm yog li cas los peb yuav tsum coj raws li tej uas peb twb paub lawm.
17Cov kwvtij, nej yuav tsum xyaum ua raws li kuv ua, peb twb ua yam ntxwv rau nej xyaum lawm, yog li ntawd nej yuav tsum saib cov neeg uas coj raws li peb ua, nej thiaj yuav paub ua. 18Muaj ntau leej tsis ua lawv lub neej zoo, lawv thiaj saib tsis taus qhov uas Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig. Kuv twb qhia lawv zaj rau nej ntau zaus lawm. Nimno kuv rov qab qhia li no rau nej los kuv kua muag kawg li. 19Thaum kawg cov neeg ntawd yuav raug kev puastsuaj, lawv muab tej kev phem kev qias los saib hlob dua lwm yam huv tibsi. Yam uas twb tsimnyog lawv txajmuag los lawv tseem muab los khav, thiab lawv tsuas xav txog tej uas yog ntiajteb li xwb. 20Peb yog neeg qaum ntuj, peb niaj hnub ua siab ntev tos peb tus Cawmseej uas yog Tswv Yexus Khetos tus uas yuav los saum ntuj los. 21Nws yuav muab peb lub cev uas txawj mob txawj tuag no hloov dua tshiab kom zoo li nws lub cev uas ci ntsa iab tsis txawj mob tsis txawj tuag. Nws ua tau li ntawd, rau qhov nws muaj hwjchim muab ib puas tsav yam huv tibsi los rau nws kav.