3

Mienh Sienx Giduc Ziouc Duqv Caux Tin-Hungh Horpc Hnyouv

1Yie nyei gorx-youz aac, setv mueiz yie corc maaih deix waac gorngv. Meih mbuo caux Ziouv Yesu juangc maengc ziangh ziouc oix zuqc orn-lorqc aqv. Zinh ndaangc yie fiev jiex nyei waac yie aengx fiev nzunc se maiv la'nyauv yie, mv baac se weic beu jienv meih mbuo.
2Meih mbuo oix zuqc mbungh jienv wuov deix juv, dongh zoux orqv wuov deix mienh. Ninh mbuo kungx gaatv waaic sin hnangv. 3Jiex zien gaatv nyei leiz se dongh mbuo weic zuqc mbuo kaux Singx Lingh zaangc Tin-Hungh. Mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc njien-youh haic. Mbuo yaac maiv kaux ganh haih zoux nyei haaix nyungc. 4Maiv gunv yie haih kaux ganh zoux nyei, yie yaac maiv kaux. Haaix dauh hnamv daaih haih kaux ganh zoux nyei, yie gauh haih kaux. 5Yie cuotv seix daaih buangv hietc hnoi ziouc ⟨jiex gaatv nyei leiz.⟩ Yie cuotv seix benx I^saa^laa^en Mienh, Mben^yaa^min Fingx, maaih Hipv^lu Mienh nyei nziaamv-fei hnangv. Ei gan Yiutai Mienh nyei leiz-latc yie se dongh ⟨jiex gaatv nyei leiz.⟩ wuov jauv mienh. 6Yie yaac jorm hnyouv haic, zungv zoux doqc hoic jiu-baang. Gorngv taux ei jienv leiz zoux, yie zoux horpc nzengc, maiv maaih dorngx daanh.
7Mv baac zinh ndaangc yie funx zic zinh nyei, ih zanc yie weic Giduc funx maiv zic zinh aqv. 8Maiv daan naaiv. Yie funx nyungc-nyungc se maiv zic zinh weic duqv yietc nyungc gauh jaaix jiex. Jaaix jiex wuov nyungc se yie haih hiuv duqv yie nyei Ziouv Giduc Yesu. Yie guangc nyungc-nyungc funx benx ga'naaiv-guangc weic duqv Giduc, 9yaac weic duqv caux ninh juangc maengc ziangh. Yie gan Yiutai Mienh nyei leiz-latc zoux mv baac maiv duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Yie duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv se weic yie sienx Giduc. Se dongh Tin-Hungh ganh bun yie horpc ninh nyei hnyouv weic zuqc yie sienx Giduc. 10Yie kungx oix hiuv duqv Giduc, yaac hiuv duqv bun ninh nangh daaih nyei domh qaqv, yaac maaih buonc caux ninh siouc kouv, yaac hnangv ninh nor daic, 11weic zuqc yie maaih lamh hnamv se yie daic mingh mv baac Tin-Hungh zungv oix bun yie nangh daaih.

Tiux Mingh Duqv Zingh Nyeic

12Yie maiv zeiz gorngv yie duqv liuz naaiv deix yietc zungv. Yaac maiv zeiz gorngv yie dunh yunh nzengc. Yie njiec qaqv tiux jienv mingh weic oix zorqv duqv zingh nyeic. Se weic naaiv Giduc Yesu zungv zorqv yie ndaangc, benx ninh nyei mi'aqv. 13Gorx-youz aac, yie maiv zeiz funx yie zorqv duqv mi'aqv. Yie kungx zoux nduqc nyungc hnangv. Jiex daaih nyei sic yie la'kuqv nzengc mi'aqv, longc qaqv hungx jienv wuov ndaangc mingh, 14baeng zaqc tiux taux zorqv duqv zingh nyeic nyei dorngx, se dongh Tin-Hungh heuc yie kaux Giduc Yesu mingh yiem gu'nguaaic duqv nyei zingh nyeic.
15Mbuo haaix dauh ei lingh wuonh nyei jauv benx domh mienh oix zuqc maaih naaiv nyungc hnyouv. Se gorngv maaih deix ganh nyungc hnamv, Tin-Hungh ziouc bun meih mbuo hiuv duqv se ganh nyungc mi'aqv. 16Mv baac mbuo yangh Yesu nyei jauv taux haaix, oix zuqc ei jienv wuov yangh.
17Yie nyei gorx-youz aac, meih mbuo oix zuqc lomh nzoih zuotc yie nyei nyungc zoux. Yaac oix zuqc longx-longx mangc gan yie mbuo nyei nyungc zoux wuov deix mienh. 18Weic zuqc yie mbuox ziex nzunc meih mbuo, ih zanc wuom-mueic liouc jienv aengx mbuox nzunc, maaih mienh camv nyei laaix ninh mbuo zoux nyei sic se zoux Giduc nyei ziepc nzaangc jaax nyei win-wangv. 19Mv baac setv mueiz ninh mbuo zungv zuqc mietc weic zuqc ninh mbuo nyei zienh se ninh mbuo ganh nyei ga'sie. Horpc zuqc nyaiv nyei sic daaux nzuonx ninh mbuo dorh daaih zoux mengh dauh. Ninh mbuo kungx hnamv taux baamh gen nyei jauv hnangv. 20Mv baac mbuo zoux tin-dorngh nyei baeqc fingx yaac zuov jienv mbuo nyei Njoux Ziouv yiem wuov tin-dorngh daaih, se Ziouv Yesu Giduc. 21Ninh oix longc ninh nyei domh qaqv, dongh ninh longc bun maanc muotc yiem ninh nyei buoz-ndiev nyei domh qaqv, zorqv mbuo mau haic, haih daic nyei sin goiv yienc ziouc hnangv ninh njang-laangc nyei sin nor.