3

Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng Sĭt

1Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, hơ̆k mơak bĕ yuakơ ƀing gih lŏm kơ Khua Yang! Kâo ƀu gleh ôh čih hơdôm mơta tơlơi kar hăng anŭn dơ̆ng kơ ƀing gih. Tơlơi anŭn či pơgang brơi kơ ƀing gih yơh.
2Răng bĕ kơ ƀing mơnuih ngă tơlơi sat ƀai, jing ƀing kar hăng asâo yơh, jing ƀing pơgŏ̱ arăng khăt klĭ kiăng Ơi Adai dưi pơklaih. 3Kâo laĭ tui anŭn yuakơ ƀing ta jing ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo tŭ mă laih, jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ tơlơi Ñu pơdưi laih yua mơ̆ng Yang Bơngăt Ơi Adai, laih anŭn ăt pơpŭ pơyom kơ Krist Yêsu. Ƀing ta ƀu đaŏ kơnang kơ tơlơi phiăn khăt klĭ gah rơngiao anŭn ôh, 4wơ̆t tơdah kâo pô hơmâo khul tơhơnal tơlơi yơh kơnang kơjăp kơ kâo pô.
 Tơdah hlơi pô pơmĭn ñu hơmâo khul tơhơnal tơlơi kiăng kơ kơnang kơjăp kơ khul hơnơ̆ng pơkă mơnuih mơnam, kâo hơmâo lu hloh yơh tui anai:
5Arăng khăt klĭ kâo ƀơi hrơi tal sapăn. Ƀing mơnuih Israel tơkeng rai kơ kâo jing sa čô Israel, kơnung djuai Benyamin. Kâo jing sa čô Hêbrơ hlo̱m ƀo̱m amăng djŏp hơdră jơlan yơh. Gah kơ tơlơi juăt, kâo jing mơnuih Pharisai. 6Kâo hur har biă mă tui gưt tơlơi juăt kơ tơlơi hlâo adih kâo kơpĭ kơpe̱t laih ƀing đaŏ kơ Krist. Tơdang kiăng kơ tui gưt tơlơi juăt djơ̆ găl, sĭt ƀing arăng ƀu dưi jăm ƀuăh kâo hơget gĕt ôh.
7Samơ̆ hơget tơlơi bruă anŭn jing tŭ yua kơ kâo, ră anai kâo yap tơlơi bruă anŭn jing hĭ đôč đač yơh yuakơ Krist. 8Lu hloh dơ̆ng yơh kâo yap abih bang tơlơi bruă jing hĭ đôč đač tơdah pơhơmu hăng tơlơi yom prŏng kơ tơlơi thâo krăn Krist Yêsu Khua Yang kâo. Yuakơ Krist yơh kâo hơngah hĭ ƀu kơnang ôh ƀơi abih tơlơi bruă anŭn. Kâo yap hơdôm tơlơi bruă anŭn jing kar hăng djăh kiăng kơ kâo dưi hơmâo Krist 9laih anŭn pơgop sa hrŏm hăng Ñu. Tui anŭn, kâo ƀu hơmâo tơlơi tơpă hơnơ̆ng kâo pô mơ̆ng tơlơi gir tui gưt tơlơi juăt dơ̆ng tah, samơ̆ Ơi Adai yap kâo jing tơpă hơnơ̆ng yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ Krist. Sĭt yơh, Ơi Adai yap kâo jing tơpă hơnơ̆ng yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ Krist yơh. 10Kâo kiăng kơ thâo krăn Krist hloh dơ̆ng laih anŭn tơlơi Ñu ngă bruă amăng kâo kar hăng Ñu ngă bruă dưi mơyang kiăng kơ jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng, laih anŭn kâo kiăng kơ jing tŭ gleh tơnap hăng djai hĭ yuakơ Ñu kar hăng Ñu djai brơi kơ kâo yơh. 11Tui anŭn, kâo kơjăp hơđơ̆ng lăng anăp nao pơ tơlơi jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng yơh tơdơi kơ kâo djai.

Hơdip Bĕ Kar Hăng Pơlông Đuaĭ Kiăng Kơ Dưi Hĭ

12Ƀu djơ̆ kâo laĭ kơ tơlơi kâo hơmâo jing hĭ laih kar hăng Krist ƀôdah hơmâo jing hĭ hlo̱m ƀo̱m laih ôh, samơ̆ kâo gir kiăng kơ jing hrup hăng Ñu hloh, yuakơ Ñu ruah laih kâo kiăng kơ jing hrup hăng Ñu. 13Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo ƀu yap kơ kâo pô hơmâo jing hĭ laih hrup hăng Ñu ôh. Samơ̆ hơmâo sa tơlơi bruă anai kâo ngă: Kar hăng sa čô mơnuih đuaĭ yơh, kâo ƀu lăng glaĭ gah rŏng ôh samơ̆ kâo đuaĭ anăp nao gah anăp kơñăm kơ hơdôm tơlơi bruă gah anăp, 14kâo gir kơnơ̆ng kiăng kơ jing hrup hăng Yang Krist hloh, kiăng kơ Ơi Adai či brơi gơnam bơni kơ kâo amăng plei hiam, yuakơ tơlơi anŭn yơh Ơi Adai hơmâo iâu laih kâo kiăng kơ nao pơ anŭn yuakơ kâo tŭ pơgop sa hăng Krist Yêsu.
15Abih bang ƀing ta jing ƀing kơjăp rơjăng, brơi kơ ƀing ta ăt pơmĭn bĕ kar hăng anŭn mơ̆n. Tơdah đơđa hơmâo tơlơi bruă ƀing gih pơmĭn phara, sĭt Ơi Adai či pơrơđah brơi tơlơi anŭn kơ ƀing gih yơh. 16Samơ̆ brơi kơ ƀing ta hơdip hơdơ̆ng bĕ tui hăng tơlơi ƀing ta hơmâo tŭ mă laih.
17Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, ƀing gih khŏm pơgop sa hla̱ tui kâo bĕ. Lăng tui bĕ ƀing hlơi pô hơdip hơdơ̆ng tui hăng hơdră jơlan ƀing gơmơi pơrơđah laih kơ ƀing gih. 18Kâo juăt pơtă laih kơ ƀing gih hlâo laih anŭn ră anai kâo ăt pơtă dơ̆ng mơ̆n tơdang kâo hia, yuakơ hơmâo lu mơnuih jing ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng boh hiăp kơ tơlơi Krist djai ƀơi kơyâo bơrơkal. 19Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing gơñu, yuakơ gơnam ƀơ̆ng jing kar hăng yang gơñu, laih anŭn ƀing gơñu pơgao pơang kơ tơlơi ƀing gơñu khŏm tŭ mlâo mlañ yơh. Ƀing gơñu pơmĭn kơnơ̆ng kơ hơdôm tơlơi ƀing mơnuih lŏn tơnah pơmĭn đôč yơh. 20Samơ̆ ƀing ta jing ană plei lŏm kơ Ơi Adai amăng adai adih. Laih anŭn ƀing ta dŏ čang tơguan biă mă kơ Pô Pơklaih či trŭn rai mơ̆ng anih anŭn, anŭn jing Khua Yang Yêsu Krist yơh. 21Ñu yơh jing Pô či pơplih hĭ drơi jan tơdu ta anai kiăng kơ jing hĭ hrup hăng drơi jan ang yang Ñu pô, yuakơ Ñu dưi git gai dưi mơyang kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng yơh.