Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Môseh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Ƀơi hrơi mông hlâo kơ ƀing Israel mŭt nao pơ anih lŏn Kanaan, năng ai kơplăh wăh thŭn 1406 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Amăng hơdôm tơlơi pơhiăp čơlah tơngan sĭt nik, Môseh pơtrŭt pơđu̱r ƀing Israel rơnŭk phrâo kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng jing ƀing ană plei tui gưt Ñu amăng anih lŏn tơlơi ƀuăn.

Sŏp hră Tơlơi Juăt jing hơdôm tơlơi Môseh pơtô pơtă kơ ƀing Israel amăng anih lŏn Môab, jing anih ƀing gơñu dơ̆ng glaĭ ƀơi hơnăl tuč kơ jơlan rơbat ataih amăng tơdron tač laih anŭn ƀơi anih ƀing gơñu jĕ či mŭt mă anih lŏn Kanaan yơh.
 Hơmâo đơđa tơlơi yom pơphan arăng hơmâo čih pioh laih amăng hră anai tui anai: 1) Môseh pơhơdơr glaĭ hơdôm bruă prŏng prin amăng pă̱pluh thŭn hlâo adih. Ñu rơkâo ƀing ană plei hơdơr glaĭ tơlơi Ơi Adai hơmâo dui ba ƀing gơñu amăng tơdron tač laih anŭn pơtrŭt ƀing gơ̆ tui gưt tŏng ten hăng Ơi Adai. 2) Môseh pơhơdơr glaĭ Pluh Mơta Tơlơi Juăt laih anŭn pơhiăp kơđŏm ƀơi tơlơi kiăng laĭ amăng Tơlơi Juăt Tal Sa, kiăng kơ iâu mơthưr ană plei jao pô kơ kơnơ̆ng ƀơi hơjăn Khua Yang đôč. Giŏng anŭn, ñu pơhơdơr glaĭ lu tơlơi phiăn phara phara kiăng kơčrâo brơi kơ ƀing Israel dưi hơdip hơdơ̆ng amăng anih lŏn Ơi Adai ƀuăn brơi anŭn. 3) Môseh pơhơdơr glaĭ boh yom tơlơi pơgop Ơi Adai hăng ƀing gơñu laih anŭn pơtrŭt ƀing ană plei pơphrâo glaĭ nanao tơlơi pơgop gơñu hăng Ơi Adai. 4) Yôsua yơh jing pô Ơi Adai jao brơi kiăng kơ jing pô ba akŏ tŏ tui Môseh kơ ƀing ană plei Ơi Adai. Tơdơi kơ adoh bơni kơ tơlơi tŏng ten Ơi Adai laih anŭn pơhiăp pơhaih tơlơi bơni hiam ƀơi ƀing kơnung djuai Israel, Môseh djai amăng anih lŏn Môab yơh, jing anih dŏ gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan.
 Akŏ hrăm yom phŭn amăng sŏp hră anai jing tơlơi Ơi Adai hơmâo pơklaih laih anŭn bơni hiam laih kơ ƀing ană plei Ñu hơmâo ruah mă laih, jing ƀing Ñu khăp. Tui anŭn, ƀing ană plei khŏm djă̱ hơdơr kơ tơlơi anŭn yơh; ƀing gơñu khăp laih anŭn gưt tui Ơi Adai; tui anŭn, ƀing gơñu dưi hơmâo tơlơi bơni hiam laih anŭn hơdip amăng anih lŏn anŭn.
 Jơlan phŭn kơ sŏp hră anai jing amăng črăn 6:4-6; Yang Yêsu ăt yua hơdôm jơlan phŭn anai mơ̆n laih anŭn Ñu pơanăn jing tơlơi pơđar yom pơphan hloh kơ abih bang tơlơi pơđar tui anai, “Khăp bĕ kơ Khua Yang Yahweh ih hăng abih pran jua, hăng abih jua bơngăt laih anŭn hăng abih tơlơi kơtang ih.”

Jar Atŭt Kơsem

Môseh pơhiăp pơtô blung hlâo (1:1–4:49)
Môseh pơhiăp pơtô tal dua (5:1–26:19)
  1. Pluh Mơta Tơlơi Juăt (5:1–10:22)
  2. Khul tơlơi juăt, tơlơi phiăn laih anŭn tơlơi pơkơđiăng (11:1–26:19)
Hơdôm tơlơi kơčrâo brơi kiăng kơ mŭt amăng anih lŏn Kanaan (27:1–28:68)
Pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop (29:1–30:20)
Môseh pơhiăp hơnăl tuč (31:1–33:29)
Tơlơi Môseh djai (34:1-12)