Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn čih dŭm mta klei Y-Môis mtô lač kơ phung ƀuôn sang Israel hlăm lăn čar Môap, tơdah digơ̆ dơ̆ng jih leh klei hiu rưng hlăm kdrăn tač leh anăn prăp êmiêt klei srăng plah mă bha čar Kanaan.
 Mâo sa mta klei yuôm čih leh hlăm hdruôm hră anei snei: (1) Y-Môis lŏ bi hdơr jih klei truh yuôm prŏng êjai pă pluh thŭn Khua Yang brei digơ̆ găn kdrăn tač leh anăn čiăng digơ̆ gưt asăp, dôk sĭt suôr hŏng Khua Yang. (2) Y-Môis lŏ bi hdơr kơ digơ̆ Pluh mta klei bhiăn leh anăn klei kñăm yuôm kơ klei bhiăn tal sa, čiăng phung ƀuôn sang srăng kkuh mpŭ knŏng hjăn kơ Aê Diê, Y-Môis mtă digơ̆ jih klei bhiăn mâo leh hlăm klei hdĭp tơdah mŭt hlăm čar Klei Ƀuăn. (3) Y-Môis lŏ mtă brei digơ̆ hdơr klei bi mguôp Aê Diê ngă leh hŏng digơ̆, leh anăn klei ƀuăn rơ̆ng bruă digơ̆ srăng ngă. (4) Klei ruah jao Y-Yôsuê pô srăng atăt gai phung ƀuôn sang Khua Yang. Leh dlăng klei mmuñ bi mni kơ klei sĭt suôr Khua Yang leh anăn hơêč hmưi kơ phung pluh dua găp djuê Israel, Y-Môis djiê ti čư̆ Môap, tĭng nah ngŏ êa krông Yurdan.
 Akŏ prŏng kơ hdruôm hră čiăng bi êdah klei Aê Diê bi mtlaih leh anăn brei klei hơêč hmưi kơ sa phung găp djuê Ñu ruah leh anăn khăp; kyuanăn phung anak čô Khua Yang brei hdơr klei anei, brei khăp leh anăn gưt asăp kơ Khua Yang, kyuadah čiăng kơ klei hdĭp dưi mâo klei jăk jĭn hơ̆k mơak hlăm Khua Yang.
 Êlan Klei Aê Diê Blŭ phŭn hlăm hdruôm hră anei tui si Khua Yang Yêsu brei thâo anăn jing klei bhiăn prŏng yuôm hĭn: “leh anăn brei ih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih hŏng jih ai tiê ih, hŏng jih mngăt ih, leh anăn hŏng jih ai ktang ih” (6:4-6).

Jar

Klei Y-Môis mtô tal sa (1:1–4:49)
Klei Y-Môis mtô tal dua (5:1–26:19)
Pluh mta klei bhiăn (5:1–10:22)
Klei bhiăn, klei čuăn, leh anăn klei brei răng (11:1–26:19)
Klei mtă êlâo kơ mŭt hlăm čar klei ƀuăn (27:1–28:68)
Klei lŏ wĭt ngă klei bi mguôp (29:1–30:20)
Klei Y-Môis blŭ knhal tuč (31:1–33:29)
Klei Y-Môis djiê (34:1-12)