10

Hai bảng đá khác

1Lúc ấy, Chúa bảo tôi đục hai bảng đá như hai bảng đã bị đập vỡ, và làm một cái rương đựng bằng gỗ, rồi lên núi gặp Ngài. 2Ngài sẽ chép vào hai bảng này những điều đã được viết trên hai bảng cũ, rồi đặt hai bảng này vào rương. 3Vâng lời Chúa, tôi đóng một cái rương bằng gỗ cây keo, đục lại hai bảng đá như hai bảng cũ, rồi cầm hai bảng đá lên núi. 4Chúa lại viết mười điều răn (những điều này đã được Ngài công bố trên núi, từ trong đám lửa trước toàn thể nhân dân hôm ấy) vào hai bảng đá rồi trao cho tôi. 5Tôi quay xuống núi, đặt hai báng đá vào chiếc rương đóng sẵn, nay vẫn còn đấy, đúng như lời Chúa dạy tôi. 6(Sau đó, người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, từ Bê-rốt Bê-nê-gia-can đến Mô-sê-ra. Tại đây, A-rôn qua đời và được an táng. Con A-rôn là Ê-lê-a-sa, thay thế chức vụ tế lễ của cha mình. 7Từ đấy toàn dân đi đến Gút-gô-đa, và từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha là nơi có nhiều suối nước. 8Lúc ấy,Chúa bắt đầu biệt riêng người Lê-vi vào việc khiêng Rương giao ước của Ngài, đứng trước mặt Chúa để hầu việc Ngài và để nhân danh Ngài chúc phước như họ đang làm ngày nay. 9Vì thế, đại tộc Lê-vi không hưởng một phần đất nào như các đại tộc khác, vì họ có Chúa làm cơ nghiệp như lời Ngài đã dạy.
10Trong dịp lên núi lần sau, tôi cũng ở lại bốn mươi ngày đêm như lần trước, và Chúa nghe lời cầu khẩn của tôi, không tuyệt diệt đồng bào. 11Chúa bảo tôi: 'Con đứng lên, đi trước toàn dân cho đến khi họ tới vùng đất Ta hứa với tổ tiên họ.

Điều Chúa đòi hỏi

12,13Đồng bào ơi, điều Chúa đòi hỏi đồng bào là hết lòng, hết linh hồn kính sợ, yêu mến, phụng sự Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, và tuân hành tất cả điều răn luật lệ của Ngài. Những điều luật tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay là vì lợi ích của chính đồng bào đó. 14Tất cả vũ trụ trời đất đều thuộc về Chúa Hằng Hữu, 15thế mà Ngài đem lòng yêu thương tổ tiên đồng bào, và nhân đấy, chọn đồng bào trong muôn dân, như đồng bào thấy ngày nay. 16Vậy, hãy tẩy sạch lòng mình đi! Đừng ngoan cố nữa. 17Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của đồng bào là Thần của các thần, Chúa của các chúa, là Thượng Đế vĩ đại, có quyền lực uy nghi đáng sợ. Ngài không thiên vị, không nhận hối lộ. 18Ngài thực thi công lý cho người mồ côi, góa bụa. Ngài yêu thương kẻ tha hương, cho họ cơm ăn áo mặc. 19Đồng bào cũng phải thương người tha hương ngoại kiều vì chính đồng bào đã từng kiều ngụ ở Ai-cập trước kia.
20Phải kính sợ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, phụng sự Ngài, khắng khít với Ngài, và chỉ lấy danh Ngài mà thề nguyện thôi. 21Ngài là Đối tượng tôn vinh, ca ngợi là Chân Thần của đồng bào. Ngài đã làm những việc vĩ đại phi thường, chính mắt đồng bào đã chứng kiến. 22Ngày ấy, khi tổ tiên ta xuống Ai-cập, gia đình vỏn vẹn có bảy mươi người, thế mà ngày nay Chúa đã làm cho đồng bào đông như sao trên các tầng trời.
23Tại Ca-đe Ba-nê-a, khi Chúa bảo đồng bào vào chiếm đất hứa, đồng bào cãi lệnh Thượng Đế Hằng Hữu vì không tin Ngài. Đồng bào không chịu vâng lời Ngài. 24Từ ngày tôi biết đồng bào đến nay, đồng bào vẫn thường xuyên nổi loạn chống Chúa.