10

Mose Aengx Zipv Da'nyeic Nzunc La'bieiv-Benv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 34:1-10)

1Wuov zanc Ziouv gorngv mbuox yie, “Oix zuqc aengx zuqc i kuaaiv la'bieiv hnangv zinh ndaangc wuov deix i kuaaiv nor, ziouc faaux mbong daaih lorz yie. Yaac oix zuqc zoux norm ndiangx-faang weic dapv. 2Yie ziouc aengx fiev jienv waac hnangv zinh ndaangc meih mborqv huv wuov deix i kuaaiv nyei waac nor. Fiev liuz, meih oix zuqc dapv jienv wuov norm faang.”
3Yie ziouc longc da'suqv ndiangx zoux norm faang aengx zuqc i kuaaiv la'bieiv-benv hnangv zinh ndaangc wuov deix i kuaaiv nor. Yie nyei buoz aengx nanv jienv wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv faaux mbong. 4Ziouv aengx fiev wuov deix ziepc diuh leiz-latc hnangv zinh ndaangc fiev wuov nzunc nor, se meih mbuo gapv zunv wuov hnoi ninh yiem mbong gu'nguaaic, douz gu'nyuoz, zunh bun meih mbuo nyei leiz-latc. Ziouv yaac jiu bun yie. 5Yie ziouc daaux sin njiec mbong, ziux Ziouv paaiv nyei waac zorqv wuov deix la'bieiv-benv dapv jienv yie zoux wuov norm faang gu'nyuoz. Taux ih jaax hnoi corc yiem wuov nyei.
6(I^saa^laa^en Mienh yiem Yaa^aa^kan Mienh nyei wuom-kuotv mingh taux Mo^se^laa. Aalon ziouc yiem naaic guei seix yaac zangx jienv naaic. Ninh nyei dorn, E^le^aa^saa, nzipc jienv zoux sai mienh. 7I^saa^laa^en Mienh yiem naaic cuotv jauv mingh taux Gutc^go^ndaa, aengx yiem Gutc^go^ndaa mingh taux Yotv^mbaa^taa, se maaih ndoqv camv nyei dorngx. 8Wuov zanc Ziouv ginv cuotv Lewi Fingx weic gaeng Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang,⟩ weic souv jienv Ziouv nyei nza'hmien fu-sux, yaac dengv ninh nyei mbuox buang waac bun mienh. Hnangv naaic zoux jienv daaih taux ih jaax hnoi. 9Weic naaiv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang,⟩ yiem ninh mbuo nyei gorx-youz mbu'ndongx maiv maaih ninh mbuo nyei buonc, maiv duqv nzipc haaix nyungc. Ziouv ganh zoux ninh mbuo nzipc nyei buonc hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mbuox ninh mbuo nor.)
10Yie hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor, yiem wuov jiex mbong feix ziepc hnoi feix ziepc muonz. Naaiv nzunc Ziouv aengx muangx yie tov nyei waac yaac maiv mietc meih mbuo. 11Ziouv mbuox yie, “Mingh aqv. Dorh naaiv deix baeqc fingx cuotv jauv weic bun ninh mbuo bieqc mingh duqv wuov norm deic-bung benx ninh mbuo nyei buonc, se yie houv jiu bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung.”

Mienh Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor Taaih Ziouv

12O I^saa^laa^en Mienh aah! Ih zanc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix meih mbuo hnangv haaix nor zoux? Ninh oix meih mbuo taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ei jienv ninh nyei eix, longc nzengc hnyouv longc nzengc za'eix hnamv ninh, fu-sux ninh. 13Oix zuqc gan longx Ziouv nyei leiz-latc caux leiz, se yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei leiz weic bun meih mbuo duqv longx.
14Mangc maah! Lungh caux gauh hlang jiex nyei lungh, ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc benx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei. 15Mv baac Ziouv a'hneiv meih mbuo nyei ong-taaix yaac hnamv ninh mbuo, ziouc yiem maanc fingx mbu'ndongx ginv ninh mbuo nyei zeiv-fun, se ginv meih mbuo hnangv ih jaax hnoi nor. 16Weic naaiv meih mbuo oix zuqc jamv hnyouv, maiv dungx aengx zoux hnyouv ngaengc. 17Weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, se maanc zienh nyei Zienh, maanc ziouv nyei Ziouv, hlo jiex nyei Tin-Hungh, henv haic, mbuoqc horngh haic. Ninh maiv mangc haaix dauh nyei hmien yaac maiv zipv nyaanh hmuangx. 18Ninh tengx guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav duqv baengh fim, yaac hnamv yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh ziouc ceix nyanc hopv lui-houx bun ninh mbuo. 19Weic naaiv meih mbuo yaac oix zuqc hnamv yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh weic zuqc yiem I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc meih mbuo yaac benx ganh fingx mienh. 20Oix zuqc taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, kungx fu-sux ninh hnangv. Oix zuqc kaux wuonv ninh yaac ziangv ninh nyei mbuox houv waac. 21Oix zuqc ceng ninh. Ninh se meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc ninh weic meih mbuo zoux wuov deix hlo haic, mbuoqc horngh haic nyei sic wuov dauh. 22Meih mbuo nyei ong-taaix mingh I^yipv Deic-Bung wuov zanc ninh mbuo maaih cietv ziepc laanh mienh. Ih zanc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo ndongc lungh nyei hleix camv.