10

Dua Pŏk Hơnăl Pơtâo Phrâo Hrup Hăng Dua Pŏk Hơnăl Pơtâo Hlâo

(Tơlơi Tơbiă 34:1-10)

1Ƀơi mông anŭn Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Trah pơkra bĕ dua pŏk hơnăl pơtâo hrup hăng dua boh hơnăl hlâo adih laih anŭn đĭ ba rai pơ Kâo ƀơi čư̆ anai. Ăt pơkra bĕ sa boh hip hăng kơyâo kiăng pioh hơnăl pơtâo anŭn. 2Kâo či čih ƀơi dua boh hơnăl anai hrup hăng khul boh hiăp Kâo hơmâo čih laih ƀơi khul hơnăl hlâo adih, jing khul hơnăl ih taih pơčah laih. Giŏng anŭn, ih pioh bĕ khul hơnăl phrâo anai amăng hip anŭn.”
3Tui anŭn, kâo pơkra sa boh hip hăng kơyâo akasia laih anŭn trah tơbiă dua boh hơnăl boh pơtâo hrup hăng dua boh hơnăl hlâo adih, giŏng anŭn kâo đĭ nao pơ čư̆ djă̱ ba dua boh hơnăl phrâo anai ƀơi tơngan kâo. 4Ƀơi čư̆ anŭn Yahweh čih ƀơi khul hơnăl anai hơget tơlơi Ñu čih laih hlâo, jing Pluh Mơta Tơlơi Juăt jing tơlơi Ñu hơmâo pơhaih laih kơ ƀing ta ƀơi čư̆ anŭn mơ̆ng tŏng krah apui, ƀơi hrơi pơjơnum pơƀut anŭn. Giŏng anŭn, Yahweh brơi dua boh hơnăl anai kơ kâo, 5laih anŭn kâo trŭn mơ̆ng čư̆ hăng pioh khul hơnăl anai amăng hip kâo pơkra laih kar hăng Yahweh pơđar laih kơ kâo. Ră anai dua boh hơnăl anŭn ăt dŏ amăng hip anŭn mơ̆n.

Khua Ngă Yang A̱rôn Djai

6Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ƀing Israel tơbiă nao mơ̆ng khul ia dơmŭn ƀing Benê-Yaakan truh pơ anih Môserah. Pơ anih anŭn yơh A̱rôn djai laih anŭn ƀing Israel dơ̱r hĭ ñu; giŏng anŭn ană ñu Eleazar yơh mă bruă tŏ tui ñu jing khua ngă yang prŏng hloh. 7Mơ̆ng anih Môserah anŭn ƀing gơñu tơbiă nao pơ anih Gudgôdah hăng nao truh pơ anih Yotbathah, jing anih lŏn hơmâo khul hơnŏh ia. 8Ƀơi mông anŭn Yahweh ruah mă kơnung djuai Lêwi kiăng čơkŭng ba hip tơlơi pơgop Yahweh, kiăng dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh kiăng mă bruă laih anŭn kiăng pơhaih khul tơlơi bơni hiam amăng anăn Ñu, kar hăng ƀing gơñu ăt ngă truh kơ hrơi anai. 9Anŭn yơh jing kơlih yua hơget ƀing Lêwi ƀu či hơmâo ôh črăn pơpha laih anŭn kŏn hơmâo lŏn kŏng ngăn lơi amăng ƀing ayŏng adơi gơñu; Yahweh yơh jing kŏng ngăn gơñu, kar hăng Yahweh Ơi Adai ih laĭ laih kơ ƀing gơñu.
10Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Hrup hăng kâo ruai laih, kâo dŏ ƀơi čư̆ anŭn pă̱pluh hrơi pă̱pluh mlam, kar hăng kâo ngă laih hlâo adih. Mông anŭn Yahweh ăt hơmư̆ kâo iâu laĭ tal anai. Tui anŭn, Ñu tŭ ư ƀu pơrai hĭ ƀing gih ôh. 11Ñu pơhiăp hăng kâo, “Tơgŭ bĕ, dui ba bĕ ƀing mơnuih anai kiăng kơ ƀing gơñu dưi mŭt amăng anih lŏn Kâo ƀuăn brơi laih hăng ƀing ơi adon gih kiăng brơi kơ ƀing gih.”

Huĭ Pơpŭ Kơ Yahweh

12Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ră anai, Ơ Israel, tơlơi Yahweh Ơi Adai ta hơduah kiăng mơ̆ng ƀing gih jing kiăng kơ: Huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh, rơbat amăng abih bang jơlan Ñu, khăp kơ Ñu, mă bruă kơ Yahweh Ơi Adai ta hăng abih pran jua laih anŭn hăng abih bơngăt jua gih, 13laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi Yahweh pơđar hăng khul tơlơi Ñu pơtă, jing khul tơlơi kâo hlak brơi kơ ƀing gih hrơi anai. Tui anŭn, Ñu dưi brơi tơlơi mơyŭn hiam kơ ƀing gih yơh.
14Wơ̆t tơdah adai laih anŭn khul tal adai glông hloh ăt lŏm kơ Yahweh Ơi Adai ta, wơ̆t hăng lŏn tơnah laih anŭn abih bang amăng anŭn mơ̆n, 15samơ̆ Yahweh pioh tơlơi Ñu khăp ƀơi hơjăn ƀing ơi adon ta đôč laih anŭn ruah mă ƀing ta, jing ƀing kơnung djuai ƀing gơ̆ yơh, gah ngŏ kơ abih bang kơnung djuai mơnuih kar hăng hơmâo laih hrơi anai. 16Tui anŭn yơh, jao brơi bĕ pran jua gih kơ Ơi Adai, anăm ngă khăng akŏ dơ̆ng tah.
17Yuakơ Yahweh Ơi Adai gih jing Ơi Adai prŏng hloh kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng laih anŭn Khua Yang dưi kơtang hloh kơ abih ƀing khua; Ñu jing Ơi Adai prŏng kơtang laih anŭn năng kơ arăng pơpŭ pơyom, jing Pô ƀu phat kơđi be̱r glông ôh laih anŭn kŏn mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr lơi. 18Ñu pơgang brơi kơ pô tơhrit ama laih anŭn pô đah kơmơi kơmai; laih anŭn khăp kơ pô tuai amăng ƀing gih hăng pha brơi gơ̆ gơnam ƀơ̆ng laih anŭn sum ao. 19Tui anŭn, ƀing gih ăt khŏm ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing hlơi jing ƀing tuai amăng ƀing gih, yuakơ ƀing gih jing laih ƀing tuai amăng čar Êjip. 20Huĭ pơpŭ bĕ kơnơ̆ng kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu. Dŏ jĕ Ñu bĕ laih anŭn kơnơ̆ng ƀơi anăn Ñu đôč yơh ƀing gih či ƀuăn rơ̆ng. 21Ñu yơh ƀing gih khŏm bơni hơơč; Ñu yơh jing Ơi Adai ta laih anŭn ƀing gih ƀuh laih hăng mơta gih pô khul bruă prŏng yom pơphan Ñu ngă laih kơ ƀing gih. 22Tơdang ƀing ơi adon ta trŭn nao pơ čar Êjip abih bang jing kơnơ̆ng tơjuhpluh čô đôč, samơ̆ ră anai Yahweh Ơi Adai ta hơmâo brơi laih kơ ƀing ta lar lu kar hăng khul pơtŭ amăng adai.