11

Khăp Laih Anŭn Tui Gưt Kơ Yahweh

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Khăp bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ih laih anŭn djă̱ pioh bĕ khul tơlơi Ñu hơduah kiăng, khul tơlơi phiăn Ñu, khul tơlơi juăt Ñu laih anŭn khul tơlơi pơđar Ñu nanao. 2Hrơi anai pơmĭn bĕ kơ hơget tơlơi Yahweh Ơi Adai ta hơmâo pơtô laih kơ ƀing gih. Ƀu djơ̆ ƀing ană bă gih ôh, samơ̆ gih pô yơh jing ƀing mưn tŭ khul tơlơi Ñu ngă kiăng kơ pơtô kơ ƀing gih tui anai: Tơlơi prŏng prin Ñu, tơngan dưi kơtang Ñu laih anŭn hơpăl tơngan yơr tơbiă Ñu. 3Ƀing gih ƀuh khul tơlơi mơsêh mơyang Ñu ngă laih hăng khul tơlơi kli̱n Ñu brơi rai laih amăng čar Êjip, kơ pơtao Pharaoh laih anŭn kơ abih lŏn čar ñu. 4Ƀing gih ƀuh laih Ñu pơrai hĭ ƀing ling tơhan Êjip, khul aseh hăng khul rơdêh aseh gơñu, Ñu go̱m hĭ ƀing tơhan anŭn hăng ia Rơsĭ Mriah tơdang ƀing gơñu kiaŏ tui gih. Anŭn yơh jing tơlơi răm rai Yahweh ba rai laih ƀơi ƀing gơñu hlŏng lar. 5Ƀu djơ̆ ƀing ană bă gih ôh jing ƀing ƀuh tơlơi Ñu ngă brơi laih kơ ƀing gih amăng tơdron ha̱r tơl ƀing gih rai truh pơ anih anai, 6laih anŭn tơlơi Ñu ngă kơ Dathan laih anŭn Abiram, jing ƀing ană đah rơkơi Eliab, ƀing djuai Reuben, tơdang abih bang ƀing Israel ƀuh lŏn tơnah ha̱ amăng bah lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng ƀing sang anŏ gơñu, khul sang khăn gơñu hrŏm hăng rĭm hlô mơnơ̆ng gơñu mơ̆n. 7Tui anŭn, ƀu djơ̆ ƀing ană bă gih ôh ƀuh, samơ̆ mơta gih pô yơh ƀuh laih abih bang khul tơlơi prŏng anŭn Yahweh hơmâo ngă laih.
8Hơnŭn yơh, djă̱ pioh bĕ abih bang khul tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih hrơi anai, tui anŭn ƀing gih dưi hơmâo tơlơi kơtang kiăng mŭt mă tŭ hĭ anih lŏn jing anih ƀing gih jĕ či găn krong Yurdan kiăng kơ mă tŭ anŭn, 9laih anŭn ƀing gih ăt dưi dŏ hăng hơdip sui amăng anih lŏn Yahweh ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon gih kiăng brơi kơ ƀing gơñu laih anŭn kơ ƀing kơnung djuai gơñu. Anih lŏn anŭn hiam laih anŭn kơmơ̆k hơmâo bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni. 10Anih lŏn ƀing gih či mŭt mă tŭ anai ƀu hrup hăng anih lŏn čar Êjip ôh, jing anih ƀing gih hơmâo tơbiă rai laih mơ̆ng anŭn. Ƀing gih tơjŭ pla pơjĕh gih laih anŭn rơbat nao pruih ia amăng đang hơma kar hăng gih pruih kơ đang añăm tăm. 11Samơ̆ anih lŏn ƀing gih či găn nao mă tŭ anai jing anih lŏn bă hăng khul čư̆ čan laih anŭn khul dơnung hơmâo ia hơjan mơ̆ng adai. 12Anai yơh jing anih lŏn Yahweh Ơi Adai ih ƀlơ̆ng brơi; mơta Yahweh lăng nao ƀơi anih anŭn nanao rĭm thŭn čơdơ̆ng mơ̆ng akŏ thŭn truh kơ abih thŭn.
13Tui anŭn, ƀing gih khŏm tŏng ten tui gưt khul tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih hrơi anai: Khăp kơ Yahweh Ơi Adai gih laih anŭn mă bruă kơ Ñu hăng abih pran jua, abih bơngăt jua gih. 14Tơdah ƀing gih ngă tui anŭn, giŏng anŭn Yahweh či brơi rai ia hơjan ƀơi anih lŏn gih djơ̆ bơyan ñu, abih dua ia hơjan amăng bơyan hlĭm laih anŭn bơyan bơnga, tui anŭn gih dưi pơƀut glaĭ pơdai, hơmâo ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ gih yơh. 15Kâo či pha brơi rơ̆k amăng đang hơma kơ tơpul rơmô gih ƀơ̆ng laih anŭn ƀing gih či ƀơ̆ng trơi huă hrăp yơh.
16Răng bĕ, anăm brơi tơlơi kluh amoaih gih pơsur ƀing gih wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ơi Adai laih anŭn bon kơkuh pơpŭ ƀơi anăp ƀing yang rơba̱ng pơkŏn. 17Giŏng anŭn, tơlơi hil Yahweh či tơbiă rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh; tui anŭn Ñu či krư̆ hĭ khul adai ƀu či brơi rai ia hơjan ƀơi lŏn tơnah kiăng kơ pơtơbiă rai boh čroh dơ̆ng tah; giŏng anŭn ƀing gih či răm rai tañ yơh mơ̆ng anih lŏn hiam Yahweh či brơi kơ ƀing gih anŭn. 18Djă̱ pioh bĕ khul boh hiăp kâo anai amăng pran jua, bơngăt jua gih; akă bĕ gơñu kar hăng khul gru kơnăl ƀơi tơngan gih laih anŭn pŏn bĕ gơñu ƀơi athơi ƀing gih. 19Pơtô bĕ khul boh hiăp anai kơ ƀing ană bă gih. Pơhiăp tơbiă bĕ khul boh hiăp anai tơdang ƀing gih dŏ be̱r amăng sang gih ƀôdah tơdang rơbat kơtuai jơlan laih anŭn tơdang ƀing gih đih pĭt ƀôdah tơdang tơgŭ mơ̆ng pĭt. 20Ăt čih tơbiă bĕ gơñu ƀơi khul khô̱ng bah amăng sang ih laih anŭn ƀơi khul amăng ja̱ng plei pơnăng gih. 21Tơdah ƀing gih ngă abih tơlơi anai nanao, tui anŭn khul hrơi gih laih anŭn khul hrơi ƀing ană bă gih dưi dŏ hăng hơdip sui amăng anih lŏn Yahweh ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon ta či jing lu biă mă; khul hrơi dŏ hơdip anŭn či lu kar hăng khul hrơi khul adai gah ngŏ kơ lŏn tơnah yơh.
22Răk pioh pơñen bĕ abih bang khul tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih anai kiăng kơ đuaĭ tui anai: Khăp bĕ kơ Yahweh Ơi Adai gih, rơbat bĕ amăng abih bang khul jơlan Ñu laih anŭn dŏ jĕ Ñu bĕ. 23Tui anŭn, Yahweh či puh pơđuaĭ hĭ abih bang kơnung djuai anai mơ̆ng anăp gih laih anŭn ƀing gih či blah mă dưi hĭ kơ lu kơnung djuai prŏng kơtang hloh kơ ƀing gih yơh. 24Ƀơi rĭm anih pă ƀing gih yak truh, anih anŭn či jing anih gih yơh: Guai gih či čơdơ̆ng mơ̆ng tơdron ha̱r gah thu̱ng truh pơ khul čư̆ Lebanôn gah dư̱r, laih anŭn mơ̆ng krong Huphrat gah ngŏ̱ truh pơ Rơsĭ Prŏng gah yŭ̱. 25Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta yơh, kar hăng tơlơi Ñu ƀuăn laih, či ngă kơ abih kơnung djuai anŭn huĭ bra̱l laih anŭn tơlơi huĭ hyưt kơ ƀing gih ƀơi abih bang lŏn čar pơpă anih ƀing gih nao.
26Anai nê, hrơi anai kâo hlak brơi kơ ƀing gih ruah mă tơlơi bơni hiam ƀôdah tơlơi hơtŏm păh. 27Ƀing gih či hơmâo tơlơi bơni hiam yơh tơdah ƀing gih tui gưt khul tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơđar, jing tơlơi kâo hlak brơi kơ ƀing gih hrơi anai; 28samơ̆ ƀing gih či hơmâo tơlơi hơtŏm păh yơh tơdah ƀing gih ƀu tui gưt ôh khul tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơđar laih anŭn wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng jơlan kâo pơđar kơ ƀing gih hrơi anai, kiăng kơ đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng pơkŏn, jing ƀing yang ƀing gih ƀu thâo krăn ôh. 29Tơdang Yahweh Ơi Adai ta hơmâo ba ƀing gih mŭt amăng anih lŏn gih či nao mă tŭ anai, ƀing gih či pơhaih khul tơlơi bơni hiam mơ̆ng čư̆ Gerizim laih anŭn khul tơlơi hơtŏm păh mơ̆ng čư̆ Êbal. 30Kar hăng abih bang mơnuih thâo laih, dua boh čư̆ anai dŏ gah adih kơ krong Yurdan, jing jĕ jơlan nao pơ akiăng gah yŭ̱, jĕ khul kơyâo rơgoh hiam Môreh, jing amăng guai ƀing Kanaan hlak hơdip amăng tring Arabah jum dar anih Gilgal. 31Ƀing gih jĕ či găn nao krong Yurdan yơh kiăng mŭt mă tŭ anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih. Tơdang ƀing gih hơmâo mă laih anih lŏn laih anŭn dŏ hơdip amăng anŭn, 32khŏm pơñen tui gưt bĕ abih bang khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt kâo hlak brơi kơ ƀing gih hrơi anai.