12

Knŏng Sa Bĭt Anôk Kkuh Mpŭ

1“Anei klei bhiăn leh anăn klei mtă diih srăng răng ngă tui hlue hlăm ala čar Yêhôwa Aê Diê phung aê ih đưm brei leh jing dŏ ih jih jang hruê diih dôk hdĭp ti rŏng lăn ala. 2Brei diih bi rai jih jang anôk phung găp djuê diih srăng suôt, anôk diñu mă bruă leh kơ phung yang diñu, ti čư̆ dlông ti dlông kbuôn leh anăn ti gŭ grăp ana kyâo mtah. 3 Brei diih bi klưh hĕ knưl diñu, leh anăn bi mčah đơ điêt kmeh diñu, leh anăn čuh hŏng pui phung rup yang Asêra diñu; brei diih druôm hĕ rup yang diñu kač, leh anăn lăm hĕ anăn diñu mơ̆ng anôk anăn. 4Đăm ngă snăn ôh kơ Yêhôwa Aê Diê diih. 5Ƀiădah brei diih duah anôk Yêhôwa Aê Diê srăng ruah ti krah jih jang găp djuê diih čiăng dưm anăn ñu leh anăn ngă anôk ñu dôk tinăn; ti anôk anăn yơh diih srăng nao, 6leh anăn tinăn yơh diih srăng ba mnơ̆ng diih myơr čuh, mnơ̆ng diih ngă yang, mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh, leh anăn mnơ̆ng diih myơr, mnơ̆ng diih myơr bi sĭt klei ƀuăn, mnơ̆ng diih myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng, leh anăn êđai êmô leh anăn êđai biăp tal êlâo diih. 7Tinăn yơh diih srăng ƀơ̆ng huă ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn diih srăng hơ̆k mơak, diih leh anăn phung mnuih hlăm sang diih, hlăm jih jang klei diih ngă, Yêhôwa Aê Diê ih brei leh klei jăk jĭn kơ ih. 8Đăm ngă ôh msĕ si jih jang klei drei dôk ngă tinei hruê anei, grăp čô ngă tui si klei ñu pô mĭn jăk. 9Kyuadah diih ka truh ôh kơ klei mdei leh anăn kơ ngăn dưn Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih. 10Ƀiădah tơdah diih găn êa krông Yurdan leh anăn dôk hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei diih dưn, leh anăn tơdah ñu brei kơ diih klei mdei mơ̆ng jih jang roh jŭm dar diih, snăn diih srăng dôk hlăm klei hơĭt, 11snăn ti anôk Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah brei anăn ñu dôk, tinăn yơh diih srăng ba jih jang mnơ̆ng kâo mtă kơ diih: mnơ̆ng diih myơr čuh, mnơ̆ng diih ngă yang, mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh diih leh anăn mnơ̆ng diih myơr, leh anăn jih jang mnơ̆ng myơr bi sĭt klei diih ƀuăn kơ Yêhôwa. 12Diih srăng hơ̆k mơak ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, diih, phung anak êkei diih, leh anăn phung anak mniê diih, phung dĭng buăl êkei diih, phung dĭng buăl mniê diih, leh anăn phung Lêwi dôk hlăm ƀuôn diih, kyuadah diñu amâo mâo kdrêč amâodah ngăn dưn mbĭt hŏng diih ôh. 13Răng bĕ, đăm myơr ôh mnơ̆ng ih myơr čuh hlăm jih jang anôk diih ƀuh. 14Ƀiădah brei ih myơr mnơ̆ng myơr čuh ti anôk Yêhôwa srăng ruah hlăm sa găp djuê diih, leh anăn tinăn diih srăng ngă jih klei kâo dôk mtă kơ diih.
15Ƀiădah hlăm ƀuôn pô ih dưi koh ƀơ̆ng hlô mnơ̆ng tui si ih čiăng, tui si klei jăk jĭn Yêhôwa Aê Diê ih brei leh kơ ih; pô čhŏ leh anăn pô doh dưi ƀơ̆ng dŏ anăn, msĕ si arăng ƀơ̆ng ktŏng leh anăn hlô rang knô. 16 Ƀiădah diih amâo dưi ƀơ̆ng êrah ôh; brei diih tuh hĕ gơ̆ ti lăn msĕ si êa. 17Ih amâo dưi ƀơ̆ng ôh hlăm ƀuôn ih pô mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng mdiê ih, amâodah kpiê, amâodah êa prăi boh ôliwơ, amâodah êđai êmô tal êlâo amâodah êđai biăp tal êlâo ih, amâodah mnơ̆ng ih myơr bi sĭt klei ƀuăn, amâodah mnơ̆ng ih myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng, amâodah mnơ̆ng ih myơr mkăn; 18ƀiădah ih srăng ƀơ̆ng huă mnơ̆ng anăn ti anăp Yêhôwa Aê Diê ih hlăm anôk Yêhôwa srăng ruah, ih, anak êkei ih, anak mniê ih, dĭng buăl êkei leh anăn dĭng buăl mniê ih, leh anăn phung Lêwi dôk hlăm ƀuôn ih; leh anăn ih srăng hơ̆k mơak ti anăp Yêhôwa Aê Diê ih hlăm jih jang bruă ih ngă. 19Răng bĕ, đăm lui tha phung Lêwi ôh êjai dŭm boh sui ih dôk hlăm ala čar ih.
20Tơdah Yêhôwa Aê Diê ih bi prŏng lăn ih tui si ñu ƀuăn leh kơ ih, leh anăn ih lač, ‘Kâo čiăng ƀơ̆ng čĭm,’ kyuadah ih mhao čiăng ƀơ̆ng čĭm, ih dưi ƀơ̆ng yơh dŭm ih čiăng. 21Tơdah anôk Yêhôwa Aê Diê ih ruah čiăng dưm anăn ñu tinăn jing kbưi đei mơ̆ng ih, ih dưi bi mdjiê êmô amâodah biăp ih, dŏ Yêhôwa brei leh kơ ih, tui si kâo mtă leh kơ ih; leh anăn ih dưi ƀơ̆ng čĭm dŭm ih čiăng hlăm ƀuôn ih. 22Ih dưi ƀơ̆ng gơ̆ msĕ si arăng ƀơ̆ng ktŏng leh anăn hlô rang knô; pô čhŏ leh anăn pô doh dưi ƀơ̆ng gơ̆ msĕ mơh. 23 Knŏng răng bĕ, đăm ƀơ̆ng êrah ôh, kyuadah êrah jing klei hdĭp, leh anăn ih amâo dưi ƀơ̆ng ôh klei hdĭp mbĭt hŏng kđeh. 24Đăm ƀơ̆ng êrah ôh; brei ih tuh êrah ti lăn msĕ si êa. 25Đăm ƀơ̆ng rah ôh, čiăng kơ jih klei truh kơ ih leh anăn phung anak ih êdei jing jăk, êjai ih ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa. 26Ƀiădah mnơ̆ng pioh brei ih myơr tui si klei mtă leh anăn mnơ̆ng ih myơr bi sĭt klei ƀuăn, ih srăng mă leh anăn nao kơ anôk Yêhôwa srăng ruah, 27leh anăn myơr mnơ̆ng ih myơr čuh, kđeh leh anăn êrah, ti dlông knưl Yêhôwa Aê Diê ih; êrah mnơ̆ng myơr mkăn brei ih tuh ti êngao knưl Yêhôwa Aê Diê ih, ƀiădah kđeh ih dưi ƀơ̆ng. 28Răng bĕ čiăng dôk hmư̆ jih jang klei blŭ anei kâo mtă kơ ih, čiăng kơ klei srăng truh kơ ih leh anăn phung anak ih êdei jing jăk nanao, êjai ih ngă klei jăk leh anăn klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa Aê Diê ih.”

Răng, Đăm Kkuh Rup Yang Ôh

29“Tơdah Yêhôwa Aê Diê ih bi rai ti anăp ih phung găp djuê ih srăng suôt, leh ih suôt diñu leh anăn dôk hlăm čar diñu, 30răng bĕ đăm djŏ kđông tui ngă msĕ si diñu ôh leh diñu rai ti anăp ih, leh anăn đăm êmuh duah kơ yang diñu ôh, ‘Si phung găp djuê anei mă bruă kơ yang diñu? — čiăng kơ kâo dưi ngă msĕ mơh.’ 31Đăm ngă ôh msĕ snăn kơ Yêhôwa Aê Diê ih; kyuadah jih jang mnơ̆ng Yêhôwa bi êmut kheh diñu ngă leh kơ yang diñu; kyuadah diñu čuh wăt phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diñu hlăm pui kơ phung yang diñu.
32 Jih jang klei kâo mtă kơ diih, brei diih răng ngă; đăm thiăm amâodah bi hrŏ ôh.”