13

Tiên tri giả và kẻ thờ tà thần

1Nếu trong dân có người đứng ra nói tiên tri hay có người nằm mơ đoán mộng, báo trước một điềm lạ, 2và nếu khi điềm ứng rồi người này bảo: 'Đi thờ các thần này!' là những thần đồng bào chưa biết. 3Đồng bào không được nghe lời người ấy, vì Chúa muốn thử xem đồng bào có yêu kính Ngài hết lòng không. 4Đồng bào chỉ được thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình mà thôi; luôn luôn kính sợ, vâng lời, khắng khít với Ngài. 5Còn người tiên tri, người nằm mơ đoán mộng kia phải bị xử tử, vì đã dạy bảo đồng bào bỏ Chúa Hằng Hữu, Đấng đã giải thoát đồng bào khỏi ách nô lệ Ai-cập. Vậy, đồng bào phải diệt trừ kẻ ác trong dân. 6Nếu có một người thân - dù là anh em ruột, con trai, con gái, vợ yêu quý hay bạn chí thân - thầm dụ đồng bào đi thờ thần lạ, 7thần của các nước lân bang hay của các nước xa xôi, 8đồng bào không được nghe lời người ấy, cũng không được thương tình che chở. 9,10Phải giết đi! Phải ra tay ném đá người ấy trước tiên, rồi nhân dân sẽ tiếp tay sau. Phải lấy đá ném vào người ấy cho chết đi, vì tội toan ly gián đồng bào với Chúa Hằng Hữu, Đấng đã giải thoát đồng bào khỏi ách nô lệ Ai-cập. 11Như thế, khi ai nấy trong nước nghe tin này đều phải khiếp sợ, không dám phạm tội ác này nữa.

Thành phố thờ tà thần

12,13Nếu có tin đồn về một thành nào đó trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên có những người gian ác, dụ dỗ dân trong thành đi thờ thần lạ, 14đồng bào phải điều tra thật kỹ lưỡng. Nếu thấy đúng là cả thành đều phạm tội kinh khủng ấy, 15phải dùng kiếm giết sạch dân trong thành luôn cả thú vật của họ. 16Xong rồi, phải thu góp tất cả đồ đạc của họ chất giữa phố chợ, đốt đi. Đồng thời cũng phóng hỏa toàn thành, tất cả sẽ như một lễ thiêu cho Chúa. Thành này sẽ vĩnh viễn là một đống tro tàn, không ai được phép xây cất lại. 17,18Không ai được lấy một vật gì trong thành ấy, nhưng phải vâng lời Chúa, tuân hành mọi luật lệ tôi truyền hôm nay, làm điều phải dưới mắt Thượng Đế. Như thế, Ngài mới thương tình, thi ân cho đồng bào được gia tăng dân số, như Ngài đã hứa với các tổ tiên.