13

Maiv Dungx Zuqc Nduov Mingh Zaangc Ganh Dauh Zienh

1Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih ⟨douc waac mienh⟩ fai maaih mbeix mbeix nyei mienh cuotv daaih dorng jienv meih mbuo gorngv norm jangx-hoc fai mbuoqc horngh nyei sic, 2wuov deix jangx-hoc fai mbuoqc horngh nyei sic yaac cuotv daaih zien, ninh ziouc gorngv, “Mbuo mingh gan ganh dauh zienh orqc?” (dongh meih mbuo maiv hiuv duqv nyei zienh,) “Mbuo yaac mingh zaangc wuov deix zienh maah!” 3Maiv dungx muangx wuov dauh douc waac mienh fai mbeix mbeix nyei mienh nyei waac. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, seix meih mbuo nyei hnyouv mangc gaax, meih mbuo longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zeiz fai maiv zeiz. 4Meih mbuo oix zuqc gan Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, taaih ninh, ei jienv ninh nyei leiz-latc, muangx ninh nyei waac, fu-sux ninh, kaux wuonv ninh. 5Mv baac oix zuqc zorqv wuov dauh douc waac mienh fai mbeix mbeix nyei mienh daix guangc weic zuqc ninh njaaux meih mbuo ngaengc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung yaac zuoqc meih mbuo leih ndutv zuqc zoux nouh nyei dorngx, wuov dauh Tin-Hungh. Naaiv nyungc mienh se waaic haic, orqv haic, oix nduov meih mbuo guangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei jauv. Oix zuqc zorqv ninh daix guangc ziouc bun yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv maaih naaiv nyungc orqv sic.
6Se gorngv meih mbuo nyei gorx fai youz, dorn fai sieqv, fai hnamv haic nyei auv, fai gauh zuoqc jiex nyei loz-gaeng doic, beic ndiev yuoqc meih mbuo ziouc gorngv, “Mbuo mingh zaangc ganh dauh zienh orqc?” (se meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv duqv nyei zienh, 7dongh yiem weih gormx meih mbuo wuov deix fingx-fingx mienh zaangc nyei, maiv gunv nitv meih mbuo fatv fai leih meih mbuo go, yiem naaiv bung lungh gorn taux wuov bung lungh gorn nyei zienh), 8maiv dungx ei ninh yaac maiv dungx muangx ninh nyei waac. Maiv dungx korv-lienh ninh. Maiv dungx liouh ninh nyei maengc yaac maiv dungx tengx ninh bingx. 9Meih mbuo zungv oix zuqc daix ninh. Meih mbuo ganh oix zuqc njiec buoz ndaangc, nqa'haav zuangx mienh yaac njiec buoz tengx jienv daix. 10Oix zuqc longc la'bieiv zong daic ninh weic zuqc ninh lorz qangx nduov meih mbuo guangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung zuqc zoux nouh nyei dorngx. 11Hnangv naaic, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh muangx haiz naaiv deix sic ziouc gamh nziex. Yiem meih mbuo mbu'ndongx yietc liuz maiv maaih haaix dauh gaamv zoux naaiv deix waaic sic.
12Se gorngv meih mbuo haiz gorngv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo nyei haaix norm zingh, 13yiem ninh mbuo gu'nyuoz maaih deix mienh waaic mienh cuotv daaih yuoqc ganh nyei buonv-zingh mienh. Ninh mbuo gorngv, “Mbuo mingh zaangc ganh dauh zienh orqc?” (dongh meih mbuo maiv hiuv duqv nyei zienh). 14Se gorngv meih mbuo haiz naaiv deix sic, meih mbuo oix zuqc longx-longx nyei zimh, zaah naaic, mangc gaax. Hiuv duqv zien maaih naaiv nyungc youx haic, gamh nziev haic nyei sic yiem meih mbuo mbu'ndongx cuotv daaih, 15oix zuqc longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov norm zingh nyei mienh. Liemh mienh liemh saeng-kuv oix zuqc mietc nzengc. 16Oix zuqc nzauz nzengc wuov norm zingh nyei ga'naaiv ndui jienv wuov norm zingh nyei domh zuangx zaamc longc douz buov. Liemh zingh liemh wuov deix ga'naaiv oix zuqc buov qui nzengc, zoux buov ziec bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei ga'naaiv. Oix zuqc guangc wuov norm zingh yietc liuz benx zingh huaang. Maiv dungx aengx siang-liepc jiez. 17Naaiv deix fungx dangx bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv maiv dungx liouh yietc deix weic ganh longc. Ziouv ziouc goiv eix maiv qiex jiez, maiv nouz meih mbuo, zungv korv-lienh meih mbuo. Ninh oix korv-lienh meih mbuo, bun meih mbuo hiaangx daaih, hnangv ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix houv jiex nor, 18se gorngv meih mbuo muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, ei jienv yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv leiz, yaac ziux ninh mangc, meih mbuo zoux duqv horpc.