13

1Năng ai pơanăp anai či hơmâo sa čô pô pơala, ƀôdah sa čô pô laĭ lui hlâo hăng khul tơlơi rơpơi, rai amăng ƀing gih laih anŭn pơrơđah tơlơi mơsêh mơyang kơ gih, 2kiăng kơ dui ba ƀing gih đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng, jing ƀing yang gih ƀu thâo ôh, laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing gơñu. Wơ̆t tơdah tơlơi mơsêh mơyang jing tơlơi ñu pơhaih anŭn krep truh, 3ƀing gih anăm hơmư̆ tui khul boh hiăp pô pơala ƀôdah pô laĭ lui hlâo anŭn ôh. Yahweh Ơi Adai ta či lông lăng gih kiăng kơ thâo krăn ƀing gih khăp kơ Ñu hăng abih pran jua abih bơngăt jua gih mơ̆n thâo. 4Ƀing gih khŏm đuaĭ tui bĕ Yahweh Ơi Adai gih laih anŭn khŏm huĭ pơpŭ kơnơ̆ng kơ Ñu đôč. Djă̱ pioh bĕ khul tơlơi Ñu pơtă laih anŭn tui gưt bĕ kơ Ñu. Mă bruă bĕ kơ Ñu laih anŭn dŏ jĕ Ñu bĕ. 5Ƀing gih khŏm pơdjai hĭ pô pơala ƀôdah pô laĭ lui hlâo anŭn yơh, yuakơ ƀing gơñu pơtô pơblang laih tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh Ơi Adai ta, jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pô ba laih ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip laih anŭn song mă ƀing gih laih mơ̆ng lŏn čar hlŭn mơnă anŭn. Ƀing gơñu hơmâo pơwir hĭ laih ƀing gih mơ̆ng jơlan Yahweh Ơi Adai ta pơđar laih kơ gih kiăng đuaĭ tui. Tui anŭn, gih či pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi sat ƀai mơ̆ng tŏng krah gih.
6Năng ai ayŏng adơi ih pô sa amĭ, ƀôdah ană đah rơkơi đah kơmơi ih, bơnai ih khăp ƀôdah gơyut gơyâo jĕ jiăm ih pơtrŭt ih hăng tơlơi hơgŏm kiăng kơ ih nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, jing ƀing yang ih laih anŭn ƀing ơi adon ih kŏn thâo lơi, 7jing yang ƀing kơnung djuai dŏ jum dar ƀing gih, jĕ ƀôdah ataih, mơ̆ng djŏp djang lŏn čar amăng lŏn tơnah. 8Anăm jao ih pô kơ gơñu ƀôdah hơmư̆ tui gơñu ôh. Anăm pơrơđah tơlơi pap kơ ñu ôh. Anăm brơi ƀing gơñu dŏ hơdip laih anŭn kŏn pơgang brơi kơ ƀing gơñu lơi. 9Samơ̆ ih khŏm pơdjai hĭ ƀing gơñu. Tơngan ih pô yơh jing tơngan blung hlâo pơdjai hĭ ƀing gơñu, giŏng anŭn khul tơngan abih bang ană plei. 10Glŏm pơdjai hĭ bĕ ƀing gơñu hăng boh pơtâo, yuakơ ñu pơwir hĭ ih mơ̆ng Yahweh Ơi Adai ta, jing Pô ba ih tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip, jing tơbiă mơ̆ng anih lŏn hlŭn mơnă anŭn. 11Tơdah ih ngă tui anŭn, sĭt abih bang ƀing Israel či hơmư̆ laih anŭn huĭ hyưt yơh laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ih či ngă tơlơi sat ƀai kar hăng anŭn dơ̆ng.
12Ƀing gih hơmư̆ arăng ră ruai kơ sa boh plei tơdang ƀing gih hlak hơdip amăng khul plei pla Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih kiăng kơ dŏ hơdip, năng ai ƀing gih či hơmư̆ hing tui anai: 13ƀing mơnuih sat ƀai hơmâo tơbiă rai mơ̆ng ƀing gih laih anŭn dui ba ƀing ană plei gơñu jrôk jơlan. Ƀing sat ƀai anŭn pơwir hĭ ƀing gơ̆ nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu, jing yang ƀing ta ƀu thâo krăn ôh. 14Tơdah ƀing gih hơmư̆ arăng ră ruai tui anŭn, gih khŏm hơduah kơsem djŏp djang laih anŭn hơduah ƀuh bĕ. Tơdah tơlơi anŭn jing djơ̆ laih anŭn ƀing arăng ngă gơ̆ng jơlan laih anŭn pơrơđah ƀing ană plei anŭn hơmâo ngă laih tơlơi hơƀak drak anai amăng ƀing gih, 15sĭt ƀing gih khŏm pơdjai hĭ abih bang ƀing ană plei anŭn hăng đao gưm. Pơrai hĭ bĕ abih bang, ƀing mơnuih laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng gơñu. 16Pơƀut glaĭ bĕ abih bang gơnam hơmâo mă mơ̆ng plei anŭn ƀơi tŏng krah anih plei anŭn, laih anŭn čuh pơrai hĭ plei anŭn wơ̆t hăng abih bang dram gơnam anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh hlo̱m kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh. Anih anŭn ăt či dŏ răm rai nanao; anăm ma̱n pơdơ̆ng đĭ ôh. 17Anăm mă ôh dram gơnam phak pơrai kâo hơmâo pơđar laih kiăng kơ pơrai anŭn, tui anŭn Yahweh či wir đuaĭ hĭ yơh mơ̆ng tơlơi Ñu hil laih anŭn Ñu či pơdah tơlơi pap, tơlơi glưh pran jua ƀơi ƀing gih, laih anŭn pơlar ƀing gih lu jai kar hăng Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta, 18tơdah ƀing gih tui gưt kơ Yahweh Ơi Adai ta, djă̱ pioh abih bang khul tơlơi Ñu pơđar kâo brơi kơ ƀing gih hrơi anai laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Ñu.