16

Kevcai Hla Dhau

(Khiavdim 12.1-20)

1“Nej yuav tsum ua Kevcai Hla Dhau rau thaum lub hlis Anpis, qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; rau qhov lub hli ntawd, muaj ib hmos yog hmo uas tus TSWV coj nej tawm nram tebchaws Iziv los. 2Nej cia li coj ib tug nyuj lossis ib tug yaj mus rau ntawm qhov chaw pehawm tus TSWV, thiab muab tua ua Kevcai Hla Dhau qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 3Thaum nej noj cov nqaij ntawd, nej tsis txhob noj cov ncuav uas xyaw keeb. Xya hnub ntawd nej yuav tsum noj cov ncuav uas tsis xyaw keeb ib yam li thaum nej khiav tawm nram tebchaws Iziv los, nej maj heev, nej noj tej ncuav uas tsis xyaw keeb; cov ncuav ntawd hu ua ncuav txomnyem siab, nej ua li no nej thiaj yuav nco ntsoov hnub uas nej tawm nram tebchaws Iziv qhov chaw uas nej raug kev txomnyem. 4Xya hnub ntawd, tsis pub ib tug twg uas nyob hauv nej lub tebchaws muaj tej keeb ncuav nyob hauv tsev li; tus tsiaj uas nej tua thawj hmo, nej yuav tsum noj kom tas dulug rau hmo ntawd.
5-6“Tsuas pub nej tua tsiaj ua Kevcai Hla Dhau rau ntawm qhov chaw nej pehawm tus TSWV xwb, tsis pub nej tua rau lwm qhov hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej. Nej ua rau thaum hnub poob qho uas yog lub caij nej tawm nram tebchaws Iziv los. 7Nej hau cov nqaij ntawd noj rau ntawm qhov chaw uas nej pehawm tus TSWV; thiab hnub tom qab sawv ntxov nej mam li rov mus tsev. 8Rau qhov rau hnub tom ntej nej yuav noj ncuav tsis xyaw keeb, thiab hnub xya nej yuav tsum tuaj ua ke pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiab hnub ntawd nej tsis txhob ua haujlwm.

Kevcai Sau Qoobloo

(Khiavdim 34.22; Levis Kevcai 23.15-21)

9“Nej suav xya lub limtiam, txij hnub uas nej pib sau qoobloo mus, 10nej mam li ua Kevcai Sau Qoobloo qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, thiab coj tej khoom fij uas nej txaus siab muab rau tus TSWV raws li nws tau foom koob hmoov rau nej mus fij rau nws. 11Nej thiab nej tej pojniam menyuam, nej cov tubtxib, cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam uas nyob hauv nej tej nroog, nej cia li zoo siab thiab ua li no tabmeeg tus TSWV ntawm qhov chaw uas nej pehawm nws. 12Nej yuav tsum nco ntsoov ua raws li tej lus qhia no; thiab nco ntsoov qhov uas nej ua luag qhev nram tebchaws Iziv.

Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab

(Levis Kevcai 23.33-43)

13“Tom qab uas nej ntaus nplej thiab tso kua txiv hmab tas lawm, nej cia li ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab xya hnub. 14Nej thiab nej tej pojniam menyuam, tej tubtxib, cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam uas nrog nej nyob hauv nej tej nroog cia li zoo siab. 15Nej ua kevcai nyob tsev pheebsuab xya hnub qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, ntawm qhov chaw uas nej pehawm nws; nej cia li zoo siab rau qhov tus TSWV foom koob hmoov rau nej tej qoobloo thiab tej haujlwm uas nej ua.
16“Nej haivneeg txhua tus txivneej yuav tsum tuaj pehawm tus TSWV ntawm qhov chaw uas nws xaiv cia ib xyoos peb zaug: ua Kevcai Hla Dhau, ua Kevcai Sau Qoobloo thiab ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab. Txhua tus tsis txhob tuaj tes dawb tes npliag, nyias yuav tsum nqa nyias ib yam khoom 17tuaj fij rau tus TSWV, raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau foom koob hmoov rau nej lawm.

Kev Tswjhwm Ncaj Ncees

18“Nej yuav tsum tsa ib pab neeg ua cov txiav txim thiab tsa ib co nomtswv ua cov tswjhwm nyob rau hauv txhua lub nroog uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej lawm. Cov uas nej tsa ntawd yuav txiav txim ncaj ncees rau nej haivneeg. 19Lawv yuav tsum coj txojkev ncaj ncees tsis txhob tso tseg, tsis txhob txiav txim tsis ncaj, thiab tsis txhob yuav luag tej nyiaj xiab, rau qhov tej nyiaj xiab ntawd yuav ua rau cov neeg ncaj thiab txawj ntse qhovmuag fam txiav txim tsis ncaj. 20Nej yuav tsum ua ncaj thiab ua zoo nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab rau nej, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws ntawd.
21“Thaum nej ua ib lub thaj rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob txhos tus mlom ntoo Aselas rau ntawm lub thaj ib sab; 22thiab nej tsis txhob txhos ncej zeb ua mlom rau nej pe; rau qhov tus TSWV ntxub tej mlom ntawd.