16

Hrơi Phet Tơlơi Găn

(Tơbiă 12:1-20)

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Djă̱ pioh bĕ blan Abib laih anŭn djă̱ hơdơr bĕ Tơlơi Găn Yahweh Ơi Adai ta, yuakơ amăng blan Abib anai yơh Ñu ba tơbiă laih ƀing ta mơ̆ng čar Êjip tơdang mlam. 2Nao bĕ pơ anih Yahweh Ơi Adai či ruah brơi, jing anih pơpŭ kơ Anăn Ñu, laih anŭn ngă yang kơ Tơlơi Găn hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng mơ̆ng tơpul triu bơbe ƀôdah tơpul rơmô gih kiăng kơ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta. 3Anăm ƀơ̆ng añăm anŭn hăng ƀañ tơpŭng hơmâo tơpơi ôh, samơ̆ amăng tơjuh hrơi kơnơ̆ng ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi, jing ƀañ tơpŭng ruă nuă, kar hăng ƀing ta ngă laih tơdang ƀing ta tơbiă ječ ameč mơ̆ng čar Êjip. Tui anŭn, abih bang khul hrơi amăng tơlơi hơdip ƀing gih či hơdơr kơ mông gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip anŭn yơh. 4Anăm hơmâo tơpơi amăng dram gơnam gih amăng abih bang anih lŏn gih amăng tơjuh hrơi anŭn ôh. Añăm ƀing gih ngă yang ƀơi hrơi klăm tal sa anŭn anăm lui brơi dŏ truh kơ mơguah ôh.
5Ƀing gih anăm ngă yang kơ Tơlơi Găn amăng anih pơkŏn ôh jing amăng khul plei pla Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing gih, 6rơngiao kơ anih Ñu či ruah brơi jing anih pơpŭ kơ Anăn Ñu. Pơ anih Ñu ruah anŭn yơh ƀing gih khŏm ngă yang kơ Tơlơi Găn amăng hrơi klăm, tơdang yang hrơi lê̆. Tơlơi ngă anai jing pơhơdơr glaĭ kơ mông ƀing ta tơbiă đuaĭ mơ̆ng čar Êjip yơh. 7Ŏm bĕ añăm anŭn hăng ƀơ̆ng bĕ ƀơi anih Yahweh Ơi Adai ta či ruah mă. Giŏng anŭn, amăng hrơi mơguah wơ̆t glaĭ bĕ pơ sang khăn gih. 8Amăng năm hrơi, ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi; ƀơi hrơi tal tơjuh, hơmâo bĕ tơlơi pơjơnum kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn anăm mă bruă hơget gĕt ôh.

Hrơi Phet Bơyan Hơpuă

(Tơbiă 34:22; Lêwi 23:15-21)

9Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Yap bĕ tơjuh hrơi kŏm čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gih mă mơnêk yuă pơdai amăng hơma. 10Giŏng anŭn, djă̱ hơdơr bĕ Hrơi Phet Bơyan Hơpuă kiăng pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta hăng tơlơi pha brơi sa gơnam pơyơr rơngai tui hăng črăn pha brơi Yahweh Ơi Adai ta hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing gih. 11Laih anŭn ƀing gih hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta ƀơi anih Ñu či ruah brơi, jing anih pơpŭ kơ Anăn Ñu; anŭn jing ƀing gih, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing Lêwi amăng plei pla gih, ƀing tuai, ƀing ƀu hơmâo ama laih anŭn ƀing djai rơkơi amăng gih yơh. 12Anăm wơr ôh ƀing gih jing laih ƀing hlŭn amăng čar Êjip, tui anŭn đuaĭ tui pơñen bĕ kơ khul tơlơi pơtă pơtăn anai.

Hrơi Phet Khul Sang Than Jăng Jai

(Lêwi 23:33-43)

13Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Djă̱ hơdơr bĕ Hrơi Phet Khul Sang Than Jăng Jai amăng tơjuh hrơi tơdơi kơ ƀing gih hơmâo prăh laih pơdai laih anŭn djet laih ia boh kơƀâo gih. 14Ƀing gih hơ̆k mơak bĕ amăng tơlơi phet gih; anŭn jing gih, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing Lêwi, ƀing tuai, ƀing ƀu hơmâo ama laih anŭn ƀing đah kơmơi kơmai jing abih bang mơnuih dŏ hơdip amăng khul plei pla gih yơh. 15Djă̱ hơdơr bĕ hrơi phet kơ Yahweh Ơi Adai ta amăng tơjuh hrơi ƀơi anih Ñu či ruah brơi. Ngă tui anŭn yuakơ Yahweh Ơi Adai ta či bơni hiam kơ ƀing gih amăng abih bang bơyan hơpuă gih laih anŭn amăng abih bruă gih mă, laih anŭn tơlơi mơak gih či jing hĭ tu̱m nu̱m yơh.
16Klâo wơ̆t amăng sa thŭn abih bang ƀing đah rơkơi amăng ƀing gih khŏm nao pơ anăp Yahweh Ơi Adai ta ƀơi anih Ñu či ruah: anŭn jing ƀơi Hrơi Phet Ƀañ Tơpŭng Ƀu Hơmâo Tơpơi, Hrơi Phet Bơyan Hơpuă laih anŭn Hrơi Phet Sang Than Jăng Jai. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi rai ƀơi anăp Yahweh hăng tơngan đôč đač: 17Rĭm čô amăng ƀing gih khŏm ba rai sa črăn pơyơr tui hăng tơlơi Yahweh Ơi Adai ta hơmâo bơni hiam laih kơ ñu.

Ƀing Khua Phat Kơđi

18Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ruah bĕ ƀing khua phat kơđi laih anŭn ƀing khua moa kơ rĭm kơnung djuai gih amăng rĭm plei Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih, laih anŭn ƀing gơñu yơh khŏm phat kơđi ană plei hăng tơlơi djơ̆. 19Kơ ƀing khua phat kơđi anŭn, anăm pơwĕ hĭ tơlơi tơpă ƀôdah phat kơđi be̱r glông ôh. Anăm tŭ mă gơnam plŏm ƀlŏr ôh, yuakơ gơnam plŏm ƀlŏr či go̱m hĭ mơta mơnuih rơgơi laih anŭn pơjrôk hĭ khul boh hiăp mơnuih tơpă hơnơ̆ng. 20Ƀing gơñu khŏm đuaĭ tui tơlơi ngă tơpă laih anŭn kơnơ̆ng tơlơi ngă tơpă đôč, tui anŭn gih dưi hơdip nanao laih anŭn mă tŭ anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ gih yơh.

Anăm Kơkuh Pơpŭ Kơ Ƀing Yang Rơba̱ng

21Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Anăm pơdơ̆ng đĭ tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah jĕ ƀơi kơnưl gih pơdơ̆ng đĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta ôh, 22laih anŭn anăm pơdơ̆ng đĭ tơpơ̆ng boh pơtâo yang rơba̱ng kiăng kơ kơkuh pơpŭ ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta pơrơmut biă mă kơ tơlơi pơdơ̆ng đĭ anŭn.