19

Các thành trú ẩn

1Khi Chúa Hằng Hữu tiêu diệt các dân tộc kia để cho đồng bào chiếm cứ đất đai của họ, và khi đồng bào vào ở trong các thành phố, nhà cửa của họ rồi, 2,3đồng bào phải nhớ dành riêng ba thành cho những người ngộ sát trú ẩn. Chia toàn lãnh thổ ra làm ba phần và giữa mỗi phần sẽ có một thành trú ẩn. Phải đắp đường dẫn đến các thành ấy.
4Các thành này dùng để bảo vệ những ai vô ý giết người, chứ không vì thù ghét. Chạy vào đấy, người ấy được sống còn. 5Thí dụ trường hợp một người vào rừng đốn củi với một người láng giềng. Khi người này vung rìu đốn cây, chẳng may lưỡi rìu tuột khỏi cán văng trúng người láng giềng gây thiệt mạng. Người này có thể chạy vào một thành trú ẩn để bảo tồn mạng mình. 6,7Ba thành trú ẩn phải được phân phối ra ba nơi cách nhau, nếu không, khi có người nổi giận đuổi theo để báo thù, vì đường xa nên đuổi kịp và giết người kia đi, mặc dù người ấy không đáng chết (chỉ vì rủi ro giết người chứ không do thù oán). 8,9Trường hợp Chúa Hằng Hữu mở rộng bờ cõi lãnh thổ, cho đồng bào tất cả đất đai Ngài hứa cho các tổ tiên, đồng bào sẽ lập thêm ba thành trú ẩn nữa. Việc mở rộng bờ cõi tùy thuộc đồng bào có yêu kính Chúa, đi theo đường lối Ngài dạy, tuân hành các điều răn luật lệ của Ngài - những điều tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay - hay không. 10Nếu không, máu vô tội sẽ đổ trên đất Chúa cho đồng bào chiếm hữu, và đồng bào phải chịu trách nhiệm các trường hợp đổ máu vô tội ấy.
11trường hợp có người thù ghét người khác, rình rập, tấn công nạn nhân chết đi, rồi chạy vào một thành trú ẩn; 12các trưởng lão nơi nguyên quán của kẻ sát nhân sẽ sai người đi bắt người này về, giao cho người báo thù để giết đi. 13Đừng thương hại, nhưng phải trừ những kẻ giết người vô tội đi. Như vậy đồng bào mới được may mắn.

Mốc ranh giới

14Khi ai nấy đã nhận được phần đất Chúa cho mình rồi, tuyệt đối không người nào được lấn đất bằng cách di chuyển mộc giới đã được trồng.

Nhân chứng

15Một nhân chứng không đủ để buộc tội. Phải có ít nhất hai hoặc ba nhân chứng. 16Nếu có một người làm chứng gian đứng ra buộc tội một người khác, 17cả bị cáo và nguyên cáo phải đến trước các thầy tế lễ và các thẩm phán đương nhiệm là những người thi hành nhiệm vụ trước mặt Chúa. 18Các thẩm phán phải điều tra kỹ lưỡng. Nếu xét thấy nhân chứng gian dối vu cáo người khác, 19nhân chứng ấy phải chịu hình phạt đúng như hình phạt nhân chứng định gán cho người. Như vậy kẻ gian ác bị loại trừ khỏi cộng đồng nhân dân. 20Khi nghe vụ này, sẽ không còn ai dám làm chứng gian nữa. 21Đừng thương hại, vì mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.