19

Tej Nroog Cawm Siav

(Teev Npe 35.9-28; Yausuas 20.1-9)

1“Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws uas nws yuav muab rau nej ua kom puastsuaj, thiab thaum nej mus nyob hauv lawv tej nroog thiab lawv tej tsev, 2-3nej muab lub tebchaws faib ua peb feem, tu ib lub nroog hauv ib feem uas nyob rau qhov chaw mus rau hauv yoojyim. Yog muaj ib tug twg tua yuam kev raug lwm tus tuag, nws thiaj tau kev khiav mus cawm siav hauv cov nroog ntawd ib lub. 4Yog ib tug twg tua yuam kev raug lwm tus tuag uas tsis yog nws tus yeebncuab, nws khiav mus cawm siav hauv cov nroog ntawd ib lub, kom luag tsis txhob muab nws tua. 5Yog hais tias muaj ob tug neeg ua ke mus txiav ntoo hauv havzoov, thaum ib tug tabtom ntov ntoo, nws rab taus hle mus raug ib tug tuag lawm, nws cia li khiav mus cawm siav hauv cov nroog ntawd ib lub, kom luag tsis txhob muab nws tua. 6Yog muaj ib lub nroog cawm siav xwb, nyob tsam txojkev mus rau lub nroog ntawd deb heev, yog hais tias tus tuag cov kwvtij chim, lawv yuav raws qab mus ntes tau nws, ces lawv yuav cia li muab tus uas tsis muaj txim ntawd tua. Qhov uas tus ntawd tuag yog nws yuam kev xwb, tsis yog txhob txwm tua, rau qhov nkawd tsis yog yeebncuab. 7Yog li ntawd, kuv thiaj kom nej tshwj peb lub nroog cawm siav tseg.
8“Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pub kom nej tau lub tebchaws dav zuj zus ntxiv raws li nws coglus rau nej cov yawgkoob lawm hais tias, nws yuav muab rau nej, 9nej rov xaiv dua peb lub nroog cia ua nroog cawm siav. (Yog nej ua raws li tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej, hlub tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, thiab ua raws li nws tej kevcai txhua nqe, nws yuav muab tagnrho lub tebchaws rau nej.) 10Nej yuav tsum ua li no, tus neeg uas tsis muaj txim thiaj tsis raug tua tuag, rau hauv lub tebchaws uas tus TSWV muab rau nej, nej thiaj tsis tau ris nws lub txim.
11“Tiamsis yog leejtwg mus tos kev muab nws tus yeebncuab tua tuag, ces txawm yog nws khiav mus nkaum rau hauv cov nroog cawm siav ntawd lub twg los xij, 12cov kev txwjlaug uas nyob hauv lub nroog ntawd, yuav tso neeg mus ntes nws rov los cob rau tus tuag cov kwvtij, lawv yuav muab nws tua povtseg pauj qhov uas nws tua neeg. 13Nej tsis txhob hlub nws. Cia li muab nws tshem tawm hauv cov Yixalayees mus, nej thiaj tau nyob kaj siab lug.

Tej Ciamteb Thaum Ub Tu Tseg

14“Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab rau nej, nej tsis txhob nam nej cov kwvtij tus ciamteb uas tej laus tu tseg.

Kevcai ua Timkhawv

15“Yog ib tug ua timkhawv ntxo lwm tus uas ua txhaum xwb tsis txaus; yuav tsum yog muaj ob lossis peb leeg ua timkhawv thiaj li ntseeg tau. 16Yog muaj leejtwg ua timkhawv cuav ntxo ib tug twg hais tias, tus ntawd tau ua txhaum, 17kom nkawd mus rau ntawm lub chaw pehawm tus TSWV, cia cov povthawj thiab cov txiav txim tu plaub rau nkawd. 18Cov txiav txim yuav tsum ua tib zoo taug rooj plaub ntawd; yog tus ntawd lam ua timkhawv cuav ntxo nws tus kwvtij Yixalayees xwb, 19nej yuav tsum tau rau txim rau tus uas ua timkhawv cuav ntawd ib yam li lub txim uas nws ntxo lwm tus. Nej ua li ntawd, nej thiaj tshem tau tej kev phem kev qias no mus. 20Thaum uas txhua tus hnov, lawv thiaj yuav ntshai thiab tsis ua txhaum li ntawd ntxiv lawm. 21Nej tsis txhob hlub nws li; yuav tsum cia siav pauj siav, qhovmuag pauj qhovmuag, hniav pauj hniav, tes pauj tes thiab taw pauj taw.