19

Khul Plei Kơ Tơlơi Đuaĭ Kơdŏp

(Yap 35:9-34; Yôsua 20:1-9)

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdơi kơ Yahweh Ơi Adai ta hơmâo pơrai hĭ laih ƀing kơnung djuai amăng anih lŏn Ñu či brơi kơ ƀing gih anŭn, laih anŭn tơdang ih puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu tơbiă laih hăng dŏ hơdip amăng khul plei pla, khul sang gơñu anŭn, 2-3giŏng anŭn anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih jing kŏng ngăn, ƀing gih khŏm pơpha jing hĭ klâo tring laih anŭn ruah bĕ klâo boh plei pơnăng jing sa boh amăng tŏng krah tring anŭn; pơkra bĕ khul jơlan nao pơ klâo boh plei anŭn, tui anŭn hlơi pô pơdjai djơ̆ glaĭ sa čô mơnuih, pô anŭn dưi đuaĭ kơdŏp pơ sa amăng anih anŭn yơh.
4Anai yơh jing tơlơi hơnơ̆ng pơkă kơ sa čô pô pơdjai mơnuih laih anŭn đuaĭ kơdŏp pơ anŭn kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu, jing pô pơdjai djơ̆ glaĭ mơnuih samơ̆ ƀu djơ̆ prơ̆ng ƀôdah pơmĭn lui hlâo ôh. 5Hơmutu, sa čô nao amăng glai hrŏm hăng pô re̱ng gah ñu kiăng dro̱m kơyâo, laih anŭn tơdang ñu wŏt trŭn jo̱ng ñu kiăng dro̱m kơyâo, mơta jo̱ng anŭn tơglŏh hĭ hăng taih djơ̆ pô re̱ng gah ñu laih anŭn gơ̆ djai hĭ. Pô dro̱m anŭn dưi đuaĭ nao pơ sa amăng klâo boh plei đuaĭ kơdŏp anŭn kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu. 6Kơđai glaĭ, pô rŭ nua či kiaŏ mă ñu laih anŭn či hơmâo mă tơdah anih kơdŏp anai ataih đơi hăng pơdjai hĭ gơ̆ wơ̆t tơdah gơ̆ ƀu lăp kơ djai ôh, yuakơ gơ̆ ngă kơ pô re̱ng gah gơ̆ ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn sat hlâo ôh. 7Anai yơh jing tơlơi yua hơget kâo pơđar kơ ih pơkra bĕ kơ ih pô klâo boh plei đuaĭ kơdŏp.
8Tơdang Yahweh Ơi Adai ta pơlar prŏng jai guai čar gih, kar hăng tơlơi Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta; laih anŭn Ñu ăt brơi kơ ƀing gih abih bang anih lŏn Ñu ƀuăn brơi laih kơ ƀing gơ̆ hlâo adih, 9Ñu či ngă tui anŭn tơdah ƀing gih pơñen đuaĭ tui abih bang tơlơi juăt anai kâo pơtă kơ ih hrơi anai, jing tơlơi khăp bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn rơbat nanao bĕ amăng khul jơlan Ñu. Giŏng anŭn, ƀing gih khŏm ruah pioh klâo boh plei dơ̆ng. 10Ngă bĕ tơlơi anai tui anŭn arăng ƀu pơdjai hĭ ôh pô ƀu soh laih anŭn ƀing gih ƀu či soh ôh amăng tơlơi tuh drah anŭn amăng anih lŏn gih anai, jing anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih kar hăng kŏng ngăn gih.
11Samơ̆ tơdah sa čô pơrơmut kơ pô re̱ng gah ñu laih anŭn dŏ krăp gơ̆, ngă sat laih anŭn pơdjai hĭ gơ̆, laih anŭn đuaĭ kơdŏp amăng sa boh plei anai, 12tui anŭn ƀing kŏng tha či brơi arăng nao mă ñu, ba glaĭ ñu mơ̆ng plei đuaĭ kơdŏp anŭn, laih anŭn jao hĭ ñu kơ pô rŭ nua kơ tơlơi tuh drah kiăng kơ pơdjai hĭ. 13Anăm pơdah tơlơi pap kơ ñu ôh. Ñu khŏm djai yơh kiăng kơ pơrai hĭ tơlơi soh mơ̆ng ƀing Israel, jing tơlơi ngă tuh drah ƀing ƀu soh ôh anŭn, tui anŭn ƀing gih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam yơh.
14Anăm rĭ̱ đuaĭ hĭ ôh pơtâo guai pô re̱ng gah gih, jing pơtâo guai lŏn khua gih hơmâo pơdơ̆ng laih hlâo adih, amăng kŏng ngăn gih mă tŭ amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ gih kiăng kơ mă tŭ anŭn.

Khul Tơlơi Ngă Gơ̆ng Jơlan

15Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah arăng phŏng kơđi sa čô kơ tơlơi sat ƀai, sa čô ngă gơ̆ng jơlan jing ƀu djŏp tơhơnal ôh kiăng kơ pơsĭt pô anŭn jing soh yuakơ tơlơi ñu hơmâo ngă laih. Dua klâo čô pô ngă gơ̆ng jơlan yơh či ngă gơ̆ng jơlan kiăng pơsĭt kơ tơlơi anŭn.
16Tơdah pô ngă gơ̆ng jơlan anai hơmâo tơlơi pơmĭn sat ngă gơ̆ng jơlan kiăng phŏng kơđi soh kơ sa čô mơnuih, 17dua čô amăng tơlơi pơrơjăh anai khŏm nao dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh jing ƀơi anăp ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing khua phat kơđi, jing ƀing hlak dŏ mă bruă ƀơi mông anŭn. 18Ƀing khua ngă yang khŏm ep kơsem pơñen tơlơi pơrơjăh anŭn, laih anŭn tơdah ƀing gơñu kơsem ƀuh pô ngă gơ̆ng jơlan pơrơđah jing pô ƀlŏr laih anŭn ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ayŏng adơi ñu, 19giŏng anŭn ngă bĕ kơ ñu kar hăng tơlơi ñu kiăng ngă laih kơ ayŏng adơi ñu. Ƀing gih khŏm pơrai hĭ pô sat ƀai mơ̆ng tŏng krah gih. 20Tui anŭn, abih bang ƀing ană plei či hơmư̆ kơ tơlơi anŭn laih anŭn či huĭ hyưt yơh. Giŏng anŭn, ƀu či hơmâo hlơi pô dơ̆ng tah amăng ƀing gih či ngă tơlơi sat ƀai hrup hăng anŭn. 21Anăm pap kơ ñu ôh, samơ̆ ngă bĕ tơlơi pơkơhma̱l tui anai: Tơlơi hơdip kla kơ tơlơi hơdip, mơta kơ mơta, tơgơi kơ tơgơi, tơngan kơ tơngan laih anŭn tơkai kơ tơkai.