19

Ƀuôn Đuĕ Dăp, Knông Lăn Hđăp

(KYap 35:9-28; Yôsuê 20:1-9)

1 “Tơdah Yêhôwa Aê Diê ih bi rai phung găp djuê mnuih ala čar diñu Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih, leh anăn ih suôt diñu dôk hlăm ƀuôn leh anăn hlăm sang diñu, 2brei ih pioh mdê tlâo boh ƀuôn kơ ih hlăm anôk ti krah ala čar Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih mă bha. 3Brei ih mkra êlan leh anăn bi mbha hlăm tlâo kdriêk lăn hlăm ala čar Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih mă bha, snăn pô bi mdjiê mnuih dưi đuĕ dăp tinăn.
4Anei jing klei mkra đru kơ pô bi mdjiê mnuih, pô đuĕ dăp tinăn dưi bi mtlaih klei hdĭp ñu. Tơdah hŏng klei amâo čŏng čiăng ôh sa čô bi mdjiê pô riêng gah ñu amâo tuôm jing roh hŏng gơ̆ mơ̆ng êlâo ôh — 5si tô hmô tơdah sa čô êkei mŭt hlăm kmrơ̆ng mbĭt hŏng pô riêng gah ñu čiăng blah djuh, leh anăn kngan ñu yak jông čiăng druôm kyâo, leh anăn mta jông ksuĕ mơ̆ng grăn djŏ pô riêng gah ñu tơl gơ̆ djiê — ñu dưi đuĕ dăp hlăm sa hlăm tlâo boh ƀuôn anei, bi mtlaih klei hdĭp ñu; 6huĭdah pô rŭ ênua kơ êrah hŏng klei ăl hlơr tiŏ pô bi mdjiê mnuih anăn leh anăn hmao ñu kyuadah êlan kbưi đei, leh anăn bi êka ñu tơl djiê, wăt tơdah êkei anăn amâo năng kơ klei djiê ôh, kyuadah ñu amâo jing roh hŏng pô riêng gah ñu êlâo ôh. 7Kyuanăn kâo mtă kơ ih, Brei ih pioh mdê tlâo boh ƀuôn. 8Tơdah Yêhôwa Aê Diê diih bi prŏng knông lăn diih tui si ñu kat asei leh kơ phung aê diih đưm, leh anăn brei kơ diih jih lăn ñu ƀuăn leh čiăng brei kơ phung aê diih đưm — 9tơdah diih răng čiăng djă pioh jih jang klei mtă anei kâo mtă kơ diih hruê anei, hŏng klei diih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê diih leh anăn êbat tui hlue êlan ñu nanao — snăn brei diih lŏ thiăm tlâo boh ƀuôn mkăn kơ tlâo boh ƀuôn anei, 10huĭdah arăng tuh hĕ êrah amâo mâo soh ôh hlăm čar ih Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ diih jing ngăn dưn, snăn klei soh tuh êrah lĕ kơ ih.
11Ƀiădah tơdah sa čô êkei bi êmut kơ pô riêng gah ñu, leh anăn dôk kăp gơ̆, ngă kơ gơ̆, leh anăn bi êka gơ̆ kjham tơl djiê, leh anăn êkei anăn đuĕ mŭt hlăm sa boh ƀuôn anei, 12snăn phung khua mduôn hlăm ƀuôn ñu srăng tiŏ nao leh anăn mă ba wĭt ñu mơ̆ng anôk anăn, leh anăn jao ñu hlăm kngan pô rŭ ênua êrah, čiăng kơ ñu djiê. 13Ih amâo dưi dlăng kơ ñu hŏng klei pap ôh, ƀiădah brei ih bi doh klei soh tuh êrah pô amâo soh ôh mơ̆ng phung Israel, čiăng kơ jih jang klei dưi jing jăk kơ ih.
14 Knông lăn phung khua hđăp bi kčah leh hlăm anôk jing ngăn dưn diih srăng mă bha hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ ih mă bha, đăm bi mlih kdriêl knông lăn pô riêng gah ih ôh.”

Klei Bhiăn Djŏ kơ Phung Hưn

15 “Sa čô pô hưn amâo srăng dưi ôh hŏng sa čô êkei kyua sa klei soh amâodah sa klei jhat mkăn djŏ kơ sa mta klei soh ñu ngă leh; knŏng hŏng klei bi sĭt mơ̆ng dua čô pô hưn amâodah tlâo čô pô hưn klei kčŭt srăng bi sĭt. 16Tơdah sa čô pô hưn luar kgŭ ngă kơ sa čô mnuih čiăng kčŭt kơ klei soh, 17phung dua čô mâo klei anăn srăng bi êdah ti anăp Yêhôwa, ti anăp phung khua ngă yang leh anăn phung khua phat kđi djă bruă ênuk anăn. 18Phung khua phat kđi srăng ksiêm bi nik, leh anăn tơdah pô hưn jing pô hưn luar leh anăn kčŭt leh kơ ayŏng adei ñu hŏng klei luar, 19snăn brei ih ngă kơ ñu msĕ si ñu mĭn leh čiăng ngă kơ ayŏng adei ñu; snăn ih srăng bi doh klei soh mơ̆ng krah diih. 20Phung mkăn srăng hmư̆ leh anăn huĭ, leh anăn amâo lŏ ngă ôh klei soh msĕ snăn ti krah diih. 21 Đăm dlăng hŏng klei bi pap ôh; brei ih ngă klei hdĭp kơ klei hdĭp, ală kơ ală, êgei kơ êgei, kngan kơ kngan, jơ̆ng kơ jơ̆ng.”