20

Tơlơi Phiăn Nao Pơblah

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang ƀing gih nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih laih anŭn ƀuh khul rơdêh aseh hrŏm hăng aseh pioh pơblah laih anŭn ƀing ling tơhan gơñu prŏng hloh kơ tơhan gih, anăm huĭ kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta jing Pô ba ƀing ta tơbiă mơ̆ng čar Êjip yơh či dŏ hrŏm hăng ƀing gih. 2Tơdang ƀing gih tơbiă nao pơblah, khua ngă yang či rai hăng pơhiăp hăng ling tơhan. 3Ñu či laĭ tui anai, “Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing Israel, hrơi anai ƀing gih či tơbiă nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih. Hơmâo bĕ tơlơi khĭn laih anŭn anăm hơmâo pran jua huĭ hyưt ôh; anăm huĭ bra̱l ƀôdah tơtư̆ djhir ƀơi anăp gơñu ôh, 4yuakơ Yahweh Ơi Adai ta jing Pô nao hrŏm hăng gih kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt brơi kơ ƀing gih laih anŭn Ñu či brơi kơ ƀing gih dưi hĭ.”
5Ƀing khua moa či laĭ kơ ling tơhan, “Hơmâo mơ̆ hlơi pô pơdơ̆ng đĭ sa boh sang phrâo laih anŭn aka pơyơr đĭ sang anŭn kơ Ơi Adai ôh? Brơi kơ ñu glaĭ sang bĕ, huĭdah ñu či djai amăng tơdron blah laih anŭn pô pơkŏn či pơyơr đĭ sang anŭn. 6Hơmâo mơ̆ hlơi pô pla laih sa đang boh kơƀâo laih anŭn aka tŭ mă boh kơƀâo laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo mơ̆ng anŭn ôh? Brơi kơ ñu glaĭ sang bĕ, huĭdah ñu či djai hĭ amăng tơdron blah laih anŭn pô pơkŏn či mă tŭ hĭ boh kơƀâo anŭn. 7Hơmâo mơ̆ hlơi pô djă̱ kong laih hăng sa čô đah kơmơi laih anŭn aka dŏ kơ gơ̆ ôh? Brơi kơ ñu glaĭ sang bĕ, huĭdah ñu či djai hĭ amăng tơdron blah laih anŭn pô pơkŏn či dŏ hĭ kơ đah kơmơi anŭn.” 8Giŏng anŭn, ƀing khua moa či laĭ dơ̆ng, “Hơmâo mơ̆ hlơi pô huĭ lê̱l ƀôdah ƀu hơmâo tơlơi khĭn ôh? Brơi kơ ñu glaĭ sang bĕ, huĭ kơ tơdah ñu huĭ lê̱l đơi tơl ngă kơ ƀing ayŏng adơi ñu ăt lê̱l tui mơ̆n.” 9Tơdang ƀing khua moa hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi pơhiăp hăng ƀing ling tơhan, ƀing gơñu či ruah ƀing djă̱ akŏ kơ rĭm tơpul ƀing ling tơhan yơh.
10Tơdang ƀing gih tơbiă nao kơsung blah sa boh plei pơnăng ataih, rơkâo bĕ ƀing gơñu jao gơñu pô hlâo. 11Tơdah ƀing gơñu tŭ ư laih anŭn pŏk amăng ja̱ng gơñu, abih bang mơnuih amăng plei anŭn jing hĭ ƀing hlŭn mă bruă laih anŭn ƀing gơñu či mă bruă kơ ƀing gih yơh. 12Tơdah ƀing gơñu hơngah hăng ƀu kiăng tŭ ư ôh laih anŭn tơbiă blah ƀing gih, tui anŭn ƀing gih blah hruă hĭ plei anŭn bĕ. 13Tơdang Yahweh Ơi Adai ta jao hĭ plei anai amăng tơngan gih, pơdjai hĭ bĕ abih bang ƀing đah rơkơi amăng anŭn. 14Bơ kơ ƀing đah kơmơi, ƀing čơđai, khul hlô mơnơ̆ng rong laih anŭn abih bang gơnam amăng anŭn, ƀing gih dưi mă tŭ kơ gih pô yơh. Tui anŭn, ƀing gih dưi yua mă gơnam hơmâo sua mă anŭn jing gơnam Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gih yơh. 15Anai yơh jing tơlơi ƀing gih či ngă kơ abih bang plei pla dŏ ataih mơ̆ng ƀing gih jing plei pla ƀu lŏm kơ ƀing kơnung djuai dŏ jĕ ih ôh.
16Samơ̆ tơdang ƀing gih blah mă laih khul plei pla ƀing kơnung djuai amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih kar hăng lŏn kŏng ngăn gih, ƀing gih anăm pioh hơdip hơget djuai mơnơ̆ng thâo suă jua ôh. 17Pơrai hĭ bĕ abih bang ƀing gơñu, jing ƀing Hit, Amôr, Kanaan, Periz, Hiwi laih anŭn Yebus, kar hăng Yahweh Ơi Adai ta hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih. 18Kơđai glaĭ tơdah ƀing gih ƀu pơrai hĭ ƀing gơñu ôh, ƀing gơñu či plư gih đuaĭ tui abih bang tơlơi hơƀak drak ƀing gơñu ngă amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu laih anŭn ƀing gih či ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh Ơi Adai ta yơh.
19Tơdang ƀing gih blah hruă sa boh plei amăng sui hrơi laih anŭn blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu kiăng kơ mă tŭ, anăm pơrai hĭ khul kơyâo ƀơ̆ng boh čroh plei anŭn ôh. Anăm dro̱m hĭ gơñu ôh yuakơ ih dưi ƀơ̆ng boh mơ̆ng khul kơyâo anŭn mơ̆n; khul kơyâo anai jing ƀing mơnuih ƀing gih khŏm blah hruă hă? 20Samơ̆ ƀing gih dưi dro̱m hĭ khul kơyâo pơkŏn ƀing gih thâo ƀu djơ̆ jing khul kơyâo hơmâo boh čroh thâo ƀơ̆ng ôh, laih anŭn ƀing gih dưi yua mă khul kơyâo ƀu hiam anai kiăng pơdơ̆ng đĭ khul bơnư̆ tơl ƀing gơñu yơr tơngan lui hĭ.