22

1Yog koj pum kwvtij zej zog le nyuj lossws yaaj yuam kev tuaj rua ntawm koj, koj tsw xob nkaum teg nkoog tsw paab. Koj yuav tsum xaa tej tsaj hov rov qaab moog rua tug tswv. 2Yog tug tswv nyob deb lossws koj tsw paub nwg, koj yuav coj tug tsaj hov lug rua ntawm koj tsev, mas tug tsaj yuav nrug koj nyob moog txug thaus tug tswv tuaj nrhav tau mas koj yuav muab rua tug tswv. 3Koj yuav tsum ua ib yaam nkaus le nuav, txawm yog neeg luav lossws rwg tsho lossws ib yaam daabtsw kws luas ua pluj es koj pum. Tsw xob nkaum teg nkoog tsw paab nwg. 4Yog koj pum kwvtij zej zog le neeg luav lossws nyuj qaug tom tej ntog kev, koj tsw xob nkaum teg nkoog. Koj yuav tsum paab muab tug tsaj hov tsaa kuas sawv.
5Tej quaspuj tsw xob naav tej quasyawg le tsoog ib yaam daabtsw hlo le. Tej quasyawg tsw xob naav tej quaspuj le tsoog. Yog leejtwg naav le nuav mas kuj qas vuab tsuab rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv.
6Yog koj ca le moog pum zeg noog nyob sau ntoo lossws huv aav muaj mivnyuas noog lossws qai hab tug puj puag cov mivnyuas lossws puag cov qai ntawd, koj tsw xob muab hlo tug puj hab cov mivnyuas moog huvsw. 7Koj yuav tso tug puj noog moog tassws koj khaws cov mivnyuas moog tau, sub koj txhad noj qaab nyob zoo hab muaj txujsa nyob ntev.
8Thaus koj ua tsev tshab, koj yuav tsum xov puag ncig txheej tsev laag tshaav sau mas yog muaj tuabneeg poob sau lub tsev tuag lub tsev txhad tsw rws tug kws tuag hov lub txem.
9Koj tsw xob tseb ob yaam noob ua ke rua huv koj lub vaaj txwv maab. Yog ua le hov mas txhua yaam kws koj tau huv lub vaaj hov yuav tsum muab hlo rua huv lub chaw kws pe hawm Vaajtswv, tsw has tej kws koj tseb hov hab tej txwv maab huvsw.
10Koj tsw xob muab nyuj hab neeg luav lug nruab koom khais laij teb.
11Koj tsw xob naav tej ntaub kws muab plaub yaaj hab xuv maaj ntus ua ke.
12Koj yuav tsum tis tw rua ntawm plaub lub kaum qaab tsho ntev kws koj naav.

Kevcai ua txwj nkawm

13Yog leejtwg tau quaspuj hab nrug tug quaspuj pw tsua rov ntxub nwg, 14hab nrhav lug has tas tug quaspuj hov xyum tsw tsheej ua rua tug quaspuj hov poob koob, nwg has tas, “Kuv yuav tug quaspuj hov mas thaus kuv moog nrug nwg pw mas pum tas nwg tsw muaj yaam kws ua chaw cim has tas nwg yog tug quaspuj dawb huv,” 15mas tug ntxhais hov leej txwv hab leej nam yuav coj yaam kws ua chaw cim has tas tug ntxhais hov dawb huv tuaj rua cov kev txwj quas laug huv lub moos ntawd rua ntawm rooj loog. 16Tug ntxhais hov leej txwv yuav has rua cov kev txwj quas laug tas, “Kuv muab kuv tug ntxhais qua rua tug yawm nuav ua quaspuj kuas nwg tsua rov ntxub. 17Tug yawm nuav nrhav lug thuaj has tas nwg tsw pum kuv tug ntxhais muaj yaam kws ua chaw cim has tas kuv tug ntxhais dawb huv. Yaam nuav yog qhov kws ua tsoob zeej timkhawv has tas kuv tug ntxhais dawb huv.” Tes nwg yuav muab daim ntaub hov nthuav hlo rua cov kev txwj quas laug huv lub moos hov saib. 18Mas cov kev txwj quas laug huv lub moos yuav tsum muab tug quasyawg hov nplawm, 19hab muab nwg nplua ib puas sekhee nyaj hab muab cov nyaj hov rua tug ntxhais hov leej txwv, tsua qhov nwg ua rua cov Yixayee ib tug ntxhais poob koob. Tug ntxhais hov yuav rov moog ua nwg quaspuj, nwg yuav nrauj tsw tau tug ntxhais hov moog taag swm neej.
20Tassws yog zaaj ntawd muaj tseeb hab nrhav tsw tau yaam kws ua chaw cim has tas tug ntxhais hov dawb huv, 21mas puab yuav coj tug ntxhais hov tawm rua nrau leej txwv lub qhov rooj. Mas cov txwvneej huv lub moos hov yuav xuas pob zeb muab tug ntxhais hov ntaus kuas tuag, tsua qhov nwg tau ua yaam kws rhuav ntsej muag kawg le rua huv cov Yixayee, yog deev hluas nraug rua huv leej txwv lub tsev. Ua le nuav mej txhad ntxuav tau tej kev phem tawm huv mej moog.
22Yog mej pum ib tug deev lwm tug le quaspuj, ob tug kws sws deev hov yuav tsum raug muab tua pov tseg. Ua le nuav mej txhad ntxuav tau tej kev phem tawm huv cov Yixayee moog.
23Yog muaj ib tug ntxhais dawb huv kws lwm tug tub qhab lawm es muaj ib tug txawm ntswb tug ntxhais hov huv lub moos hab nrug nwg pw ua ke lawm, 24mas mej yuav tsum coj ob tug tawm rua nrau rooj loog hab xuas pob zeb muab ob tug ntaus kuas tuag, tug ntxhais hov los vem nwg tub nyob huv lub moos kuj tsw qw hu luas tuaj paab, tug txwvneej los vem nwg tau ua qas puag tsuas nwg kwvtij zej zog le quaspuj. Ua le nuav mej txhad ntxuav tau tej kev phem tawm huv mej moog.
25Tassws yog ib tug txwvneej ntswb ib tug ntxhais kws lwm tug tub qhab lawm tom haav zoov haav tsuag es ca le muab tug ntxhais hov txhom deev, mas tsuas yog muab tug txwvneej kws txhom hov tua pov tseg xwb. 26Mej tsw xob ua le caag rua tug ntxhais hov tsua qhov nwg tsw tau ua txhum txaus tuag. Tshaaj plaub nuav kuj zoo ib yaam le tshaaj plaub kws ib tug yawm ntaus nwg ib tug kwvtij zej zog tuag. 27Tsua qhov tug yawm hov ntswb tug ntxhais tom haav zoov haav tsuag, txawm yog tug ntxhais kws lwm tug tub qhab lawm qw hu luas tuaj paab los tsw muaj leejtwg tuaj.
28Yog ib tug txwvneej twg ntswb ib tug ntxhais dawb huv kws tsw muaj leejtwg qhab es muab tug ntxhais hov txhom deev hab muaj tuabneeg pum, 29mas tug yawm kws txhom hov yuav tsum them tswb caug sekhee nyaj rua tug ntxhais hov txwv hab yuav tug ntxhais hov ua nwg quaspuj vem nwg ua qas puag tsuas tug ntxhais hov lawm, mas nwg yuav nrauj tsw tau tug ntxhais hov taag swm neej le.
30Tsw kheev leejtwg yuav nwg txwv tug quaspuj hab tsw xob thws nwg txwv quaspuj chaw txaaj muag.