23

Cov kws tsw muaj feem koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke

1Tug txwvneej twg kws noob qais xum lossws tug noov tu lawm tsw muaj feem koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg tuaj txoos ua ke.
2Tej mivnyuas tsaub tsw muaj feem koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke, tsw kheev puab tej tub ki koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke moog txug kaum tam.
3Cov Aamoo hab cov Mau‑a tsw muaj feem koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke. Tsw kheev puab caaj ceg koom nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke moog txug kaum tam, 4tsua qhov thaus kws mej tswv tawm huv Iyi tebchaws lug cov tuabneeg nuav tsw nqaa dej nqaa mov tuaj tog mej ntawm ntog kev. Puab tseed ndav Npe‑au tug tub Npala‑aa tuaj ntawm Pethau huv Mexauphautamia tebchaws tuaj foom mej. 5Txawm le caag los xwj, mej tug Vaajtswv Yawmsaub tsw noog Npala‑aa lug tassws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tseed muab tej lug foom hov ntxeev ua tej lug koob moov rua mej, vem yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub hlub mej. 6Mej tsw xob nrug puab sws raug zoo hab txhawb puab vaam meej moog ib txhws.
7Mej tsw xob ntxub cov Entoo tsua qhov puab yog mej le kwvtij. Mej tsw xob ntxub cov Iyi tsua qhov mej tub txeev moog nrug puab nyob rua huv puab lub tebchaws. 8Puab cov nuav tej mivnyuas mas tam kws peb tes lug koom tau nrug Yawmsaub cov tuabneeg ua ke.

Kev dawb huv rua huv lub yeej

9Thaus mej tawm moog ua rog rua mej tej yeeb ncuab es mej tseed nyob huv lub yeej, mej yuav tsum nyob deb txhua yaam kev phem kev qas. 10Yog mej cov txwvneej leejtwg qas tsw huv vem muaj kua phev ndwg lug thaus mo ntuj, nwg yuav tsum tawm moog nyob saab nrau lub yeej nwg tsw xob lug rua huv lub yeej, 11tassws thaus yuav tsaus ntuj, nwg yuav tsum daa dej tes thaus nub poob qho lawm nwg lug tau rua huv lub yeej.
12Koj yuav tsum muaj ib lub chaw rua saab nrau lub yeej es koj moog plhob saab rua ntawd. 13Huv koj tej cuab yeej koj yuav tsum muaj ib raab toom txhob ntoo mas thaus kws koj nyob tsawg saab nrau lawd koj txhad tau khawb qhov hab tau faus quav. 14Tsua qhov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv nrug koj nyob huv plawv koj lub yeej sub txhad tsom kwm tau koj hab muab koj tej yeeb ncuab cob rua koj. Vem le nuav koj lub yeej yuav tsum dawb huv sub Vaajtswv txhad tsw pum tej kws tsw zoo saib nyob huv koj, hab txhad tsw fee plhu hlo ntawm koj.

Tej kevcai

15Yog muaj tub qhe tswv ntawm tug lospaav lug nrug koj nyob mas tsw xob muab tug qhev hov xaa rov qaab rua tug lospaav. 16Koj ca nwg nrug koj nyob huv plawv mej rua huv lub chaw kws nwg xaiv ca rua huv mej tej moos qhov twg kuj tau lawv le nwg sab nyam. Koj tsw xob quab yuam tswm txom nwg.
17Tsw xob kheev Yixayee tej ntxhais ib tug twg ua puj muag cev xyeem rua daab. Tsw xob kheev Yixayee cov tub ib tug twg ua quasyawg muag cev xyeem rua daab. 18Koj tsw xob coj tej nqe zug kws quaspuj muag cev quasyawg muag cev tuaj pub rua huv koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub tsev pauj tej kws koj yeem lug tseg yuav pub, tsua qhov ob yaam nuav yog tej kws qas vuab tsuab rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub.
19Koj tsw xob qev txais ib yaam daabtsw rua kwvtij es yuav paaj tsw has nyaj txag, qoob loos los ib yaam daabtsw kws luas qev es xaam yuav paaj. 20Koj muab qev txais rua lwm haiv tuabneeg mas yuav paaj kuj tau. Yog qev txais rua kwvtij mas tsw xob yuav paaj, sub koj tug Vaajtswv Yawmsaub txhad le foom koob moov rua koj txhua yaam kws koj ua rua huv lub tebchaws kws koj moog txeeb ua koj tug.
21Thaus koj yeem lug yuav pub ib yaam daabtsw rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tsw xob muab sej ca ntev, tsua qhov koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav rob kuas tau ntawm koj hab koj yuav muaj txem. 22Yog koj tsw tau yeem lug koj kuj tsw muaj txem. 23Koj yuav tsum ceev faaj ua lawv le tej lug kws tawm huv koj qhov ncauj lug tsua qhov yog koj zoo sab yeem pub rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub.
24Thaus koj moog txug huv koj tej kwvtij zej zog vaaj txwv maab koj noj tau tej txwv maab hov kuas tsau npaum le kws koj xaav noj, tassws tsw xob muab ntim rua huv koj lub kawm. 25Thaus koj moog rua huv koj tej kwvtij zej zog daim teb qeb teb mog koj cev teg de naab puav kuj tau, tassws koj tsw xob rhu lag hlais kwvtij zej zog tej qoob loos.